Meer
Publicatiedatum: 29-12-2020

Inhoud

Stand van zaken programma's

Inhoud

Programma 1 Bestuur en Veiligheid in Doesburg

Programma 1

Exploitatie Organisatieonderdeel Primitieve begroting 2020 BGR 2020 na wijziging (2020) Realisatie 2020 Saldo 2020 Begrotingsbijstellingen 2020 Saldo inclusief IBB 2020
Lasten
TV0.1 0.1 Bestuur 819.104 869.376 954.438 -85.062 35.800 -49.262
TV0.2 0.2 Burgerzaken 331.461 314.251 271.445 42.806 24.662 67.468
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 819.648 819.648 798.993 20.655 -15.383 5.272
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid 312.849 328.849 281.118 47.731 -25.855 21.877
Totaal Lasten 2.283.062 2.332.124 2.305.994 26.130 19.224 45.355
Baten
TV0.1 0.1 Bestuur 0 8.500 0 8.500 0 8.500
TV0.2 0.2 Burgerzaken 189.345 132.345 90.152 42.193 0 42.193
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.601 7.601 12.000 -4.399 4.400 1
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid 10.671 14.164 3.706 10.458 -5.000 5.458
Totaal Baten 207.617 162.610 105.858 56.752 -600 56.152
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.075.445 -2.169.514 -2.200.135 30.621 -19.824 10.797

Toelichting op de budgetbijstellingen

Taakveld 0.1 Bestuur: lasten €35.800 (nadeel)

Accountantskosten €31.000 (Nadeel)

In 2020 zijn de kosten voor de jaarrekeningcontrole te laag geraamd. Bij de integrale afweging bij de programmabegroting 2021-2024 is het budget structureel verhoogd.

Taakveld 0.2: lasten €24.662 (nadeel)

Het kabinet stelt extra geld beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de tweede kamer verkiezingen 2021 als gevolg van de corona maatregelen. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de corona tijd beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen. Deze lasten zijn neutraal met de extra gekregen middelen uit de septembercirculaire.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid: lasten €25.855 (voordeel) baten €5.000 (nadeel)

Vanwege de Coronacrisis geen gebruik gemaakt van het budget voor de evenementencoördinator. Daarnaast zijn een aantal bijeenkomsten in het kader van ondermijning voor ondernemers niet door gegaan. Hierdoor ontstaat er een voordeel van €18.000. De overige voor- en nadelen betreffen meerdere kleine posten.

 

 

Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg

Programma 2

Exploitatie Organisatieonderdeel Primitieve begroting 2020 BGR 2020 na wijziging (2020) Realisatie 2020 Saldo 2020 Begrotingsbijstellingen 2020 Saldo inclusief IBB 2020
Lasten
TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer 1.468.306 1.459.306 1.271.487 187.819 11.500 199.319
TV2.2 2.2 Parkeren 64.376 64.376 65.331 -955 10.000 9.045
TV2.3 2.3 Recreatieve havens 91.224 91.224 87.309 3.915 0 3.915
TV2.5 2.5 Openbaar vervoer 1.234 1.234 1.242 -8 0 -8
TV5.1 5.1 Sportbeleid en activering 214.929 246.929 213.039 33.890 0 33.890
TV5.2 5.2 Sportaccommodaties 657.325 668.945 612.830 56.115 8.450 64.565
TV5.4 5.4 Musea 179.583 180.783 154.166 26.617 10.500 37.117
TV5.5 5.5 Cultureel erfgoed 178.471 320.971 683.802 -362.831 22.000 -340.831
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 879.590 884.190 830.950 53.240 34.500 87.740
TV7.2 7.2 Riolering 695.705 695.705 679.420 16.285 0 16.285
TV7.3 7.3 Afval 1.189.373 1.189.373 1.298.351 -108.978 -9.800 -118.778
TV7.4 7.4 Milieubeheer 237.504 527.304 322.249 205.055 -159.000 46.055
TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 101.448 101.448 100.703 745 3.220 3.965
Totaal Lasten 5.959.068 6.431.788 6.320.880 110.908 -68.630 42.278
Baten
TV0.63 0.63 Parkeerbelasting 405.138 565.138 340.867 224.271 -223.000 1.271
TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer 41.013 41.013 44.999 -3.986 1.500 -2.486
TV2.3 2.3 Recreatieve havens 102.895 110.895 78.236 32.659 0 32.659
TV2.4 2.4 Economische havens en waterwegen 145 145 0 145 0 145
TV5.1 5.1 Sportbeleid en activering 8.082 40.082 52.205 -12.123 0 -12.123
TV5.2 5.2 Sportaccommodaties 69.601 64.698 134.062 -69.364 0 -69.364
TV5.4 5.4 Musea 25.898 20.098 18.322 1.776 0 1.776
TV5.5 5.5 Cultureel erfgoed 9.980 11.180 495.807 -484.627 -4.000 -488.627
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 129 129 407 -278 -129 -407
TV7.2 7.2 Riolering 1.204.114 1.204.114 987.284 216.830 0 216.830
TV7.3 7.3 Afval 1.675.852 1.675.852 1.384.526 291.326 115.000 406.326
TV7.4 7.4 Milieubeheer 0 0 128.537 -128.537 0 -128.537
TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 66.411 66.411 79.225 -12.814 0 -12.814
Totaal Baten 3.609.258 3.799.755 3.744.477 55.278 -110.629 -55.351
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.349.810 -2.632.033 -2.576.402 -55.631 -41.999 -97.630

Toelichting op de budgetbijstellingen

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting: baten €223.000 (nadeel)

De lagere opbrengst fiscalisering parkeerboetes (€43.000 nadeel) komt doordat er minder naheffingen zijn uitgeschreven, omdat de prioriteit van handhavers was/is gericht op de Corona noodverordening handhaving. De lagere opbrengst parkeergelden (€180.000) komt met name door: a.g.v. minder uitgeschreven naheffingen i.h.k.v. Corona zal de betalingsbereidheid zijn afgenomen, tevens was een deel van de parkeerlocaties in de binnenstad minder/niet bereikbaar door Corona maatregelen en ook kan de doorgevoerde tariefsverhoging hebben geleid tot minder parkeren en/of parkeren buiten de binnenstad. Opvallend was dat in deze corona tijd dat de meeste bezoekers op de fiets Doesburg bezochten.

Taakveld 5.5 cultureel erfgoed lasten €22.000 (nadeel)

Kerkenvisie €25.000 (nadeel): Vanuit de septembercirculaire komt een bijdrage naar de gemeente voor het opstellen van een Kerkenvisie. Doesburg gaat deze kerkenvisie opstellen samen met de Liemerse gemeenten Zevenaar, Duiven en Westervoort. Het betreft een project dat tot en met 2022 loopt. Het budget moet daarom ook gedurende deze periode beschikbaar blijven. Naast dit nadeel zijn er diverse voordelen van totaal €3.000.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie lasten €34.500 (nadeel)

Dit nadeel bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk:

1. Aanplanten extra bomen €16.000 (nadeel)

Begin dit jaar is bestuurlijk besloten om naar aanleiding van ophef over bomenkap in Molenveld extra bomen te planten. Hiervoor is €15.000,- extra nodig voor aanplanten gemeentelijke bomen, en 1.000,- extra budget voor uitdelen boompjes aan particulieren.

2. Groenvoorziening binnenstad €13.500 (nadeel)

3. Afwikkeling project levend Landschap Doesburg €5.000 (nadeel)

Dit jaar zijn we bezig met het afwikkelen van het project Levend Landschap Doesburg. Door de laatste afrekeningen verwachten we een tekort van net iets boven de €5.000,-

 

Taakveld 7.3 Afval lasten €9.800 (voordeel) baten €115.000 (voordeel)

Dit voordeel wordt verklaard door:

1. Vanaf 1 juli maakt gemeente Rheden ook gebruik van ons recycleplein hierdoor hebben we een hogere bezoekersaantallen gehad in de maanden juli, augustus en september. Dit zorgt ervoor dat we in 2020 circa €85.000 meer te ontvangen dan begroot.

