Uitgaven

6,69%

€ 2.989.189

6,69% Complete

Inkomsten

5,76%

€ 2.636.184

5,76% Complete

Saldo

32,26%

€ -353.005

Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg

Uitgaven

6,69%

€ 2.989.189

6,69% Complete

Inkomsten

5,76%

€ 2.636.184

5,76% Complete

Saldo

32,26%

€ -353.005

Korte beschrijving

Dit programma gaat over het realiseren van aantrekkelijke woonlocaties, het versterken van de economische structuur en daarmee de aantrekkelijkheid van Doesburg voor inwoners en bezoekers.

Wat willen we bereiken?

3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad.

Omschrijving (toelichting)

We willen  onze hoge cultuurhistorische waarde van ons grondgebied zoveel mogelijk behouden en verder ontwikkelen en uitdragen. We doen dat onder andere door de toegankelijkheid van de vestingwerken van Doesburg te vergoten.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad.

Omschrijving (toelichting)

We doen dat door het behoud van een Vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als  onderdeel van de MIA.  Door het uitvoeren van het cultuurbeleid dragen we bij een stad vol cultuur.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden.

Omschrijving (toelichting)

We monitoren en bevorderen de economische en toeristische ontwikkeling. Het centrum van Beinum krijgt een kwaliteitsimpuls zodat het voor een groot aantal jaren kan blijven functioneren als belangrijk ontmoetingspunt voor jong en oud in Beinum.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren.

Omschrijving (toelichting)

We doen dat o.a. door de diversiteit van het woningaanbod te vergroten en door minder strikt vast te houden het woningbouwcontigent. We continueren het bestaand beleid van startersleningen en we hebben aandacht voor bijzondere woonvormen door:
• De bouw van meergeneratiewoningen op voormalige locatie van de Stadswerf;
• De bouw van een kleinschalige woonvoorziening op locatie Beinum West;
• Onderzoek naar experimentele bouw (tiny houses) op locatie Beinum-West.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.05 Doorontwikkeling evenementen en cultuurhistorisch erfgoed.

Omschrijving (toelichting)

Door doorontwikkeling van onze evenementen en ons cultuurhistorisch erfgoed geven we een impuls aan onze economie en onze toeristische aantrekkelijkheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.06 We bereiden ons goed voor op de Omgevingswet.

Omschrijving (toelichting)

De Omgevingswet treedt (vooralsnog) in 2021 in werking. We streven met de invoering van de Omgevingswet naar zo min mogelijk regeldruk.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 BGR 2022 na wijziging Realisatie 2022 Saldo 2022
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 108.849 124.464 142.178 150.044 159.082 -9.038
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.304 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 16.275 19.707 66.183 12.372 12.368 4
3.4 Economische promotie 167.321 200.623 222.870 223.034 203.317 19.717
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 342.005 352.286 57.951 69.540 67.784 1.756
5.6 Media 299.029 316.210 253.941 243.350 240.215 3.135
8.1 Ruimte en leefomgeving 57.122 238.608 368.627 407.616 496.875 -89.259
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 139.808 787.972 613.165 0 1.458.636 -1.458.636
8.3 Wonen en bouwen 571.257 432.688 481.095 467.268 412.941 54.327
Totaal Lasten 1.702.971 2.472.557 2.206.011 1.573.224 3.051.217 -1.477.993
Baten
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 40.000 0 10.000 -10.000
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.957 3.974 3.653 7.828 6.674 1.154
3.4 Economische promotie 223.196 254.466 422.019 408.010 321.798 86.212
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 270.000 270.000 0 0 0 0
8.1 Ruimte en leefomgeving 4.947 30.407 207.689 29.044 238.152 -209.108
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 139.808 742.618 738.334 3.964 1.848.061 -1.844.097
8.3 Wonen en bouwen 937.444 289.551 444.672 147.448 211.499 -64.051
Totaal Baten 1.579.352 1.591.018 1.856.368 596.294 2.636.184 -2.039.890

BBV beleidsindicatoren

Functiemenging:
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen)
en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Vestigingen (van bedrijven):
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Gemiddelde WOZ waarde:
De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Nieuw gebouwde woningen:
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

Demografische druk:
Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden:
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden:
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.