Meer
Publicatiedatum: 29-12-2020

Inhoud

Beslispunten en besluit

Inhoud

Beslispunten en besluitvorming

in deze IBB zitten een aantal expliciete beslispunten voor de gemeenteraad. Hieronder worden deze in een totaaloverzicht gepresenteerd.


Investeringskredieten

 • Er worden geen voorstellen gedaan met betrekking tot investeringskredieten.

Toelichting investeringskredieten

Deze IBB geeft geen aanleiding om nieuwe investeringskredieten aan te vragen en / of om bestaande investeringskredieten te verhogen. Zie ook de onderdelen Stand van zaken lopende investeringskredieten en Kleurenstatus investeringen van deze najaarsnota.

Reserves

 • Er wordt voorgesteld om een bedrag van €321.226 over te hevelen van begrotingsjaar 2020 naar begrotingsjaar 2021. Dit door het genoemde bedrag te doteren aan de bestemmingsreserve overgehevelde middelen in 2020. En door hetzelfde bedrag in 2021 weer aan deze bestemmingsreserve te onttrekken.
 • Er wordt voorgesteld om in te stemmen met de uitnames die uit de reserve digitaal werken zijn gedaan voor de uitvoering van het eerder vastgestelde routeboek DWD.
 • Er wordt voorgesteld om de bestemmingsreserve Inrichtingsplan sociaal domein op te heffen. De reserve heeft geen saldo meer.

Toelichting reserves 

De voorgestelde overheveling van budgetten zijn getoetst aan de budgethoudersregeling van de gemeente Doesburg. Bij het onderdeel Financiële samenvatting zijn deze budgetoverhevelingen in een tabel weergegeven. Het gaat om de volgende overhevelingen:

1) €58.226 ten behoeve van het integrale ontwerp van het centrum. Doordat het locatie onderzoek voor de sporthal in 2020 nog niet gestart is, is er ook nog geen start gemaakt met het integrale ontwerp voor het centrum. Planning is dat deze in 2021 opgestart zal worden;
2) €48.000 ten behoeve van openbare inrichting Halve Maanweg. De uitvoering is vertraagd en gaat om een project met een doorlooptijd over meerdere jaren. Uitvoering is nog niet afgerond in 2020;
3) €175.000 ten behoeve van Doesburg energie neutraal 2050. Bij de integrale afweging 2020 is voor 3 jaar budget beschikbaar gesteld voor Doesburg energie neutraal 2025. Deze middelen zijn met name nodig is om onderzoeken uit te voeren, waarbij ook een participatietraject aan vast zit. Deze zijn begin dit jaar stil gelegd en pas in Q3 opgepakt. Onderzoeken die van overheidswege moeten worden gedaan, waarbij trajecten vertraging hebben opgelopen, zijn ondertussen allen ingezet of worden binnenkort opgestart. De verwachting is dat het overgebleven budget uit 2020 geheel in 2021 kan worden ingezet, omdat de vertraagde trajecten dan zijn doorlopen;
4) €40.000 ten behoeve van de omgevingswet. De Omgevingswet treedt in 2022 in werking. In 2021 zullen alle noodzakelijke werkzaamheden worden verricht om klaar te zijn voor de invoering van de nieuwe wet. Door de Coronacrisis zijn diverse werkzaamheden nog niet uitgevoerd of opgestart. Een (nog niet besteed) bedrag van 40.000 moet doorgeschoven worden naar 2021 om dit te realiseren.

Uitnames zijn gedaan om projecten uit het goedgekeurde routeboek DWD uit te voeren en daarmee de verbetering van de digitale dienstverlening aan inwoners en bedrijven en instellingen te versnellen evenals het digitaal werken binnen de organisatie. Op dit moment resteert nog € 39. 561 van deze reserve. Het restant wordt ingezet om een aantal zaken vanuit het routeboek in DWD nog verder af te ronden in 2020 en 2021. Het project DWD is in maart 2020 formeel afgerond. De nog uit te voeren acties zijn belegd in de organisatie maar vragen nog wel om extra inspanning.

