Meer
Publicatiedatum: 31-05-2018

Inhoud

Balans

Inhoud

Activa en Passiva

40XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX
ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016
Vaste activa
Materiële vaste activa 16.550.937 15.664.373
Investeringen met een economisch nut: 7.767.497 7.344.079
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 7.337.640 7.468.997
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 1.445.800 851.298
Financiële vaste activa 4.161.407 3.872.077
Kapitaalverstrekkingen aan:
- overige verbonden partijen 101.430 101.430
Leningen aan:
- woningbouwcorporaties 1.434.639 1.502.287
- overige verbonden partijen 1.189.665 1.318.909
Overige langlopende leningen u/g 1.435.673 949.451
TOTAAL VASTE ACTIVA 20.712.344 19.536.449
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden 2.256.087 1.435.866
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 2.255.381 1.435.160
Gereed product en handelsgoederen 706 706
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 14.047.470 16.410.121
Vorderingen op openbare lichamen 306 102.027
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 12.473.678 14.191.868
Overige vorderingen 1.573.485 2.116.226
Liquide middelen 45.515 208.171
Kas- en banksaldi 45.515 208.171,31
Overlopende activa 2.254.315 2.085.091
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van :
- overige Nederlandse overheidslichamen 75.476 4.974
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 2.178.839 2.080.117
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 18.603.387 20.139.249
TOTAAL-GENERAAL 39.315.731 39.675.699
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
PASSIVA 31-12-2017 31-12-2016
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen 28.787.210 28.905.093
Algemene reserve 9.249.899 12.246.234
Bestemmingsreserves 17.733.481 14.960.532
Gerealiseerde resultaat 1.803.829 1.698.327
Voorzieningen 3.708.187 4.023.941
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 512.782 517.008
Voorzieningen ter egalisering van kosten 551.182 743.136
Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven 2.644.223 2.763.798
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 45 45
Onderhandse leningen van:
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Waarborgsommen 45 45
TOTAAL VASTE PASSIVA 32.495.442 32.929.079
VLOTTENDE PASSIVA
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 3.924.014 3.387.959
Banksaldi 249.545 243.857
Overige schulden 3.674.469 3.144.102
Overlopende passiva 2.896.276 3.358.660
Verpichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergeljkbaar volume
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de bedragen van:
- het Rijk 85.500 83.925
- Overige Nederlandse overheidslichamen 535.489 710.660
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 2.275.286 2.564.075
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA
TOTAAL-GENERAAL 39.315.731 39.675.699
Gewaarborgde geldleningen / garantstellingen 3.304.888 821.818