Meer
Publicatiedatum: 09-04-2021

Inhoud

Belangrijke financiële ontwikkelingen

Inhoud

Dreigende overschrijdingen en -onderschrijdingen

Op grond van artikel 5 lid 3 van de door de gemeenteraad vastgestelde financiële verordening 2020 dient het college de raad vooraf te informeren als ze verwacht, dat de lasten van een programma de geautoriseerde lasten dreigen te overschrijden, de investeringsuitgaven van een investeringskrediet het geautoriseerde investeringskrediet dreigen te overschrijden of de baten van een programma de geautoriseerde baten dreigen te onderschrijden.

In principe worden deze dreigende over- en onderschrijdingen meegenomen in de aanstaande integrale begrotingsbijstelling en/of de aankomende programmabegroting, tenzij de raad aangeeft eerder een voorstel te willen voor het wijzigen van de geautoriseerde lasten van het programma, voor het wijzigen van het geautoriseerde investeringskrediet, of voor het bijstellen van het beleid.

Op dit moment willen we u over de volgende ontwikkelingen informeren:

Inmiddels is de raad de Integrale begrotingsbijstelling (IBB) 2020 voorgelegd. Hierin zijn de voor 2020 relevante ontwikkelingen betrokken. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen.

Overige financële ontwikkelingen

Herverdeling gemeentefonds.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft onlangs mede namens de staatssecretaris van Financiën de adviesaanvraag ingediend bij de Raad voor het Openbaar bestuur voor het verdeelvoorstel herijking gemeentefonds. In een bijgaande notitie zijn de herverdeeleffecten per gemeente uiteengezet. Voor Doesburg pakt de herverdeling helaas negatief uit. Vooralsnog moeten we rekening houden met een structureel lagere gemeentefondsuitkering van uiteindelijk 44 euro per inwoner oftewel ongeveer € 500.000.

Na ontvangst van het ROB-advies wordt ook de VNG nog geconsulteerd. Na afronding van de besluitvorming door het volgend kabinet vindt zo spoedig mogelijk de verwerking in de circulaire van het gemeentefonds plaats. De herverdeeleffecten zullen op dat moment definitief worden vastgesteld.

Er is overigens een ingroeipad voorzien van maximaal € 15 per inwoner per jaar vanaf 2023 tot en met 2026, zowel bij voordeel- als nadeelgemeenten met een negatieve respectievelijk positieve suppletie.