Inleiding en leeswijzer

Inleiding en leeswijzer

In november 2020  heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2021-2024 vastgesteld. De programmabegroting 2021-2024  was de derde begroting die is opgesteld naar op basis van het collegeakkoord "Vol energie!" De programmabegroting 2021-2024 bevat een programmaplan met daarin de te realiseren programma's, zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Ook bevat het programmaplan een overzicht van de beschikbare algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene uitgaven.


Het programmaplan van de gemeente Doesburg bevat de navolgende programma’s:

 1. Bestuur en Veiligheid in Doesburg
 2. Leefbaar en duurzaam Doesburg
 3. Wonen, werken en recreëren in Doesburg
 4. Zorg in Doesburg
 5. Algemene dienst en financiën


Deze programma’s worden in het programmaplan verder uitgewerkt aan de hand van de drie ‘W–vragen’:

 • Wat willen we met het betreffende programma bereiken?
  Bij de beantwoording van deze vraag gaat het om de beoogde maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid. Een beoogd maatschappelijk effect zou bijvoorbeeld kunnen zijn “Een veilig gevoel voor alle inwoners van de gemeente Doesburg”. 
 • Wat gaan we doen om het beschreven doel te bereiken?
  Nadat de te bereiken maatschappelijke effecten zijn benoemd, wordt bij dit onderdeel vervolgens uiteengezet wat in het begrotingsjaar gedaan moet worden om de beoogde maatschappelijke effecten (op termijn) te kunnen realiseren.  
 • Wat mag het kosten?
  Bij de beantwoording van deze vraag geeft de Raad aan wat de uitvoering van het betreffende programma mag kosten.


De uitvoering van de programmabegroting is opgedragen aan het college van B&W. Eenmaal per jaar informeert het college van B&W de Raad tussentijds over de uitvoering van de programmabegroting. Dit gebeurde in voorgaande jaren via de najaarsnota die in oktober wordt opgesteld. Voor 2020 is de najaarsnota vervangen door de IVR en de IBB. In de IBB wordt verantwoording afgelegd op het onderdeel 'Wat mag het kosten'. Na afloop van het begrotingsjaar vindt verantwoording plaats door middel van de jaarstukken (het jaarverslag en de jaarrekening).

Via de IBB kunnen geen nieuwe beleidsvoorstellen worden ingebracht. Dit kan in principe uitsluitend via de kadernota. Een uitzondering kan worden gemaakt voor beleidsvoorstellen, waarop de zogenaamde drie O-regel van toepassing is (onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar).


In deze IBB wordt per programma o.a. ingegaan op:

 • De financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de lopende begroting na wijziging. Deze budgetbijstellingen worden gesaldeerd per programma weergegeven. De belangrijkste zijn per programma voorzien van een toelichting. Hierbij is gekozen om alleen posten met een afwijking >50.000 toe te lichten.

De stand van zaken m.b.t. de vastgestelde doelstellingen voor 2021 en de daaraan gekoppelde maatregelen kan u volgen via de IVR rapportages en worden dan ook niet opgenomen in deze IBB.