Uitgaven

5,09%

€ 2.273.531

5,09% Complete

Inkomsten

0,38%

€ 172.987

0,38% Complete

Saldo

191,94%

€ -2.100.544

Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg

Uitgaven

5,09%

€ 2.273.531

5,09% Complete

Inkomsten

0,38%

€ 172.987

0,38% Complete

Saldo

191,94%

€ -2.100.544

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere het functioneren van de bestuursorganen, regionale en intergemeentelijke samenwerking, communicatie, openbare orde en veiligheid, burgerzaken en verkiezingen.

Wat willen we bereiken?

1.01 Inwoners en belangenpartijen nadrukkelijker betrekken bij het politieke proces en transparanter zijn in de informatievoorziening.

Omschrijving (toelichting)

We gaan  effectieve burgerparticipatie en informatievoorziening realiseren bij de ontwikkeling van beleid, uitvoering en projecten.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.02 Wij zorgen er voor dat de privacy en informatieveiligheid van en voor onze inwoners goed zijn geborgd.

Omschrijving (toelichting)

We actualiseren het Informatiebeveiligingsplan van de gemeente. We voeren praktische maatregelen door om het beveiligingsniveau te verhogen en we monitoren en evalueren regelmatig in samenspraak met de functionaris gegevensbescherming.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.03 Een veilige samenleving.

Omschrijving (toelichting)

Er komt een veiligheidsanalyse die als basis dient voor de nota integrale veiligheid 2019-2022. Op basis van een ondermijningsanalyse gaan we concreet aan het werk met bestrijding van ondermijnende criminaliteit. We zetten maximaal in op het behoud van de brandweer- en politiepost in onze gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 BGR 2022 na wijziging Realisatie 2022 Saldo 2022
Lasten
0.1 Bestuur 1.045.511 1.001.254 932.227 931.996 891.066 40.930
0.2 Burgerzaken 323.003 304.282 289.269 297.813 306.172 -8.359
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 766.870 786.586 796.614 944.920 1.247.811 -302.891
1.2 Openbare orde en veiligheid 300.497 302.048 253.082 293.776 271.234 22.542
Totaal Lasten 2.435.882 2.394.169 2.271.192 2.468.505 2.716.282 -247.777
Baten
0.1 Bestuur 64.579 0 573.696 0 0 0
0.2 Burgerzaken 164.809 114.824 137.340 137.081 157.835 -20.754
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5.000 12.000 24.305 132.838 361.700 -228.862
1.2 Openbare orde en veiligheid 16.303 4.356 21.599 14.648 3.453 11.195
Totaal Baten 250.691 131.180 756.940 284.567 522.987 -238.420

BBV beleidsindicatoren

Verwijzingen HALT:
Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp
plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen
leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout
hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Misdrijven - Geweldsmisdrijven:
Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag
en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte):
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden
van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming
aan een  criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte.
Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee
delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Misdrijven - Diefstallen uit woning:

Misdrijven - Winkeldiefstallen: