Uitgaven

10,54%

€ 4.708.893

10,54% Complete

Inkomsten

72,11%

€ 33.001.692

72,11% Complete

Saldo

2585,28%

€ 28.292.799

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

10,54%

€ 4.708.893

10,54% Complete

Inkomsten

72,11%

€ 33.001.692

72,11% Complete

Saldo

2585,28%

€ 28.292.799

Algemene dekkingsmiddelen

Hieronder treft u een overzicht aan van de algemene dekkingsmiddelen. Het gaat hierbij dan o.a. om de lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is en de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 BGR 2022 na wijziging Realisatie 2022 Saldo 2022
Lasten
0.10 Mutaties reserves 6.193.335 6.652.158 1.266.932 3.582.975 4.282.657 -699.682
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -925.231 0 3.683.557 0 0 0
0.61 OZB woningen 154.035 139.050 187.924 167.023 192.194 -25.171
0.62 OZB niet-woningen 7.123 5.719 15.012 5.475 2.986 2.489
0.64 Belastingen overig 132.454 135.883 96.540 101.560 86.242 15.318
0.8 Overige baten en lasten -103.585 17.138 293.328 104.121 67.107 37.014
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 91.435 13.712 40.831 20.000 77.707 -57.707
Totaal Lasten 5.549.566 6.963.660 5.584.122 3.981.154 4.708.893 -727.739
Baten
0.10 Mutaties reserves 6.297.314 9.011.197 2.790.962 4.056.468 3.236.211 820.257
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 402.133 0 0 0 0
0.61 OZB woningen 1.606.908 1.673.039 1.751.360 1.792.436 1.793.962 -1.526
0.62 OZB niet-woningen 438.830 462.788 452.069 458.889 458.886 3
0.64 Belastingen overig 665.582 639.515 631.901 144.445 146.239 -1.794
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 19.976.498 20.851.816 22.024.185 26.506.891 27.137.635 -630.744
0.8 Overige baten en lasten 4.903 86 285.180 0 228.759 -228.759
Totaal Baten 28.990.033 33.040.573 27.935.656 32.959.129 33.001.692 -42.563