BBV beleidsindicatoren in intern perspectief

BBV beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren zoals opgenomen in de vastgestelde jaarrekeningen vanaf 2017
Indicator P (t/m 2022) L (vanaf 2023) eenheid JR 2017 JR2018 JR2019 JR2020
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners 1 1 aantal per 1.000 inwoners 0,9 0,8 0,4 0,9
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners 1 1 aantal per 1.000 inwoners 2,6 2,5 1,3 0,4
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 1 1 aantal per 1.000 inwoners 4,4 4,7 3,4 2,3
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners 1 1 aantal per 1.000 inwoners 7,1 8,8 6,2 5,0
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar 1 1 aantal per 10.000 inwoners 59,0 59,0 51,0 40,0
Fijn huishoudelijk restafval 2 1 kg per inwoner 115 114 111 61
Hernieuwbare elektriciteit 2 1 % 0,7 1,2 2,5 2,5
% Niet-wekelijkse sporters 2 1 % 54,6 54,6 54,6 54,6
Woonlasten éénpersoonshuishouden 3 1 euro 563 563 558 659
Woonlasten meerpersoonshuishouden 3 1 euro 818 818 770 873
WOZ-waarde woningen 3 1 dzd euro 185 190 198 211
Nieuwbouw woningen 3 1 aantal per 1.000 woningen 13,5 1,0 7,0 10,4
Demografische druk 3 1 % 77,3 78,4 61,4 81,1
Vestigingen 3 3 per 1.000 inw 15-74jr 121,4 101,6 106,6 133,0
Functiemenging 3 3 % 41,0 41,0 41,9 41,9
Jongeren met delict voor rechter 4 2 % 0,54 0,54 1,00 1,00
Banen 4 2 per 1.000 inw 15-64jr 509,1 422,2 441,5 552,0
Netto arbeidsparticipatie 4 2 % 61,2 62,2 62,7 63,9
Bijstandsuitkeringen 4 2 per 1.000 inw 18jr eo 47,5 40,7 39,8 49,5
Aantal re-integratievoorzieningen 4 2 per 1.000 inw 15-74jr 76,7 52,5 35,9 63,4
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement 4 2 per 1.000 inw 59 61 68 73
% Kinderen in armoede 4 2 % 7,24 7,24 6,00 5,00
% Jeugdwerkloosheid 4 2 % 2,16 2,16 3,00 2,00
% Voortijdige schoolverlaters 4 2 % 2,3 2,8 1,4 2,2
Absoluut verzuim 4 2 per 1.000 inw. 5-18 jr 1,17 1,21 1,20 1,20
Relatief verzuim 4 2 per 1.000 inw. 5-18 jr 42,08 44,82 41,00 20,00
Jongeren met jeugdhulp 4 2 % van alle jongeren tot 18 jaar 11,6 12,1 12,7 12,4
Jongeren met jeugdreclassering 4 2 % 0,7 0,7 0,7 0,7
Jongeren met jeugdbescherming 4 2 % 1,2 1,5 1,4 2,0
Formatie 5 4 per 1.000 inwoners 8,5 8,5 8,5 8,5
Bezetting 5 4 per 1.000 inwoners 7,5 7,3 7,3 7,7
Apparaatskosten 5 4 Kosten per inwoner 740 740 740 977
Externe inhuur 5 4 Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten externe inhuur 15,40 16,45 16,45 23,00
Overhead 5 4 % van de totale lasten 10,7 10,7 10,7 13,0