Meer
Publicatiedatum: 09-04-2021

Inhoud

Uitgaven

45,69%

€ -20.333.812

45,69% Complete

Inkomsten

13,51%

€ 5.976.877

13,51% Complete

Saldo

5363,48%

€ -14.356.934

Programma 4 Zorg in Doesburg

Uitgaven

45,69%

€ -20.333.812

45,69% Complete

Inkomsten

13,51%

€ 5.976.877

13,51% Complete

Saldo

5363,48%

€ -14.356.934

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat in essentie de drie hoofdstromen in het Sociaal Domein, te weten: Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatie (Werk & Inkomen) met daaraan gekoppeld de reguliere beleidsterreinen onderwijs en -huisvesting, ouderen, vluchtelingen en gezondheidszorg.

Wat willen we bereiken?

4.03 We stimuleren aanpassingen en verbeteringen van de zorg binnen het beschikbare veranderbudget.

We hebben daarbij continu aandacht voor de effectiviteit en de doelmatigheid van initiatieven. Het veranderbudget is 2% van de Wmo en jeugdgelden die we ontvangen via het gemeentefonds in het kader van de grote decentralisaties, onderverdeeld in 1,5% voor lokale en 0,5% voor regionale initiatieven. De inzet van het veranderbudget doen we via raadsvoorstellen.

4.04 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers zo optimaal mogelijk.

We zijn trots op onze mantelzorgers en vrijwilligers en wij willen deze mensen goed ondersteunen.

4.08 Optimaal inzetten op preventief beleid in het kader van de participatiewet.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2018 Realisatie 2019 BGR 2020 na wijziging (2020) Realisatie 2020 Saldo 2020
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 21.751 19.902 20.817 20.193 624
4.2 Onderwijshuisvesting 132.617 158.554 207.097 203.468 3.629
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 758.936 761.052 942.988 825.765 117.223
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.052.007 1.089.418 1.191.827 1.079.643 112.184
6.2 Wijkteams 692.318 672.776 780.517 751.262 29.255
6.3 Inkomensregelingen 5.522.019 5.462.287 6.594.004 6.527.213 66.791
6.4 Begeleide participatie 2.396.188 1.964.490 1.935.200 1.972.743 -37.543
6.5 Arbeidsparticipatie 972.792 1.002.432 973.249 921.269 51.980
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 533.306 397.370 517.481 600.707 -83.226
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.569.495 2.819.085 2.936.184 3.075.379 -139.195
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.528.001 3.716.914 3.593.862 3.866.035 -272.173
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 55.900 58.910 117.466 120.997 -3.531
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 41.863 -4.575 22.028 7.483 14.545
7.1 Volksgezondheid 285.628 292.666 406.788 358.307 48.481
Totaal Lasten 18.562.820 18.411.283 20.239.508 20.330.461 -90.953
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting -6.973 21.088 11.088 11.088 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 214.734 218.703 351.480 240.714 110.766
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 11.576 -11.576
6.3 Inkomensregelingen 4.578.018 4.348.479 5.144.155 5.474.837 -330.682
6.4 Begeleide participatie 0 0 38.445 46.062 -7.617
6.5 Arbeidsparticipatie 177.028 104.606 155.294 128.282 27.012
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 71.446 7.448 7.118 2.106 5.012
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 131.424 106.286 101.349 56.062 45.287
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 28.526 0 6.151 -6.151
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 73.830 0 0 0 0
Totaal Baten 5.239.507 4.835.136 5.808.929 5.976.877 -167.948