BBV beleidsindicatoren in extern perspectief

BBV beleidsindicatoren extern vergeleken

Hieronder ziet u een overzicht van de verplichte BBV beleidsindicatoren van de gemeente Doesburg in vergelijking tot gemeenten met net als Doesburg een weinig stedelijk karakter, de provincie Gelderland en Nederland. Aan de hand van de indicatoren kan een bepaald beeld worden gevormd van de beleidsresultaten van de gemeente. De waarden zijn afkomstig van www.waarstaatjegemeente.nl.

Besluit Begroting en Verantwoording
Indicator eenheid periode Waarde Doesburg Referentiewaarde gemeenten weinig stedelijk Gelderland Nederland Bron
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 2021 4 7 8 8 Stichting Halt
Misdrijven - Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 2022 3,2 2,9 3,6 4,6 CBS - Criminaliteit
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners 2022 5 4,5 5,6 6 CBS - Criminaliteit
Misdrijven - Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners 2021 0,5 1,1 1,2 1,4 CBS - Diefstallen
Misdrijven - Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners 2021 0,5 0,9 1,9 2,3 CBS - Diefstallen
Functiemenging % 2021 41,6 49,7 53,4 53,3 CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw.15 t/m 64jr 2021 143,1 164,5 154 165,1 LISA
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 2017 1,2 1,4 2,3 1,8 DUO/Ingrado
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 2021 26 16 18 20 DUO/Ingrado
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % 2021 1,3 1,5 1,7 1,9 DUO/Ingrado
Niet-sporters % 2020 54,4 51,4 49,4 49,3 Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner 2021 64 118 102 169 CBS statistiek Huishoudelijk afval
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit % 2020 6,2 Geen data 16,3 26,8 berekening
Gemiddelde WOZ waarde x €1.000 2022 253 312 310 317 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 2022 9,2 9,1 8,4 9,3 Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research
Demografische druk % 2022 82 79,8 74 70,3 CBS - Bevolkingsstatistiek
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden 2022 775 Geen data 847 823 COELO, Groningen
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 2022 1016 Geen data 914 905 COELO, Groningen
Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar 2021 563,5 698,5 792,6 805,5 CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research
Jongeren met een delict voor de rechter % 2019 1 1 1 1 CBS Jeugd
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin % 2021 5 4 5 6 CBS Jeugd
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren % 2021 1 1 2 2 CBS Jeugd
Netto arbeidsparticipatie % 2022 66,5 72,7 72,9 72,2 CBS - Arbeidsdeelname
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners 2021 423,3 242,3 349,7 431,2 CBS - Participatiewet
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 2020 634,1 196,5 192,6 202 CBS - Participatiewet
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 2022 14,7 10,1 11,1 10,7 CBS Jeugd
Jongeren met jeugdbescherming % 2022 2,1 Geen data 1,1 1,1 CBS Jeugd
Jongeren met jeugdreclassering % 2022 Geen data Geen data 0,2 0,3 CBS Jeugd
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners 2022 620 599 624 640 CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
www.waarstaatjegemeente.nl
Donderdag 16 maart 2023