Uitgaven

13,92%

€ 6.220.312

13,92% Complete

Inkomsten

0,97%

€ 442.195

0,97% Complete

Saldo

527,98%

€ -5.778.117

Programma 5 Algemene dienst en financiën

Uitgaven

13,92%

€ 6.220.312

13,92% Complete

Inkomsten

0,97%

€ 442.195

0,97% Complete

Saldo

527,98%

€ -5.778.117

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere personeel en organisatie, bedrijfsvoering en financiën.

Wat willen we bereiken?

5.01 Een gezonde financiële positie.

Omschrijving (toelichting)

Onze gemeente staat er financieel goed voor en dat willen we ook zo houden. De begroting is in evenwicht en onze reservepositie is gezond. Én we zijn schuldenvrij.

De omvang van de algemene reserve is bij de start van de zittingsperiode van het huidige college ongeveer 8 miljoen euro. De omvang van de algemene reserve moet eind 2022 ten minste gelijk zijn aan dit bedrag.

We willen een degelijke begroting. Dit betekent dat de begrote structurele uitgaven ten minste goedgemaakt moeten kunnen worden met structurele inkomsten.

Wat gaan we daarvoor doen?

5.02 Een lage belastingdruk.

Omschrijving (toelichting)

We willen de lastendruk voor onze Doesburgers en bedrijven zo beperkt mogelijk houden. We willen dat dan doen vanuit de pakketgedachte. Dat wil zeggen dat we de totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffingen en de OZB niet meer willen laten stijgen dan de reguliere inflatiecorrectie. Waar mogelijk willen we lasten verlichten. Dit geldt met name voor de afvalstoffenheffing.

Wat gaan we daarvoor doen?

5.03 Optimalisatie van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering.

Omschrijving (toelichting)

We willen zo weinig mogelijk bureaucratie. We maken onze klantprocessen zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk en we schrappen overbodige regels. In het programma Digitaal Werken en Dienstverlenen wordt de komende 2 jaar intensief gewerkt aan het verbeteren van onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Dit programma kent 3 projecten, het project Digitaal Dienstverlenen, het project Digitaal Samenwerken en het project Sociaal Domein.

Wat gaan we daarvoor doen?

5.04 Toekomstbestendige invulling van huisvesting fysieke loketten gemeentelijke dienstverlening en ambtelijke organisatie en bestuur.

Omschrijving (toelichting)

We willen een toekomstbestendige huisvesting realiseren voor wat betreft de fysieke loketten waar gemeentelijke dienstverlening wordt verzorgd en de ambtelijke organisatie en bestuur.
We stellen in dit kader een strategisch plan huisvesting op die aan de raad wordt voorgelegd en de uitkomsten hiervan zullen verder worden uitgewerkt en gerealiseerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

5.05 We willen ons gemeentelijk vastgoed op een efficiënte wijze beheren en onderhouden.

Omschrijving (toelichting)

Doesburg heeft derien gebouwen in eigendom en beheer. Voor het reguliere onderhoud wordt gewerkt met een meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP). Op de lange termijn zullen keuzes gemaakt moeten worden over het beheer en onderhoud van deze panden. Het opstellen van een gemeentelijk vastgoedbeheerplan is de eerste stap. Hierin komen organisatiestructuur, werkprocessen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, planning en control als onderwerpen terug. Het structureel programmatisch onderhouden van het gemeentelijk vastgoed volgens het vastgesteld meerjaren onderhoudsplan (MJOP) hebben we daarmee beter geborgd. We houden hierbij rekening met het strategisch huisvestingsplan en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 BGR 2022 na wijziging Realisatie 2022 Saldo 2022
Lasten
0.4 Overhead 5.482.613 5.725.928 5.470.953 5.711.012 6.126.680 -415.668
0.5 Treasury 594 0 4.567 3.398 24.108 -20.710
Totaal Lasten 5.483.207 5.725.928 5.475.520 5.714.410 6.150.787 -436.377
Baten
0.4 Overhead 130.716 240.730 149.274 98.012 162.683 -64.671
0.5 Treasury 351.836 211.359 247.085 274.366 279.513 -5.147
Totaal Baten 482.552 452.090 396.360 372.378 442.195 -69.817

BBV beleidsindicatoren

Geen.