Meer
Publicatiedatum: 09-04-2021

Inhoud

Uitgaven

5,38%

€ -2.394.169

5,38% Complete

Inkomsten

0,3%

€ 131.180

0,3% Complete

Saldo

845,41%

€ -2.262.989

Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg

Uitgaven

5,38%

€ -2.394.169

5,38% Complete

Inkomsten

0,3%

€ 131.180

0,3% Complete

Saldo

845,41%

€ -2.262.989

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere het functioneren van de bestuursorganen, regionale en intergemeentelijke samenwerking, communicatie, openbare orde en veiligheid, burgerzaken en verkiezingen.

Wat willen we bereiken?

1.01 Inwoners en belangenpartijen nadrukkelijker betrekken bij het politieke proces en transparanter zijn in de informatievoorziening.

We gaan  effectieve burgerparticipatie en informatievoorziening realiseren bij de ontwikkeling van beleid, uitvoering en projecten.

1.02 Wij zorgen er voor dat de privacy en informatieveiligheid van en voor onze inwoners goed zijn geborgd.

We actualiseren het Informatiebeveiligingsplan van de gemeente. We voeren praktische maatregelen door om het beveiligingsniveau te verhogen en we monitoren en evalueren regelmatig in samenspraak met de functionaris gegevensbescherming.

1.03 Een veilige samenleving.

Er komt een veiligheidsanalyse die als basis dient voor de nota integrale veiligheid 2019-2022. Op basis van een ondermijningsanalyse gaan we concreet aan het werk met bestrijding van ondermijnende criminaliteit. We zetten maximaal in op het behoud van de brandweer- en politiepost in onze gemeente.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2018 Realisatie 2019 BGR 2020 na wijziging (2020) Realisatie 2020 Saldo 2020
Lasten
0.1 Bestuur 962.961 1.045.511 905.176 1.001.254 -96.078
0.2 Burgerzaken 342.187 323.003 338.913 304.282 34.631
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 744.979 766.870 804.265 786.586 17.679
1.2 Openbare orde en veiligheid 360.131 300.497 302.994 302.048 946
Totaal Lasten 2.410.258 2.435.882 2.351.348 2.394.169 -42.821
Baten
0.1 Bestuur 0 64.579 8.500 0 8.500
0.2 Burgerzaken 222.184 164.809 132.345 114.824 17.521
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5.000 5.000 12.001 12.000 1
1.2 Openbare orde en veiligheid 8.433 16.303 9.164 4.356 4.808
Totaal Baten 235.617 250.691 162.010 131.180 30.830