Meer
Publicatiedatum: 29-12-2020

Inhoud

Bijlagen

Inhoud

Lijst van gebruikte afkortigen

Lijst van gebruikte afkortingen

 

ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AU Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBV Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BCF BTW Compensatie Fonds
BHV Bedrijfshulpverlening
BIB Begroting In Balans
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOS Buurt, Onderwijs, Sport
BRIM Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten
BSI Breedte Sport Impuls
CAZ Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek.
FTE FTE staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén FTE is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 FTE is – uitgaande van een werkweek van 36 uur – een functie van 0,6 x 36 = 21,6 uur.
GBA Gemeentelijke Basis Administratie
GISVG Gemeentelijk Informatiesysteem Vastgoed
GO Georganiseerd Overleg
GR Gemeenschappelijke Regeling
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
HRM Human Resource Management
I Incidenteel
IBB Integrale begroting bijstelling
IHP Integraal huisvestingsplan (onderwijshuisvesting)
iNUP Overheidsbrede implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma en e-overheid
IOAW Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IPO Inter Provinciaal Overleg
IVR Integrale voortgang rapportage
KCA Klein Chemisch Afval
KSB Kleine Steden Beleid
MIA Meerjaren Investerings Agenda
MER Milieu Effect Rapportage
MOP Meerjaren Onderhouds Programma
NASB Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
OBS Openbare Basisschool
BBS Bijzondere Basisschool
OR Ondernemingsraad
OZB Onroerende zaakbelastingen
Structureel
SPP Strategisch personeelsplan
SiSa Single information Single autdi
Turap Tussentijdse rapportage
VGGM Veiligheids– en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
vGRP Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VPB Vennootschapsbelasting
WIJ Wet Investeren in Jongeren
WIN Wet inburgering Nieuwkomers
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOZ Wet Onroerende Zaakbelasting
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WTPO Watertakenplan Olburgen
WWB Wet Werk en Bijstand

 

 

Gehanteerde afkortingen teams:

Oud

SO
SB
SBO
SUIT
SPAC
PB
WOZ
BMA
BMO
FBB
FDIZ

Nieuw

BV
KCC
LO
SBP
Staf
W&I
WOR
Z&O

Teamindeling tot 1 juli 2019

Stadsontwikkeling
Stadsbeheer
Samenleving beleid en ontwikkeling
Samenleving uitvoering
Samenleving processen, administratie en control
Publieksbureau
WOZ/Heffingen
Bestuur en Management Advies
Bestuur en Management Ondersteuning
Financieel Beleid en Beheer
Facilitaire dienstverlening en interne Zaken

Teamindeling per 1 juli 2019

Bedrijfsvoering
Klant Contactcentrum
Leefomgeving
Strategie, Beleid en Projecten
Staf
Werk en Inkomen
Wonen, Ondernemen en Recreëren
Zorg en Ondersteuning

 

