Beslispunten en besluit

Beslispunten en besluitvorming

Terug naar navigatie - Beslispunten en besluitvorming

in deze IBB zitten een aantal expliciete beslispunten voor de gemeenteraad. Hieronder worden deze in een totaaloverzicht gepresenteerd.


Investeringskredieten

 • Er worden geen voorstellen gedaan met betrekking tot investeringskredieten.

Toelichting investeringskredieten

Deze IBB geeft geen aanleiding om nieuwe investeringskredieten aan te vragen en / of om bestaande investeringskredieten te verhogen.

Reserves

 • Er wordt voorgesteld om een bedrag van €574.500 over te hevelen van begrotingsjaar 2021 naar begrotingsjaar 2022. Dit door het genoemde bedrag te doteren aan de bestemmingsreserve overgehevelde middelen in 2021. En door hetzelfde bedrag in 2022 weer aan deze bestemmingsreserve te onttrekken.

Toelichting reserves 

De voorgestelde overheveling van budgetten zijn getoetst aan de budgethoudersregeling van de gemeente Doesburg. Bij het onderdeel Financiële samenvatting zijn deze budgetoverhevelingen in een tabel weergegeven. Het gaat om de volgende overhevelingen:

 • €260.000 Omgevingswet: het beschikbare bedrag wordt gebruikt voor de implementatie van de omgevingswet. In Doesburg gebeurt dit gefaseerd en gebiedsgericht. Gemeenten krijgen na invoering van de wet (vooralsnog gepland op 1 juli 2022) tot 2030 de tijd voor de transitie naar een permanent omgevingsplan. Door de Covid-19 en collegeprioriteiten zijn in 2021 beperkt uitgaven gedaan. In 2022 worden weer uitgaven verwacht.
 • €170.000 Duurzaamheid: Door de corona en de beperkte ambtelijke capaciteit zijn een aantal projecten getemporiseerd. De kosten daarvoor komen later. Door een subsidie van € 134.000 die we dit jaar ontvingen voor een energiebesparingsproject komt dit bedrag niet ten laste van deze begroting.
 • €62.000 Japanse duizendknoop: In de programmabegroting 2021-2024 bij het onderdeel integrale afweging is voor het jaar 2021 een incidenteel budget van €210.000 beschikbaar gesteld. Op dit moment zijn de werkzaamheden hiervoor bezig. Een deel van het werk zal worden uitgevoerd in het jaar 2022 derhalve wordt voorgesteld om een deel van €62.000 over te hevelen naar 2022.
 • €40.000 Centrum Beinum: Dit jaar wordt gestart met het project waardoor een deel nodig is voor het inhuren van een participatiebureau. Een groot deel van het beschikbare budget zal gedurende de planvorming in 2022 uitgegeven worden. Voorgesteld wordt dit bedrag door te schuiven naar 2022. De voorbereidende werkzaamheden zijn op dit moment in volle gang. Op korte termijn wordt gestart met de uitvoering van het project.
 • €37.500 Vroegsignalering: Vroegsignalering is een wettelijke taak waar geen structurele middelen voor beschikbaar zijn in de begroting. Bij de integrale afweging van de begroting 2021 is besloten om de kosten voor vroegsignalering op te vangen in het plan rondom sociaal domein 2.0. Dit plan is voor 2022 nog niet in uitvoering waardoor er geen dekking is voor de kosten van de wettelijke taak vroegsignalering in het kader van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In de tweede helft van 2021 zijn we gestart met de uitvoering van deze taak. Doordat we de eerste helft van 2021 deze taak nog niet hebben uitgevoerd is niet het volledig beschikbaar gestelde budget gebruikt voor deze uitgaven. Dit maakt dat er een gedeelte van het budget over is wat we kunnen aanwenden voor de uitvoering van vroegsignalering 2022.
 • €5.000 Project Young leaders: overeenkomstig de aangenomen motie bij de behandeling van de programmabegroting 2022-2025 dient dit budget overgeheveld te worden naar het jaar 2022.


Voorzieningen

 • voor de mutaties op de voorzieningen wordt u verwezen naar de stand van zaken programma's. Om het groot onderhoudsplan voor wegen uit te voeren in 2021, wordt er in 2021 een bedrag van €370.000 onttrokken uit de voorziening. Zie programma 2 voor een nadere toelichting.


Exploitatie

 1. Er wordt voorgesteld om in te stemmen met de bijstellingen van de exploitatiebudgetten. Het verwachte saldo van de IBB 2021  bedraagt €2.052.441. Na overheveling van de budgetten ad - €574.500 komt het resultaat van de IBB uit op €1.477.941 Het begrotingsresultaat voor het jaar 2021 komt hiermee uit op €1.136.032

Toelichting exploitatie

Voor de budgetbijstellingen wordt u verwezen naar de programma's. Hierin wordt per programma de afwijkingen boven de €50.000 nader toegelicht. Bij de onderdelen Financiële samenvatting, Stand van zaken programma's,  Overzicht algemene dekkingsmiddelen van deze IBB wordt nader ingegaan op de budgetbijstellingen. Voor een nadere toelichting wordt daar kortheidshalve naartoe verwezen.


Besluit

 • Wij stellen u voor de IBB 2021 , de bijbehorende wijziging van de begroting 2021 en 2022  met inachtneming van de bovenstaande punten vast te stellen.