Meer
Publicatiedatum: 29-12-2020

Inhoud

Financiele samenvatting

Inhoud

Over te hevelen middelen naar 2021

In onderstaande tabel vindt u de middelen die van het jaar 2020 worden overgeheveld naar het begrotingsjaar 2021.

PR Programma IU TV Taakveld Toelichting bij mutatie Over te hevelen budget
02 Buitenruimte van Doesburg U 7.4 Milieubeheer Doesburg Energie neutraal 2050 175.000
03 Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg U 8.3 Wonen en bouwen Omgevingswet 40.000
8.1 Ruimtelijk ordening Integraal ontwerp centrum 58.226
Inrichting openbare ruimte Halve Maanweg 48.000
Eindtotaal 321.226

Resultaat per programma en taakveld IBB 2020

In onderstaande tabel vindt u op programmaniveau de afwijkingen per taakveld ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020.

PR Programma IU TV Taakveld 2020
01 Bestuur en veiligheid in Doesburg I 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 4.400
1.2 Openbare orde en veiligheid -5.000
U 0.1 Bestuur -35.800
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 15.383
1.2 Openbare orde en veiligheid 25.855
0.2 Burgerzaken -24.662
Totaal 01 -19.824
02 Buitenruimte van Doesburg I 0.63 Parkeerbelasting -223.000
2.1 Verkeer en vervoer 1.500
5.2 Sportaccommodaties 0
5.4 Musea 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -129
7.3 Afval 115.000
5.5 Cultureel erfgoed -4.000
U 2.1 Verkeer en vervoer -11.500
2.2 Parkeren -10.000
5.2 Sportaccommodaties -8.450
5.4 Musea -10.500
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -34.500
7.3 Afval 9.800
7.4 Milieubeheer 159.000
7.5 begraafplaatsen en crematoria -3.220
5.5 Cultureel erfgoed -22.000
Totaal 02 -41.999
03 Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg I 3.4 Economische promotie -11.603
8.3 Wonen en bouwen -75.000
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -2.300
8.1 Ruimtelijke ordening 7.600
5.6 Media 0
U 3.4 Economische promotie 5.651
8.3 Wonen en bouwen 40.000
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 8.000
8.1 Ruimtelijke ordening 104.389
5.6 Media 5.000
Totaal 03 81.737
04 Zorg in Doesburg I 6.3 Inkomensregelingen 900.655
6.4 Begeleide participatie 38.445
6.5 Arbeidsparticipatie -20.000
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -43.594
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -85.000
U 4.2 Onderwijshuisvesting 4.255
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -87.303
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -15.800
6.2 Wijkteams 15.000
6.3 Inkomensregelingen -852.155
6.5 Arbeidsparticipatie 49.307
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -60.000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -135.397
7.1 Volksgezondheid -14.039
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -682.926
Totaal 04 -988.552
05 Algemene dienst en financiën I 0.5 Treasury -95.000
U 0.4 Overhead 339.821
Totaal 05 244.821
90 Algemene dekkingsmiddelen I 0.10 Mutaties reserves -286.842
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 549.900
0.61 OZB woningen 10.000
0.64 Belastingen Overig 10.000
U 0.10 Mutaties reserves 100.000
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) -10.000
Totaal 90 373.058
Eindtotaal -350.760

Begrotingsresultaat 2020

Onderstaande tabel geeft inzicht in het totaal begrotingsresultaat voor het jaar 2020. Naast de over te hevelen middelen en het resultaat van de IBB 2020 wordt ook rekening gehouden met het formele begrotingssaldo voor de IBB 2020.

Saldo begrotingsresultaat 2020 2020
Formeel begrotings saldo voor de IBB 2020 -251.009
Resultaat IBB 2020 -350.760
Over te hevelen middelen -321.226
-671.986
Begrotingsresultaat 2020 -922.995