Lasten en baten per taakveld

Totaal exploitatierekening

Totaal exploitatie

Exploitatie Organisatieonderdeel Primitieve begroting 2020 BGR 2020 na wijziging (2020) Realisatie 2020 Saldo 2020 Begrotingsbijstellingen 2020 Saldo inclusief IBB 2020
Lasten
TV0.1 0.1 Bestuur 819.104 869.376 954.438 -85.062 35.800 -49.262
TV0.10 0.10 Mutaties reserves 332.019 6.421.932 0 6.421.932 -100.000 6.321.932
TV0.2 0.2 Burgerzaken 331.461 314.251 271.445 42.806 24.662 67.468
TV0.4 0.4 Overhead 5.243.913 5.846.012 3.612.097 2.233.915 -339.821 1.894.094
TV0.5 0.5 Treasury 603 603 0 603 0 603
TV0.61 0.61 OZB woningen 151.996 151.996 136.890 15.106 0 15.106
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen 5.475 5.475 4.446 1.029 0 1.029
TV0.64 0.64 Belastingen overig 118.814 143.814 133.100 10.714 0 10.714
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten -467.645 -186.034 43.203 -229.237 0 -229.237
TV0.9 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 10.000 10.000
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 819.648 819.648 798.993 20.655 -15.383 5.272
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid 312.849 328.849 281.118 47.731 -25.855 21.877
TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer 1.468.306 1.459.306 1.295.075 164.231 11.500 175.731
TV2.2 2.2 Parkeren 64.376 64.376 65.331 -955 10.000 9.045
TV2.3 2.3 Recreatieve havens 91.224 91.224 87.309 3.915 0 3.915
TV2.5 2.5 Openbaar vervoer 1.234 1.234 1.242 -8 0 -8
TV3.1 3.1 Economische ontwikkeling 122.045 122.045 116.994 5.051 0 5.051
TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 16.181 16.181 17.838 -1.657 0 -1.657
TV3.4 3.4 Economische promotie 241.574 241.574 216.681 24.893 -5.651 19.242
TV4.1 4.1 Openbaar basisonderwijs 20.817 20.817 20.193 624 0 624
TV4.2 4.2 Onderwijshuisvesting 211.353 211.353 203.452 7.901 -4.255 3.646
TV4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 915.173 855.173 799.451 55.722 87.303 143.026
TV5.1 5.1 Sportbeleid en activering 214.929 246.929 213.039 33.890 0 33.890
TV5.2 5.2 Sportaccommodaties 657.325 668.945 612.830 56.115 8.450 64.565
TV5.3 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 319.538 358.608 314.649 43.959 -8.000 35.959
TV5.4 5.4 Musea 179.583 180.783 154.166 26.617 10.500 37.117
TV5.5 5.5 Cultureel erfgoed 178.471 320.971 683.802 -362.831 22.000 -340.831
TV5.6 5.6 Media 329.224 329.224 316.210 13.014 -5.000 8.014
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 879.590 884.190 830.950 53.240 34.500 87.740
TV6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.197.027 1.197.027 1.018.311 178.716 15.800 194.516
TV6.2 6.2 Wijkteams 681.658 795.517 683.867 111.650 -15.000 96.650
TV6.3 6.3 Inkomensregelingen 5.741.849 5.741.849 4.841.152 900.697 852.155 1.752.852
TV6.4 6.4 Begeleide participatie 1.697.200 1.935.200 1.683.604 251.596 0 251.596
TV6.5 6.5 Arbeidsparticipatie 1.022.556 1.022.556 839.940 182.616 -49.307 133.309
TV6.6 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 457.481 457.481 441.833 15.648 60.000 75.648
TV6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.820.787 2.800.787 2.203.290 597.497 135.397 732.894
TV6.72 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.868.569 2.910.936 2.498.400 412.536 682.926 1.095.462
TV6.81 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 62.466 117.466 138.300 -20.834 0 -20.834
TV6.82 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 22.028 22.028 19.597 2.431 0 2.431
TV7.1 7.1 Volksgezondheid 384.749 392.749 352.361 40.388 14.039 54.427
TV7.2 7.2 Riolering 695.705 695.705 679.420 16.285 0 16.285
TV7.3 7.3 Afval 1.189.373 1.189.373 1.298.351 -108.978 -9.800 -118.778
TV7.4 7.4 Milieubeheer 237.504 527.304 322.249 205.055 -159.000 46.055
TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 101.448 101.448 100.703 745 3.220 3.965
TV8.1 8.1 Ruimtelijke ordening 68.161 408.161 217.681 190.480 -104.389 86.091
TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 0 0 153.407 -153.407 0 -153.407
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen 359.047 549.047 417.241 131.806 -40.000 91.806
Totaal Lasten 33.186.788 41.653.489 30.094.647 11.558.842 1.136.792 12.695.634
Baten
TV0.1 0.1 Bestuur 0 8.500 0 8.500 0 8.500
TV0.10 0.10 Mutaties reserves 736.659 8.186.636 0 8.186.636 -286.842 7.899.794
TV0.2 0.2 Burgerzaken 189.345 132.345 90.152 42.193 0 42.193
TV0.4 0.4 Overhead 29.468 134.711 228.816 -94.105 0 -94.105
TV0.5 0.5 Treasury 282.277 337.180 204.163 133.018 -95.000 38.018
TV0.61 0.61 OZB woningen 1.646.620 1.646.620 1.673.198 -26.578 10.000 -16.578
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen 457.712 457.712 462.878 -5.166 0 -5.166
TV0.63 0.63 Parkeerbelasting 405.138 565.138 340.867 224.271 -223.000 1.271
TV0.64 0.64 Belastingen overig 642.298 642.298 638.945 3.353 10.000 13.353
TV0.7 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 19.952.713 20.380.713 19.448.573 932.140 549.900 1.482.040
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten 1.285 1.285 -10 1.295 0 1.295
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.601 7.601 12.000 -4.399 4.400 1
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid 10.671 14.164 3.706 10.458 -5.000 5.458
TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer 41.013 41.013 44.999 -3.986 1.500 -2.486
TV2.3 2.3 Recreatieve havens 102.895 110.895 78.236 32.659 0 32.659
TV2.4 2.4 Economische havens en waterwegen 145 145 0 145 0 145
TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 7.565 7.565 3.974 3.591 -2.300 1.291
TV3.4 3.4 Economische promotie 235.633 267.633 53.047 214.587 -11.603 202.984
TV4.2 4.2 Onderwijshuisvesting 0 11.088 11.088 0 0 0
TV4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 326.480 351.480 333.570 17.910 0 17.910
TV5.1 5.1 Sportbeleid en activering 8.082 40.082 52.205 -12.123 0 -12.123
TV5.2 5.2 Sportaccommodaties 69.601 64.698 134.062 -69.364 0 -69.364
TV5.3 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 270.000 270.000 243.000 27.000 0 27.000
TV5.4 5.4 Musea 25.898 20.098 18.322 1.776 0 1.776
TV5.5 5.5 Cultureel erfgoed 9.980 11.180 495.807 -484.627 -4.000 -488.627
TV5.6 5.6 Media 0 0 0 0 0 0
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 129 129 407 -278 -129 -407
TV6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 11.576 -11.576 0 -11.576
TV6.3 6.3 Inkomensregelingen 4.243.500 4.243.500 5.417.271 -1.173.771 900.655 -273.116
TV6.4 6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0 38.445 38.445
TV6.5 6.5 Arbeidsparticipatie 175.294 175.294 127.219 48.075 -20.000 28.075
TV6.6 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 50.712 50.712 0 50.712 -43.594 7.118
TV6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 186.349 186.349 30.121 156.228 -85.000 71.228
TV6.72 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 6.151 -6.151 0 -6.151
TV7.2 7.2 Riolering 1.204.114 1.204.114 987.284 216.830 0 216.830
TV7.3 7.3 Afval 1.675.852 1.675.852 1.384.526 291.326 115.000 406.326
TV7.4 7.4 Milieubeheer 0 0 128.537 -128.537 0 -128.537
TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 66.411 66.411 79.225 -12.814 0 -12.814
TV8.1 8.1 Ruimtelijke ordening 775 775 30.316 -29.541 7.600 -21.941
TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3.898 3.898 511.855 -507.957 0 -507.957
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen 120.675 335.675 272.193 63.482 -75.000 -11.518
Totaal Baten 33.186.788 41.653.489 33.558.279 8.095.210 786.032 8.881.242
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 0 3.463.632 -3.463.632 -350.760 -3.814.392