Financiele samenvatting

Over te hevelen middelen naar 2022

In onderstaande tabel vindt u de middelen die van het jaar 2021 worden overgeheveld naar het begrotingsjaar 2022.

PR Programma IU TV Taakveld Toelichting bij mutatie Over te hevelen budget
01 Bestuur en veiligheid in Doesburg U 0.1 Bestuur Project Young leaders 5.000
02 Buitenruimte van Doesburg U 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Japanse duizendknoop 62.000
7.4 Milieubeheer Budgetten duurzaamheid 170.000
03 Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg U 8.3 Wonen en bouwen Omgevingswet 260.000
8.1 Ruimtelijke ordening Integraal ontwerp centrum 40.000
04 Zorg in Doesburg U 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 37.500
574.500

Resultaat per programma en taakveld IBB 2021

In onderstaande tabel vindt u op programmaniveau de afwijkingen per taakveld ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021.

PR Programma IU TV Taakveld 2021
01 Bestuur en veiligheid in Doesburg I 0.2 Burgerzaken -10.000
U 0.1 Bestuur 5.000
Totaal 01 -5.000
02 Buitenruimte van Doesburg I 0.63 Parkeerbelasting -115.000
2.1 Verkeer en vervoer 370.000
7.3 Afval 95.000
2.3 Recreatieve havens -50.000
U 2.1 Verkeer en vervoer -101.375
2.2 Parkeren -10.216
5.2 Sportaccommodaties -841
5.4 Musea 52
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -74.000
7.4 Milieubeheer 170.000
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -128
5.5 Cultureel erfgoed -10.000
7.2 Riolering -9.500
Totaal 02 263.993
03 Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg I 3.4 Economische promotie -11.800
U 3.4 Economische promotie -10.000
8.3 Wonen en bouwen 408.767
8.1 Ruimtelijke ordening 40.000
3.1 Economische ontwikkeling -15.000
Totaal 03 411.967
04 Zorg in Doesburg I 6.3 Inkomensregelingen -234.500
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 175.665
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -40.000
U 4.2 Onderwijshuisvesting 47.567
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 313
6.3 Inkomensregelingen 312.964
6.4 Begeleide participatie 75.000
6.5 Arbeidsparticipatie 15.000
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -10.000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -12.500
7.1 Volksgezondheid -40.421
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -765.000
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 40.000
Totaal 04 -435.912
05 Algemene dienst en financiën I 0.5 Treasury -88.000
U 0.4 Overhead -83.346
Totaal 05 -171.346
90 Algemene dekkingsmiddelen I 0.10 Mutaties reserves 429.994
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 1.418.746
0.61 OZB woningen 50.000
0.64 Belastingen Overig -10.000
U 0.10 Mutaties reserves 100.000
Totaal 90 1.988.740
Eindtotaal 2.052.441

Begrotingsresultaat 2021

Onderstaande tabel geeft inzicht in het totaal begrotingsresultaat voor het jaar 2021. Naast de over te hevelen middelen en het resultaat van de IBB 2021 wordt ook rekening gehouden met het formele begrotingssaldo voor de IBB 2021.

Saldo begrotingsresultaat 2021 2021
Formeel begrotings saldo voor de IBB 2021 incl. IA -341.910
Resultaat IBB 2021 2.052.441
Over te hevelen middelen -574.500
1.477.941
Begrotingsresultaat 2021 1.136.031