Meer
Publicatiedatum: 09-04-2021

Inhoud

BBV beleidsindicatoren in extern perspectief

Inhoud

BBV beleidsindicatoren extern vergeleken

Hieronder ziet u een overzicht van de BBV beleidsindicatoren van de gemeente Doesburg in vergelijking tot gemeenten met net als Doesburg een weinig stedelijk karakter, de provincie Gelderland en Nederland. De waarden zijn afkomstig van www.waarstaatjegemeente.nl.

Besluit Begroting en Verantwoording
Indicator P eenheid periode Waarde Doesburg Referentiewaarde gemeenten weinig stedelijk Gelderland Nederland Bron
Verwijzingen Halt 1 per 10.000 jongeren 2019 51 106 102 132 Stichting Halt
Misdrijven - Geweldsmisdrijven 1 per 1.000 inwoners 2019 2,6 3,2 3,9 4,9 CBS - Criminaliteit
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) 1 per 1.000 inwoners 2019 6,9 4,4 5,6 6,3 CBS - Criminaliteit
Misdrijven - Diefstallen uit woning 1 per 1.000 inwoners 2019 0,4 1,8 2 2,3 CBS - Diefstallen
Misdrijven - Winkeldiefstallen 1 per 1.000 inwoners 2019 0,9 0,8 1,9 2,3 CBS - Diefstallen
Omvang huishoudelijk restafval 2 kg per inwoner 2019 61 121 111 163 CBS statistiek Huishoudelijk afval
Hernieuwbare elektriciteit 2 % 2018 2,5 Geen data 9,2 18,2 Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat
Functiemenging 3 % 2019 41,9 50,2 53,6 53,2 CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research
Vestigingen (van bedrijven) 3 per 1.000 inw.15 t/m 64jr 2019 133,2 153,2 144,5 151,6 LISA
Gemiddelde WOZ waarde 3 x €1.000 2020 211 275 261 270 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Nieuw gebouwde woningen 3 per 1.000 woningen 2019 7 8,5 9,8 9,2 Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research
Demografische druk 3 % 2020 81,1 79 73,6 70 CBS - Bevolkingsstatistiek
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden 3 2020 659 718 712 700 COELO, Groningen
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 3 2020 873 794 779 773 COELO, Groningen
Banen 3 per 1.000 inwoners van 15-64 jaar 2019 551,7 701,5 786,5 792,1 CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research
Absoluut verzuim 4 per 1.000 leerlingen 2017 1,2 1,5 2,3 1,8 DUO/Ingrado
Relatief verzuim 4 per 1.000 leerlingen 2019 20 19 21 26 DUO/Ingrado
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) 4 % 2019 2,2 1,6 1,8 2 DUO/Ingrado
Niet-sporters 4 % 2016 54,6 49,9 46,8 48,7 Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
Jongeren met een delict voor de rechter 4 % 2019 1 1 1 1 CBS Jeugd
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin 4 % 2019 5 4 5 6 CBS Jeugd
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren 4 % 2019 2 1 2 2 CBS Jeugd
Netto arbeidsparticipatie 4 % 2019 63,9 69,4 68,7 68,8 CBS - Arbeidsdeelname
Personen met een bijstandsuitkering 4 per 10.000 inwoners 2019 397,9 222,3 325,8 381,7 CBS - Participatiewet
Lopende re-integratievoorzieningen 4 per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 2019 608,2 184,9 182,3 207 CBS - Participatiewet
Jongeren met jeugdhulp 4 % van alle jongeren tot 18 jaar 2019 14,6 11,4 12,2 12,3 CBS Jeugd
Jongeren met jeugdbescherming 4 % 2019 1,9 1,2 1,3 1,2 CBS Jeugd
Jongeren met jeugdreclassering 4 % 2018 0,7 0,3 0,4 0,4 CBS Jeugd
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo 4 per 10.000 inwoners 2020 730 582 619 640 CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
www.waarstaatjegemeente.nl
dinsdag 8 december 2020