Er worden bij deze IBB voor het overige geen voorstellen gedaan om nieuwe reserves in te stellen of om te vormen.


Voorzieningen

 • Er wordt voorgesteld om in te stemmen met een verlaging van de dotatie  aan de voorziening onderhoud gemeentegebouwen voor een bedrag van €226.000. Deze middelen worden gebruikt voor de jaarlijkse contractonderhoudskosten.

Toelichting voorzieningen

Bij de kadernota 2020 is besloten om de jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud gemeentegebouwen met €150.000 te verhogen naar een jaarlijkse dotatie van €488.570. In 2020 heeft de vastgoedadministratie een doorontwikkeling meegemaakt en is vastgesteld dat er jaarlijks voor €226.000 aan contractonderhoud werd betaald uit de voorzienig. Het is zeer onlogisch om de voorziening jaarlijks te doteren en voor hetzelfde bedrag te onttrekken. Daardoor wordt er voorgesteld om dit jaar de dotatie aan de voorziening onderhoud gemeentegebouwen met €226.000 te verlagen en deze middelen in de exploitatie beschikbaar te houden voor contractonderhoud.  Met de doorontwikkeling van het vastgoed is het grootboekschema verder uitgebreid om meer inzicht per object te verkrijgen.

Deze IBB geeft verder geen aanleiding om nieuwe voorzieningen in te stellen of om bestaande voorzieningen (ter egaliseren van kosten of in verband met heffingen) op te heffen.


Exploitatie

 1. Er wordt voorgesteld om het verwachte voordeel op de BUIG-budgetten van €198.500 ten gunste van het resultaat te laten komen.
 2. Er wordt voorgesteld om de incidenteel verkregen middelen van totaal €89.483 uit de septembercirculaire 2020 te alloceren voor het doel waarvoor deze zijn verkregen.
 3. Er wordt voorgesteld om in te stemmen met de bijstellingen van de exploitatiebudgetten. Het verwachte saldo van deze IBB 2020 bedraagt -/-€350.760. Na overheveling van de budgetten a €321.226 komt het resultaat van de IBB uit op -/-€671.986 Het begrotingsresultaat voor het jaar 2020 komt hiermee uit op -/-€922.995

Toelichting exploitatie

 1. In de nota Reserves & voorzieningen is vastgesteld dat het benodigde plafond van de bestemmingsreserve BUIG maximaal €800.000 mag bedragen. Omdat dit plafond voor de bestemmingsreserve BUIG al bereikt is, wordt hier voorgesteld om het verwachte voordeel in 2020 op de BUIG-budgetten van totaal €98.500 ten gunste van de exploitatie te laten komen. Naast het te verwachte exploitatievoordeel is het dit jaar niet nodig om hier een bedrag van €100.00 aan toe te voegen. 

          2.  In de septembercirculaire zijn er voor de volgende onderdelen extra middelen ontvangen:

 • Compensatie voor extra kosten verkiezingen (corona)                  €24.662
 • Compensatie voor implementatie wet  inburgering                         €22.193
 • Impuls voor aanpak dak- en thuisloosheid                                             €17.628
 • Compensatie voor opstellen kerkenvisie                                                €25.000

De lasten en baten van deze middelen zijn verwerkt in de begrotingsbijstellingen. Voor nadere toelichting wordt u verwezen naar de toelichtingen in de programma’s.

 

Bij de onderdelen Financiële samenvatting, Stand van zaken programma's,  Overzicht algemene dekkingsmiddelen van deze IBB wordt nader ingegaan op de budgetbijstellingen. Voor een nadere toelichting wordt daar kortheidshalve naartoe verwezen.


Besluit

 • Wij stellen u voor de IBB 2020, de bijbehorende wijziging van de begroting 2020 met inachtneming van de bovenstaande punten vast te stellen.