2. Op basis van het aantal aanbiedingen GFT en restafval en de daarbij horende opbrengsten in de eerste negen maanden van 2020 kan worden afgeleid dat er over heel 2020 circa €30.000 meer aan afvalstoffenheffing ontvangen wordt.

 

Taakveld 7.4 Milieubeheer lasten €159.000 (voordeel)

Doesburg energienetraal €175.000

Door vertraging van projecten wordt bij de beslispunten en besluit voorgesteld om de resterende middelen ter hoogte van €175.000 over te hevelen naar het jaar 2021. Deze middelen zijn met name nodig is om onderzoeken uit te voeren, waarbij ook een participatietraject aan vast zit. Deze zijn begin dit jaar stil gelegd en pas in Q3 opgepakt. Onderzoeken die van overheidswege moeten worden gedaan, waarbij trajecten vertraging hebben opgelopen, zijn ondertussen allen ingezet of worden binnenkort opgestart. De verwachting is dat het overgebleven budget uit 2020 geheel in 2021 kan worden ingezet, omdat de vertraagde trajecten dan zijn doorlopen.

Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg

Programma 3

Exploitatie Organisatieonderdeel Primitieve begroting 2020 BGR 2020 na wijziging (2020) Realisatie 2020 Saldo 2020 Begrotingsbijstellingen 2020 Saldo inclusief IBB 2020
Lasten
TV3.1 3.1 Economische ontwikkeling 122.045 122.045 116.994 5.051 0 5.051
TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 16.181 16.181 17.838 -1.657 0 -1.657
TV3.4 3.4 Economische promotie 241.574 241.574 216.681 24.893 -5.651 19.242
TV5.3 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 319.538 358.608 314.649 43.959 -8.000 35.959
TV5.6 5.6 Media 329.224 329.224 316.210 13.014 -5.000 8.014
TV8.1 8.1 Ruimtelijke ordening 68.161 408.161 217.681 190.480 -104.389 86.091
TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 0 0 153.407 -153.407 0 -153.407
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen 359.047 549.047 417.241 131.806 -40.000 91.806
Totaal Lasten 1.455.770 2.024.840 1.770.701 254.139 -163.040 91.099
Baten
TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 7.565 7.565 3.974 3.591 -2.300 1.291
TV3.4 3.4 Economische promotie 235.633 267.633 53.047 214.587 -11.603 202.984
TV5.3 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 270.000 270.000 243.000 27.000 0 27.000
TV5.6 5.6 Media 0 0 0 0 0 0
TV8.1 8.1 Ruimtelijke ordening 775 775 30.316 -29.541 7.600 -21.941
TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3.898 3.898 511.855 -507.957 0 -507.957
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen 120.675 335.675 272.193 63.482 -75.000 -11.518
Totaal Baten 638.546 885.546 1.114.385 -228.839 -81.303 -310.142
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -817.224 -1.139.294 -656.316 -482.978 81.737 -401.242

Toelichting op de budgetbijstellingen

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening lasten €104.389 (voordeel)

In dit voordeel zijn twee posten waarbij wordt voorgesteld om het resterend budget over te hevelen naar het begrotingsjaar 2021, het betreft:

1. Planvoorbereiding sportaccommodaties €58.000 (voordeel)

Bij de integrale afwegingen in de programmabegroting 2020-2024 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de planvoorbereiding. Door het locatie onderzoek voor de sporthal is in 2020 nog niet gestart met het integrale ontwerp voor het centrum. Deze zal in 2021 opgestart worden. In de beslispunten en besluit wordt voorgesteld om de resterende middelen over te hevelen naar het begrotingsjaar 2021.

