Meer
Publicatiedatum: 09-04-2021

Inhoud

Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Inhoud

Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2018 Realisatie 2019 BGR 2020 na wijziging (2020) Realisatie 2020 Saldo 2020
Lasten
0.1 Bestuur 962.961 1.045.511 905.176 1.001.254 -96.078
0.10 Mutaties reserves 2.435.508 6.193.335 6.643.158 6.652.158 -9.000
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -53.544 -925.231 0 0 0
0.2 Burgerzaken 342.187 323.003 338.913 304.282 34.631
0.4 Overhead 4.980.514 5.482.613 5.774.709 5.725.928 48.781
0.5 Treasury 339 594 603 0 603
0.61 OZB woningen 145.286 154.035 151.996 139.050 12.946
0.62 OZB niet-woningen 10.562 7.123 5.475 5.719 -244
0.64 Belastingen overig 116.045 132.454 143.814 135.883 7.931
0.8 Overige baten en lasten -36.604 -103.585 -858.531 -112.920 -745.611
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 91.435 10.000 13.712 -3.712
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 744.979 766.870 804.265 786.586 17.679
1.2 Openbare orde en veiligheid 360.131 300.497 302.994 302.048 946
2.1 Verkeer en vervoer 1.489.307 1.241.310 1.272.038 1.210.595 61.443
2.2 Parkeren 74.214 64.582 74.376 73.266 1.110
2.3 Recreatieve havens 81.793 89.118 91.224 88.139 3.085
2.4 Economische havens en waterwegen 251 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 1.177 1.196 1.234 1.242 -8
3.1 Economische ontwikkeling 124.470 108.849 125.045 124.464 581
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 46.252 1.304 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 15.944 16.275 16.181 19.707 -3.526
3.4 Economische promotie 244.999 167.321 232.923 200.623 32.300
4.1 Openbaar basisonderwijs 21.751 19.902 20.817 20.193 624
4.2 Onderwijshuisvesting 132.617 158.554 207.097 203.468 3.629
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 758.936 761.052 942.988 825.765 117.223
5.1 Sportbeleid en activering 209.114 224.007 246.929 249.004 -2.075
5.2 Sportaccommodaties 640.887 685.292 670.168 587.359 82.809
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 341.561 342.005 350.608 352.286 -1.678
5.4 Musea 153.971 167.679 191.283 182.928 8.355
5.5 Cultureel erfgoed 288.070 273.985 342.971 1.021.728 -678.757
5.6 Media 310.690 299.029 324.224 316.210 8.014
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 942.432 865.392 912.690 919.388 -6.698
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.052.007 1.089.418 1.191.827 1.079.643 112.184
6.2 Wijkteams 692.318 672.776 780.517 751.262 29.255
6.3 Inkomensregelingen 5.522.019 5.462.287 6.594.004 6.527.213 66.791
6.4 Begeleide participatie 2.396.188 1.964.490 1.935.200 1.972.743 -37.543
6.5 Arbeidsparticipatie 972.792 1.002.432 973.249 921.269 51.980
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 533.306 397.370 517.481 600.707 -83.226
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.569.495 2.819.085 2.936.184 3.075.379 -139.195
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.528.001 3.716.914 3.593.862 3.866.035 -272.173
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 55.900 58.910 117.466 120.997 -3.531
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 41.863 -4.575 22.028 7.483 14.545
7.1 Volksgezondheid 285.628 292.666 406.788 358.307 48.481
7.2 Riolering 352.993 642.779 692.838 642.970 49.868
7.3 Afval 1.177.098 1.113.698 1.179.573 1.206.536 -26.963
7.4 Milieubeheer 226.272 237.077 368.304 456.062 -87.758
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 99.353 104.189 104.668 111.544 -6.876
8.1 Ruimtelijke ordening 54.284 57.122 303.773 238.608 65.165
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 312.301 139.808 0 787.972 -787.972
8.3 Wonen en bouwen 690.531 571.257 509.047 432.688 76.359
Totaal Lasten 36.449.146 39.293.212 42.472.177 44.507.479 -2.035.302
Baten
0.1 Bestuur 0 64.579 8.500 0 8.500
0.10 Mutaties reserves 3.928.994 6.297.314 7.932.450 7.912.303 20.147
0.2 Burgerzaken 222.184 164.809 132.345 114.824 17.521
0.4 Overhead 335.219 130.716 134.711 240.730 -106.019
0.5 Treasury 303.946 351.836 242.180 211.359 30.821
0.61 OZB woningen 1.422.376 1.606.908 1.656.620 1.673.039 -16.419
0.62 OZB niet-woningen 395.548 438.830 457.712 462.788 -5.076
0.63 Parkeerbelasting 343.083 322.999 342.138 369.460 -27.322
0.64 Belastingen overig 636.244 665.582 652.298 639.515 12.783
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 19.171.642 19.976.498 20.930.613 20.851.816 78.797
0.8 Overige baten en lasten 27.255 4.903 1.285 86 1.199
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5.000 5.000 12.001 12.000 1
1.2 Openbare orde en veiligheid 8.433 16.303 9.164 4.356 4.808
2.1 Verkeer en vervoer 345.101 115.655 42.513 62.218 -19.705
2.3 Recreatieve havens 46.545 59.740 110.895 60.342 50.553
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 145 0 145
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5.126 3.957 5.265 3.974 1.291
3.4 Economische promotie 226.621 223.196 256.030 254.466 1.564
4.2 Onderwijshuisvesting -6.973 21.088 11.088 11.088 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 214.734 218.703 351.480 240.714 110.766
5.1 Sportbeleid en activering 34.219 46.573 40.082 75.307 -35.225
5.2 Sportaccommodaties 55.976 116.132 64.698 90.109 -25.411
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 270.000 270.000 270.000 270.000 0
5.4 Musea 30.803 20.745 20.098 20.019 79
5.5 Cultureel erfgoed 84.445 35.994 7.180 704.893 -697.713
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.907 10.817 0 407 -407
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 11.576 -11.576
6.3 Inkomensregelingen 4.578.018 4.348.479 5.144.155 5.474.837 -330.682
6.4 Begeleide participatie 0 0 38.445 46.062 -7.617
6.5 Arbeidsparticipatie 177.028 104.606 155.294 128.282 27.012
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 71.446 7.448 7.118 2.106 5.012
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 131.424 106.286 101.349 56.062 45.287
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 28.526 0 6.151 -6.151
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 73.830 0 0 0 0
7.2 Riolering 1.080.139 1.166.358 1.204.114 1.154.246 49.868
7.3 Afval 1.321.410 1.183.807 1.790.852 1.827.858 -37.006
7.4 Milieubeheer 0 12.667 0 97.772 -97.772
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 58.565 63.963 66.411 86.458 -20.047
8.1 Ruimtelijke ordening 8.952 4.947 8.375 30.407 -22.032
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 312.301 139.808 3.898 742.618 -738.720
8.3 Wonen en bouwen 521.605 937.444 260.675 289.551 -28.876
Totaal Baten 36.449.146 39.293.212 42.472.177 44.239.799 -1.767.622