Uitgaven

15,04%

€ 6.717.900

15,04% Complete

Inkomsten

9,77%

€ 4.470.059

9,77% Complete

Saldo

205,4%

€ -2.247.841

Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg

Uitgaven

15,04%

€ 6.717.900

15,04% Complete

Inkomsten

9,77%

€ 4.470.059

9,77% Complete

Saldo

205,4%

€ -2.247.841

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder meer het beleid ten aanzien van de openbare ruimte, waaronder groen, spelen, verkeer en vervoer. Daarnaast valt onder dit programma het energieneutraal maken van de gemeente in 2050. Binnen het programma vallen ook de projecten herinrichting kernwinkelgebied en Kloostertuin.

Wat willen we bereiken?

2.01 Prettige leefomgeving.

Omschrijving (toelichting)

We verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimte om daarmee de leefomgeving voor onze inwoners zo prettig mogelijk te maken. We doen met oog voor natuur en landschap.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg.

Omschrijving (toelichting)

We realiseren meer parkeercapaciteit voor onze bewoners, bezoekers/toeristen en bedrijven, niet alleen voor auto's maar ook voor bussen en fietsen. We streven naar een veilig, snel en comfortabel fietsnetwerk. Daarnaast zetten we in op een betere bereikbaarheid van de binnenstad vanuit de wijken. We zorgen voor een vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als onderdeel van de MIA.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050.

Omschrijving (toelichting)

We zorgen er voor dat Doesburg in 2050 energieneutraal is. Dit geldt voor woningen, bedrijven, vervoer en onze eigen gemeentelijke gebouwen en accommodaties. We gebruiken 2019 om hiervoor een actieplan op te stellen.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

Omschrijving (toelichting)

We ronden de invoering van het gespiegeld inzamelen af en we willen dat het serviceniveau aan de bewoners nog hoger wordt, het scheidings- en/of hergebruikspercentage tot boven de 75% stijgt. Tegelijkertijd moeten de kosten beheersbaar blijven om zo de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 BGR 2022 na wijziging Realisatie 2022 Saldo 2022
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 1.241.310 1.176.546 1.658.212 1.117.815 1.117.937 -122
2.2 Parkeren 64.582 73.266 134.075 67.367 67.457 -90
2.3 Recreatieve havens 89.118 88.139 111.586 114.289 105.432 8.857
2.5 Openbaar vervoer 1.196 1.242 545 1.234 524 710
5.1 Sportbeleid en activering 224.007 249.004 278.160 261.111 322.695 -61.584
5.2 Sportaccommodaties 685.292 587.359 601.115 684.587 655.639 28.948
5.4 Musea 167.679 182.928 173.694 139.128 167.689 -28.561
5.5 Cultureel erfgoed 273.985 1.021.728 126.493 219.306 195.504 23.802
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 865.392 919.388 1.145.324 1.045.465 1.201.908 -156.443
7.2 Riolering 642.779 642.969 446.265 459.653 552.042 -92.389
7.3 Afval 1.113.698 1.206.536 1.237.568 1.234.232 1.389.086 -154.854
7.4 Milieubeheer 237.077 456.062 789.182 922.817 802.226 120.591
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 104.189 111.544 154.801 143.546 147.257 -3.711
Totaal Lasten 5.710.304 6.716.712 6.857.020 6.410.550 6.725.396 -314.846
Baten
0.63 Parkeerbelasting 322.999 369.460 451.597 498.439 492.339 6.100
2.1 Verkeer en vervoer 115.655 62.218 1.094.907 281.341 193.398 87.943
2.2 Parkeren 0 0 60.180 0 0 0
2.3 Recreatieve havens 59.740 60.342 54.885 64.246 57.183 7.063
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 149 0 149
5.1 Sportbeleid en activering 46.573 75.307 42.202 8.334 100.999 -92.665
5.2 Sportaccommodaties 116.132 90.109 61.069 114.949 144.234 -29.285
5.4 Musea 20.745 20.019 20.475 20.725 21.451 -726
5.5 Cultureel erfgoed 35.994 704.893 23.478 30.329 23.954 6.375
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 10.817 407 407 133 407 -274
7.2 Riolering 1.166.358 1.154.246 1.118.289 1.229.415 1.149.987 79.428
7.3 Afval 1.183.807 1.827.858 1.919.813 1.783.821 1.894.072 -110.251
7.4 Milieubeheer 12.667 97.772 157.919 74.984 320.433 -245.449
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 63.963 86.458 74.978 68.781 71.601 -2.820
Totaal Baten 3.155.450 4.549.088 5.080.196 4.175.646 4.470.059 -294.413

BBV beleidsindicatoren

Niet-sporters:
Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één
keer per week aan sport doet.

Omvang huishoudelijk restafval:
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Percentage berekende hernieuwbare elektriciteit: