Meer
Publicatiedatum: 31-05-2018

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Inhoud

Wat heeft 't gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie BGR 2017 Realisatie 2017 Saldo 2017
Lasten
0.10 0.10 Mutaties reserves 6.230 6.335 -105
0.61 0.61 OZB woningen 125 133 -7
0.62 0.62 OZB niet-woningen 39 25 14
0.64 0.64 Belastingen Overig 106 113 -8
0.8 0.8 Overige baten en lasten -77 -759 682
Totaal Lasten 6.423 5.847 576
Baten
0.10 0.10 Mutaties reserves 8.198 8.256 -59
0.61 0.61 OZB woningen 1.536 1.569 -33
0.62 0.62 OZB niet-woningen 427 423 4
0.64 0.64 Belastingen Overig 154 642 -489
0.7 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 18.620 18.790 -170
0.8 0.8 Overige baten en lasten 0 6 -6
Totaal Baten 28.935 29.687 -752

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 0.10: Mutaties reserves N 105.000 (lasten) V 59.000 (baten)

Het saldo tussen geraamde en werkelijke baten en lasten met betrekking tot de reserve mutaties laten relatief kleine afwijkingen zijn (< 2%). De absolute verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door reserves waarbij een mutatie plaats vindt op basis van de werkelijke realisatie op een bepaald product. Aan de batenkant betreft dit de onttrekking aan de Bestemmingsreserve  Opleidingen (€ 94.000), en een lagere onttrekking aan de BR Speeltoestellen (€ 41.000) en de BR Meerjaren investeringsagenda (€ 350.000). Aan de lastenkant wordt het verschil tussen werkelijk en begroot veroorzaakt door de hogere dotatie aan de bestemmingsreserve BUIG (€ 105.000).

 

Taakveld 0.64: Belastingen overig  N 8.000 (lasten) V 489.000 (baten)

Precariobelasting.  Het ruime positieve saldo is ontstaan door de precariobelastingaanslag die in oktober 2017 aan Liander is opgelegd. Deze had betrekking op zowel gas als elektriciteit. Hiervoor was geen bedrag geraamd in de begroting 2017.  Liander heeft beroep aangetekend bij het Gerechtshof tegen de aanslag van de precariobelasting door onze gemeente.

 

Taakveld 0.7: Algemene Uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds V 170.000 (baten)

In 2017 is in totaliteit  € 170.000 meer ontvangen dan geraamd. Dit heeft te maken met positieve verrekeningen over 2015 (€ 17.200) en 2016 (€ 16.000). het grootste deel heeft echter betrekking op de aanpassing van de aantallen door het CBS. Deze aantallen hebben hun doorwerking in de maatstaven en daarmee op de hoogte van de uitkering. Het aanpassen van de aantallen had een voordelig effect op de uiteindelijke hoogte van de algemene uitkering.

 

Taakveld 0.8: Overige baten en lasten

Begrotingsresultaat N116.000 (lasten)

Het begrotingsresultaat voor 2017 wordt boekhoudkundig geraamd bij de lasten. In dit geval een negatieve last, wat een verlies op begrotingsbasis inhoud. Het werkelijke resultaat wijkt hier vanaf.

Algemene stelposten V 800.000 (lasten)

In het verleden is voor  Beinum west (GREX) een risicovoorziening gevormd ter hoogte van € 900.000. In het verleden is voor  Beinum west (GREX) een risicovoorziening gevormd ter hoogte van € 900.000. Het risico wordt op basis van de meest actuele inschatting geraamd op € 100.000.  Het verschil, zijnde € 800.000 dient weer terug te vloeien in het resultaat. Dit was niet begroot.