2. Uitvoeringskrediet voor de openbare inrichting Halve Maanweg €48.000 (voordeel)

Bij de integrale afwegingen in programmabegroting 2020-2024 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de inrichting van de openbare ruimte aan de Halve Maanweg. De uitvoering is in 2020 vertraagd, hierom wordt in de beslispunten en besluit voorgesteld om het resterend budget uit 2020 over te hevelen naar het begrotingsjaar 2021.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen lasten €40.000 (voordeel) baten €75.000 (nadeel)

Omgevingswet lasten €40.000 (voordeel)

De Omgevingswet treedt in 2022 in werking. In 2021 zullen alle noodzakelijke werkzaamheden worden verricht om klaar te zijn voor de invoering van de nieuwe wet. Door de Coronacrisis zijn diverse werkzaamheden nog niet uitgevoerd of opgestart. Een (nog niet besteed) bedrag van 40.000 moet doorgeschoven worden naar 2021 om dit te realiseren.

Bouwleges baten €75.000 (nadeel)

De inkomsten aan (bouw)leges is minder dan geraamd. Bij de integrale afweging in 2019 zijn de leges met € 180.000 verhoogd. Gezien het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt dit bedrag dit jaar niet gehaald. Gerekend moet worden met een te kort op de geraamde inkomsten van € 75.000.

 

 

Programma 4 Zorg in Doesburg

Programma 4

Exploitatie Organisatieonderdeel Primitieve begroting 2020 BGR 2020 na wijziging (2020) Realisatie 2020 Saldo 2020 Begrotingsbijstellingen 2020 Saldo inclusief IBB 2020
Lasten
TV4.1 4.1 Openbaar basisonderwijs 20.817 20.817 20.193 624 0 624
TV4.2 4.2 Onderwijshuisvesting 211.353 211.353 203.452 7.901 -4.255 3.646
TV4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 915.173 855.173 799.451 55.722 87.303 143.026
TV6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.197.027 1.197.027 1.018.311 178.716 15.800 194.516
TV6.2 6.2 Wijkteams 681.658 795.517 683.867 111.650 -15.000 96.650
TV6.3 6.3 Inkomensregelingen 5.741.849 5.741.849 4.841.152 900.697 852.155 1.752.852
TV6.4 6.4 Begeleide participatie 1.697.200 1.935.200 1.683.604 251.596 0 251.596
TV6.5 6.5 Arbeidsparticipatie 1.022.556 1.022.556 839.940 182.616 -49.307 133.309
TV6.6 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 457.481 457.481 441.833 15.648 60.000 75.648
TV6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.820.787 2.800.787 2.203.290 597.497 135.397 732.894
TV6.72 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.868.569 2.910.936 2.498.400 412.536 682.926 1.095.462
TV6.81 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 62.466 117.466 138.300 -20.834 0 -20.834
TV6.82 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 22.028 22.028 19.597 2.431 0 2.431
TV7.1 7.1 Volksgezondheid 384.749 392.749 352.361 40.388 14.039 54.427
Totaal Lasten 18.103.713 18.480.939 15.743.750 2.737.189 1.779.058 4.516.247
Baten
TV4.2 4.2 Onderwijshuisvesting 0 11.088 11.088 0 0 0
TV4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 326.480 351.480 333.570 17.910 0 17.910
TV6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 11.576 -11.576 0 -11.576
TV6.3 6.3 Inkomensregelingen 4.243.500 4.243.500 5.417.271 -1.173.771 900.655 -273.116
TV6.4 6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0 38.445 38.445
TV6.5 6.5 Arbeidsparticipatie 175.294 175.294 127.219 48.075 -20.000 28.075
TV6.6 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 50.712 50.712 0 50.712 -43.594 7.118
TV6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 186.349 186.349 30.121 156.228 -85.000 71.228
TV6.72 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 6.151 -6.151 0 -6.151
Totaal Baten 4.982.335 5.018.423 5.936.996 -918.573 790.506 -128.067
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -13.121.378 -13.462.516 -9.806.754 -3.655.762 -988.552 -4.644.315

