Meer
Publicatiedatum: 09-04-2021

Inhoud

Benchmark taakvelden

Inhoud

Benchmark

In dit onderdeel kunt u zien hoe onze ramingen op taakveld niveau zich verhouden tot gemeenten die net als Doesburg worden gekenmerkt met een zwakke sociale structuur en een redelijke centrumfunctie. De cijfers zijn afkomstig van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vergelijking taakvelden met groep
Jaar: 2020
Groep: gemeenten met een zwakke sociale structuur en een redelijke centrumfunctie
Aantal gemeenten in benchmark: 8
Gemeenten in benchmark: Landgraaf (37.591), Brunssum (28.103), Appingedam (11.721), Pekela (12.214), Delfzijl (24.716), Vaals (10.092), Oldambt (38.129), Midden-Groningen (60.899)
Bedragen: per inwoner
Taakveld Doesburg Selectie Verschil
Taakvelden beginnend met 0, Bestuur en ondersteuning
0.1, Bestuur -120,23 -96,75 -23,48
0.10, Mutaties reserves 36,33 72,02 -35,69
0.11, Resultaat van de rekening van baten en lasten 0,00 18,16 -18,16
0.2, Burgerzaken -27,39 -36,05 8,66
0.3, Beheer overige gebouwen en gronden 0,00 -3,25 3,25
0.4, Ondersteuning organisatie -165,84 -124,69 -41,15
0.5, Treasury 25,21 33,85 -8,65
0.61, OZB woningen 127,98 142,56 -14,58
0.62, OZB niet-woningen 40,64 125,06 -84,43
0.63, Parkeerbelasting 36,33 71,24 -34,92
0.64, Belastingen overig 44,03 11,71 32,32
0.7, Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 1.789,83 2.097,32 -307,49
0.8, Overige baten en lasten 39,89 -6,72 46,60
0.9, Vennootschapsbelasting (VpB) 0,00 -0,19 0,19
Totaal taakvelden beginnend met 0 1.826,77 2.304,29 -477,52
Taakvelden beginnend met 1, Veiligheid
1.1, Crisisbeheersing en brandweer -74,05 -67,00 -7,06
1.2, Openbare orde en veiligheid -41,77 -33,24 -8,53
Totaal taakvelden beginnend met 1 -115,82 -100,23 -15,59
Taakvelden beginnend met 2, Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1, Verkeer en vervoer -149,63 -147,09 -2,54
2.2, Parkeren -6,62 -4,23 -2,39
2.3, Recreatieve havens -1,11 -2,44 1,33
2.4, Economische havens en waterwegen 0,00 -5,37 5,37
2.5, Openbaar vervoer -0,09 -2,21 2,12
Totaal taakvelden beginnend met 2 -157,44 -161,34 3,90
Taakvelden beginnend met 3, Economie
3.1, Economische ontwikkeling -12,52 -13,77 1,25
3.2, Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0,00 -0,93 0,93
3.3, Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -1,29 -4,33 3,04
3.4, Economische promotie -6,15 -5,22 -0,93
Totaal taakvelden beginnend met 3 -19,96 -24,25 4,29
Taakvelden beginnend met 4, Onderwijs
4.1, Openbaar basisonderwijs -3,10 -2,66 -0,44
4.2, Onderwijshuisvesting -18,93 -58,21 39,28
4.3, Onderwijsbeleid en leerlingzaken -59,96 -42,15 -17,81
Totaal taakvelden beginnend met 4 -81,98 -103,02 21,04
Taakvelden beginnend met 5, Sport, cultuur en recreatie
5.1, Sportbeleid en activering -20,02 -10,73 -9,29
5.2, Sportaccommodaties -53,08 -69,28 16,20
5.3, Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -5,33 -46,46 41,13
5.4, Musea -13,72 -2,85 -10,87
5.5, Cultureel erfgoed -22,96 -6,62 -16,33
5.6, Media -30,06 -23,49 -6,56
5.7, Openbaar groen en (openlucht) recreatie -96,62 -109,92 13,30
Totaal taakvelden beginnend met 5 -241,80 -269,37 27,58
Taakvelden beginnend met 6, Sociaal domein
6.1, Samenkracht en burgerparticipatie -129,48 -138,96 9,47
6.2, Wijkteams -69,67 -80,22 10,56
6.3, Inkomensregelingen -167,10 -162,13 -4,97
6.4, Begeleide participatie -152,22 -362,20 209,97
6.5, Arbeidsparticipatie -99,54 -69,16 -30,38
6.6, Maatwerkvoorzieningen (WMO) -39,00 -40,74 1,74
6.71, Maatwerkdienstverlening 18+ -244,04 -227,35 -16,69
6.72, Maatwerkdienstverlening 18- -263,64 -350,96 87,32
6.81, Geëscaleerde zorg 18+ -5,56 -3,48 -2,08
6.82, Geëscaleerde zorg 18- -2,09 -35,77 33,68
Totaal taakvelden beginnend met 6 -1.172,35 -1.470,97 298,62
Taakvelden beginnend met 7, Volksgezondheid en milieu
7.1, Volksgezondheid -35,38 -42,33 6,95
7.2, Riolering 39,99 23,99 16,00
7.3, Afval 38,53 19,44 19,09
7.4, Milieubeheer -26,44 -37,65 11,21
7.5, Begraafplaatsen en crematoria -6,81 -8,42 1,61
Totaal taakvelden beginnend met 7 9,88 -44,98 54,86
Taakvelden beginnend met 8, Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling
8.1, Ruimtelijke Ordening -6,92 -41,89 34,97
8.2, Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 0,36 -7,00 7,36
8.3, Wonen en bouwen -40,64 -55,27 14,63
Totaal taakvelden beginnend met 8 -47,20 -104,16 56,96