Meer
Publicatiedatum: 09-04-2021

Inhoud

BBV beleidsindicatoren in intern perspectief

Inhoud

BBV beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren zoals opgenomen in de vastgestelde jaarrekeningen vanaf 2017
Indicator P eenheid JR 2017 JR2018 JR2019 JR2020
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners 1 aantal per 1.000 inwoners 0,9 0,8 0,4
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners 1 aantal per 1.000 inwoners 2,6 2,5 1,3
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 1 aantal per 1.000 inwoners 4,4 4,7 3,4
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners 1 aantal per 1.000 inwoners 7,1 8,8 6,2
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar 1 aantal per 10.000 inwoners 59,0 59,0 51,0
Hardekern jongeren 1 per 10.000 inw. 0,6 0,6 0,6
Fijn huishoudelijk restafval 2 kg per inwoner 115 114 111
Hernieuwbare elektriciteit 2 % 0,7 1,2 2,5
Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met motorvoertuig 2 % 5 5 5
Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met fietser 2 % 12,0 12,0 12,0
% Niet-wekelijkse sporters 2 % 54,6 54,6 54,6
Woonlasten éénpersoonshuishouden 3 euro 563 563 558
Woonlasten meerpersoonshuishouden 3 euro 818 818 770
WOZ-waarde woningen 3 dzd euro 185 190 198
Nieuwbouw woningen 3 aantal per 1.000 woningen 13,5 1,0 7,0
Demografische druk 3 % 77,3 78,4 61,4
Vestigingen 3 per 1.000 inw 15-74jr 121,4 101,6 106,6
Functiemenging 3 % 41,0 41,0 41,9
Jongeren met delict voor rechter 4 % 0,54 0,54 1,00
Banen 4 per 1.000 inw 15-64jr 509,1 422,2 441,5
Netto arbeidsparticipatie 4 % 61,2 62,2 62,7
Bijstandsuitkeringen 4 per 1.000 inw 18jr eo 47,5 40,7 39,8
Aantal re-integratievoorzieningen 4 per 1.000 inw 15-74jr 76,7 52,5 35,9
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement 4 per 1.000 inw 59 61 68
% Kinderen in armoede 4 % 7,24 7,24 6,00
% Jeugdwerkloosheid 4 % 2,16 2,16 3,00
% Voortijdige schoolverlaters 4 % 2,3 2,8 1,4
Absoluut verzuim 4 per 1.000 inw. 5-18 jr 1,17 1,21 1,20
Relatief verzuim 4 per 1.000 inw. 5-18 jr 42,08 44,82 41,00
Jongeren met jeugdhulp 4 % van alle jongeren tot 18 jaar 11,6 12,1 12,7
Jongeren met jeugdreclassering 4 % 0,7 0,7 0,7
Jongeren met jeugdbescherming 4 % 1,2 1,5 1,4
Formatie 5 per 1.000 inwoners 8,5 8,5 8,5
Bezetting 5 per 1.000 inwoners 7,5 7,3 7,3
Apparaatskosten 5 Kosten per inwoner 740 740 740
Externe inhuur 5 Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten externe inhuur 15,40 16,45 16,45
Overhead 5 % van de totale lasten 10,7 10,7 10,7