Toelichting op de budgetbijstellingen

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken lasten €87.303 (nadeel)

Dit taakveld bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk:

1. Leerlingen vervoer €150.000 (nadeel):

er zijn stijgingen in het gebruik van doelgroepenvervoer geconstateerd, niet alleen lokaal maar ook regionaal en landelijk. De afgelopen jaren is er daarnaast sprake geweest van tarief opdrijvende factoren waar niet altijd (geheel) op geanticipeerd is in de begroting. Voorbeelden zijn de btw-verhoging van 6% naar 9% en de in 2020 hogere indexatie dan gebruikelijk in de taxivervoer-sector (6,7%). Het aanbestedingsresultaat heeft vanaf augustus 2020 met zich meegebracht dat de kosten voor het doelgroepenvervoer voor de gemeente Doesburg hoger zullen gaan liggen dan bij de vorige aanbesteding.

2. Peuterspeelzaalwerk €50.000 (voordeel):

op deze post wordt dit jaar niet meer geboekt. Er zullen meer kosten ten laste van het rijksbudget onderwijsachterstanden geboekt worden.

3. Diverse kleine posten €17.411 (voordeel)

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen lasten €852.155 (nadeel), baten €900.655 (voordeel)

Dit taakveld bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk:

1. Algemene bijstand lasten €175.000 (voordeel) en baten €76.500 (nadeel): De uitkeringslast over heel 2020 wordt €175.000,-lager ingeschat dan de raming. Daarnaast zijn de baten uit de BUIG ook naar verwachting €76.500 lager dan ingeschat.

2. Minimabeleid lasten €50.000 (nadeel): in Doesburg kan een relatief groot aantal inwoners aanspraak maken op de bijzondere bijstand en weet de regeling ook te vinden. Het is een open einde regeling en gezien de uitgaven tot en met heden en de verwachting voorzien wij dat we € 50.000 te kort komen.

3. In het saldi van TV 6.3 is de bijstelling van de tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) meegenomen. Voor het jaar 2020 is de verwachting dat de uitgaven voor de TOZO €977.155 zullen bedragen. Deze uitgaven worden voor 100% vergoed door het Rijk, daardoor zit deze regeling budgetneutraal in deze IBB 2020.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie lasten €49.307 (voordeel), baten €20.000 (nadeel)

Dit taakveld bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk:

1. Participatie re-integratie lasten €40.000 (voordeel): in het kader van Corona minder trajecten opgestart.

2. De lage Linie €41.500 lasten (voordeel): in het kader van corona minder huisvestingskosten gemaakt. Hier staat tegenover dat er een nadeel is op de baten van €20.000 (nadeel), inkomstenderving i.v.m. corona, bezetting in het gebouw is laag door beperkende maatregelen.

3. Inburgering €22.193 lasten (nadeel): per 01-07 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. Zowel de incidentele bijdrage in de invoeringskosten als de structurele bijdrage in de uitvoeringskosten wordt verstrekt via een vanuit het gemeentefonds. Het bedrag dat gemeenten in 2020 ontvangen betreft de incidentele bijdrage in de invoeringskosten en wordt over gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners. De bedragen die gemeenten vanaf 2021 ontvangen betreffen de structurele bijdrage in de uitvoeringskosten. Deze last is neutraal met de extra verkregen middelen in de septembercirculaire 2020.

4. Diverse kleine posten lasten €10.000 (nadeel).

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) lasten €60.000 (nadeel), baten €43.954 (nadeel)

Dit taakveld bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk:

1. Maatwerk vervoer lasten €60.000 (nadeel): er zijn stijgingen in het gebruik van doelgroepenvervoer geconstateerd, niet alleen lokaal maar ook regionaal en landelijk. De afgelopen jaren is er daarnaast sprake geweest van tarief opdrijvende factoren waar niet altijd (geheel) op geanticipeerd is in de begroting. Voorbeeld is de in 2020 hogere indexatie dan gebruikelijk in de taxivervoer-sector (6,7%). Het aanbestedingsresultaat heeft vanaf augustus 2020 met zich meegebracht dat de kosten voor het doelgroepenvervoer voor de gemeente Doesburg hoger zullen gaan liggen dan bij de vorige aanbesteding.

2. Eigen bijdrage Algemene voorziening baten €43.954 (nadeel): er gelden geen eigen bijdragen voor de algemene voorzieningen, deze geraamde baten dienen in de kadernota 2022 structureel betrokken te worden.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ lasten €135.397 (nadeel), baten €85.000 (nadeel)

Dit taakveld bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk:

1. Wmo huishoudelijk hulp lasten €477.324 (nadeel)  en WMO begeleiding lasten €331.927 (voordeel), Saldo is €145.397 (nadeel): al meerdere jaren op rij is er een tekort op dit budget. Oplopende tarieven en een grotere vraag die toe te wijzen is aan de dubbele vergrijzing van de samenleving maken dat de verwachting is dat de kosten alleen maar zullen stijgen. In de integrale afwegingen bij de programmabegroting 2021-2024 is hier reeds structureel budget toegekend. 

2. Schulddienstverlening lasten €10.000 (voordeel): minder kosten gemaakt voor schuldhulpverlening dit jaar.

3. Eigen bijdrage Wmo baten €85.000 (nadeel): Sinds 2019 is het abonnementstarief ingevoerd, hierdoor komen minder inkomsten binnen vanuit de eigen bijdrage op de Wmo.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- lasten €682.926 (nadeel)

Op basis van de uitgaven tot en met oktober 2020 is de verwachting dat het totale budget voor jeugdhulp in 2020 overschreden gaat worden met een bedrag van €682.926. In de berekening is rekening gehouden met de (gemiddelde) verzilveringsgraad 2019 en de indicatiestellingen 2020. 

Programma 5 Algemene dienst en financiën

Programma 5

Exploitatie Organisatieonderdeel Primitieve begroting 2020 BGR 2020 na wijziging (2020) Realisatie 2020 Saldo 2020 Begrotingsbijstellingen 2020 Saldo inclusief IBB 2020
Lasten
TV0.4 0.4 Overhead 5.243.913 5.846.012 3.612.097 2.233.915 -339.821 1.894.094
TV0.5 0.5 Treasury 603 603 0 603 0 603
Totaal Lasten 5.244.516 5.846.615 3.612.097 2.234.518 -339.821 1.894.697
Baten
TV0.4 0.4 Overhead 29.468 134.711 228.816 -94.105 0 -94.105
TV0.5 0.5 Treasury 282.277 337.180 204.163 133.018 -95.000 38.018
Totaal Baten 311.745 471.891 432.978 38.913 -95.000 -56.087
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -4.932.771 -5.374.724 -3.179.119 -2.195.605 244.821 -1.950.785

Toelichting op de budgetbijstellingen

Taakveld 0.4 Overhead Lasten €339.821 (voordeel)

Dit voordeel wordt voor een groot deel verklaard door een voordeel op de kapitaallasten. Doordat er later geinvesteerd is, blijven de werkelijke kapitaallasten in 2020 achter op de begroting. Dit levert een voordeel op van circa €320.000. Op taakveld 0.10 hebben wij een nadeel van €286.842 dit nadeel dient betrokken te worden bij dit voordeel. Per saldo is hier een netto voordeel van €33.603.

Het resterend deel wordt met name verklaard door kleine personeelsgerelateerde budgetten die niet worden ingezet dit jaar, zoals reiskosten-, en maaltijdvergoedingen.

Taakveld 0.5 Treasury Baten €95.000 (nadeel)

Dit jaar realiseren we minder opbrengsten uit dividenden ten opzichte van de begroting. We krijgen minder opbrengsten van de BNG en Vitens keert dit jaar helemaal niets uit. De structurele consequenties hieruit zullen worden meegenomen in de kadernota 2021.

 

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie Organisatieonderdeel Primitieve begroting 2020 BGR 2020 na wijziging (2020) Realisatie 2020 Saldo 2020 Begrotingsbijstellingen 2020 Saldo inclusief IBB 2020
Lasten
TV0.10 0.10 Mutaties reserves 332.019 6.421.932 0 6.421.932 -100.000 6.321.932
TV0.61 0.61 OZB woningen 151.996 151.996 136.890 15.106 0 15.106
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen 5.475 5.475 4.446 1.029 0 1.029
TV0.64 0.64 Belastingen overig 118.814 143.814 133.100 10.714 0 10.714
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten -467.645 -186.034 43.203 -229.237 0 -229.237
TV0.9 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 10.000 10.000
Totaal Lasten 140.659 6.537.183 317.638 6.219.545 -90.000 6.129.545
Baten
TV0.10 0.10 Mutaties reserves 736.659 8.186.636 0 8.186.636 -286.842 7.899.794
TV0.61 0.61 OZB woningen 1.646.620 1.646.620 1.673.198 -26.578 10.000 -16.578
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen 457.712 457.712 462.878 -5.166 0 -5.166
TV0.64 0.64 Belastingen overig 642.298 642.298 638.945 3.353 10.000 13.353
TV0.7 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 19.952.713 20.380.713 19.448.573 932.140 549.900 1.482.040
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten 1.285 1.285 -10 1.295 0 1.295
Totaal Baten 23.437.287 31.315.264 22.223.584 9.091.680 283.058 9.374.738
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 23.296.628 24.778.081 21.905.946 2.872.135 373.058 3.245.193

Toelichting op de budgetbijstellingen

Taakveld 0.10 Mutaties reserves baten €286.842 (nadeel)

Dit nadeel dient betrokken te worden bij het voordeel op taakveld 0.4. ter hoogte van €320.445 op de lagere kapitaallasten. Per saldo is hier een netto voordeel van €33.603. Doordat we minder kapitaallasten hebben, onttrekken wij minder uit de dekkingsreserves voor de kapitaallasten.

 

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds €549.900 (voordeel)

Dit betreft de extra opbrengsten uit het gemeentefonds op basis van de septembercirculaire. In dit voordeel zijn de de compensatiemiddelen voor Covid-19 ingesloten. Naast deze meeropbrengsten krijgen we vanuit het rijk aanvullende middelen. In de beslispunten wordt voorgesteld om deze aanvullende middelen te alloceren voor het doel waarvoor deze zijn verkregen. Hieronder vind u een uiteenzetting van de meer opbrengsten.

Te alloceren middelen:

1. Extra kosten verkiezingen voor 2021 24.662
2. Integrale uitkering inburgering 22.193
3. Decentralisatie uitkering brede aanpak dak- en thuisloosheid 17.628
4. Kerkenvisie 25.000
Totaal 89.483

 

Extra opbrengsten gerelateerd aan Covid-19

Naast bovengenoemde middelen, ontvangen we vanuit het rijk de volgende meeropbrengsten die gerelateerd zijn aan extra kosten/inkomensderving als gevolg van Covid-19, deze zijn:

1. Compensatie toeristen- en parkeerbelasting 102.000
2. Lokale culturele voorzieningen tm 31-12-2020 77.793
3. Toename toezicht en handhavingskosten 29.259
4. Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg 28.210
5. Compensatie voor Eigen bijdrage WMO 20.140
6. Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep 19.514
7. Buurt- en dorpshuizen (extra kosten en inkomensderving) 10.691
8. Inhaalzorg en meerkosten WMO 10.635
9. Derving inkomsten precario en markt- en evenementenleges 10.129
10. Vrijwilligersorganisaties Jeugd (verenigingen) 4.284
  Totaal 312.655