Meer
Publicatiedatum: 31-05-2018

Inhoud

Bijlagen

Inhoud

Toelichting reserves en voorzieningen

Reserves

Reserves

 

Algemene reserve

Opvang van incidentele tegenvallers c.q. het beschikbaar hebben van weerstandsvermogen (bufferfunctie).

 

Opleidingen personeelReserve om de fluctuerende uitgaven van personeelsopleidingen te egaliseren. Jaarlijks wordt het saldo op het opleidingenbudget toegevoegd, dan wel onttrokken.

 

Arbeidsintegratie

Middelen die ingezet kunnen worden in het kader van het terugdringen van werkloosheid in de breedste zin.

 

Arbeidsvoorwaardenmaatregelen:

Dekking van incidentele uitgaven als gevolg van arbeidsvoorwaarden maatregelen, zoals Vut, ouderschapsverlof, seniorenverlof, arbeidsknelpunten en beloningsdifferentiatie. De reserve kan alleen worden aangewend indien daarover overeenstemming is bereikt met het Georganiseerd Overleg (GO).

 

GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) audit:

Reserve ter dekking van uitgaven voor de GBA audit. De GBA Audit wordt periodiek (maar zonder vaste regelmaat) opgelegd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

Kapitaallasten:

Reserve ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten die voortvloeien uit investeringen met economische nut.

 

Verkiezingen:

Dekking van uitgaven in verband met het organiseren en uitvoeren van verkiezingen.

 

Gladheidsbestrijding:

Dekking van uitgaven in verband met het bestrijden van gladheid.

 

Mobiliteitsfonds parkeercapaciteit:

Dekking van uitgaven voor parkeerfaciliteiten.

 

Structuur en bestemmingsplannen:

Dekking van uitgaven voor het opstellen van structuur- en bestemmingsplannen.

 

Openbare verlichting:

Reserve ter dekking van de (vervangings) investeringen in verband met de openbare verlichting.

 

Huisvesting onderwijs (IHP):

Reserve ter dekking van de (vervangings) investeringen in verband met het basisonderwijs.

 

Vervanging speeltoestellen:

Reserve ter dekking van de (vervangings) investeringen in verband met speeltoestellen geplaatst op openbare speelvoorzieningen.

 

BUIG:

De bestemmingsreserve BUIG (Bundeling Uitkering Inkomensvoorziening Gemeenten) is bedoeld om tekorten op het inkomensdeel (WWB) geheel of gedeeltelijk af te dekken. Toekomstige positieve saldo's worden ten gunste van deze reserve gebracht, negatieve saldo's worden hieraan onttrokken. Deze reserve is in 2013 ingesteld.

 

Decentralisaties:

De bestemmingsreserve is bedoeld om de risico's met betrekking tot de drie decentralisaties vanaf 2015 (AWBZ/WMO, Jeugdzorg en Participatie) af te dekken.

 

Wegen:

De bestemmingsreserve is bedoeld om de kosten voor het onderhoud van de wegen te dekken.

 

Participatiemiddelen:

Deze reserve is bedoeld om drie jaar lang een deel van de begeleidingskosten re-integratie trajecten groenbeheer uit te dekken.

 

Exploitatie riolering:

De bestemmingsreserve is bestemd voor het doteren dan wel onttrekken van exploitatiesaldi op het product riolering, met uitzondering van kapitaallasten. Jaarlijks wordt het exploitatiesaldo bepaald en wordt bij de resultaatbestemming van het betreffende jaar een voorstel aan de raad gedaan om deze middelen te onttrekken, dan wel toe te voegen aan deze bestemmingsreserve.

 

Meerjaren Investerings Agenda (MIA):

Deze bestemmingsreserve is gevuld vanuit de algemene reserve en is bedoeld om de investeringen die benodigd zijn voor de meerjaren investerings agenda uit te dekken.

 

Egalisatie afvalstoffenheffing:

Het doel van deze reserve is om schommelingen te voorkomen in de tarieven voor de afvalstoffenheffing.

 

Overgeheven middelen:

Deze reserve is bedoeld om middelen die bij de najaarsnota worden overgeheveld naar een volgend jaar te egaliseren. Hierdoor wordt voorkomen dat het resultaat in beide jaren een verkeerd beeld geeft.

 

Voorzieningen

 

Voorzieningen

 

Onderhoud gemeentegebouwen:

Voorziening ter dekking van de onderhoudskosten van de gemeentegebouwen.

 

Wachtgeldverplichtingen:

Voorziening ter dekking van mogelijke wachtgeldverplichtingen.

 

Elementen openbare ruimte:

Voorziening ter dekking van de onderhoudskosten van elementen in de openbare ruimte. Hieronder vallen onder andere banken, bruggen e.d.

 

Vrz. Complex Bedrijventerrein:

Grondbedrijfcomplex is bij de jaarrekening 2006 voortijdig afgesloten. De middelen ter dekking van de nog te maken kosten zijn in deze voorziening gestort.

 

Vrz. Wachtgeldverplichtingen eigen personeel:

De voorziening wachtgeldverplichtingen eigen personeel ingesteld is ingesteld om wachtgeld risico’s van personeel af te dekken.

 

 Vrz. Vervangingsinvesteringen riolering:

Jaarlijks mag op basis van het vGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) een bedrag worden gespaard voor vervangingsinvesteringen op het gebied van de riolering.

 

Vrz. Niet gerealiseerde kapitaallasten riolering:

Jaarlijks moeten de niet gerealiseerde kapitaallasten op het product riolering worden gedoteerd aan deze voorziening.

 

Vrz. Afrekeningen sociaal domein 2015:

Voor 2015 is een voorziening ingesteld waaruit afrekeningen van zorgaanbieders op het gebied van de 3Decentralisaties worden betaald in 2016.

 

Vrz. Complex de Ark:

Het grondbedrijfcomplex is bij de jaarrekening 2015 voortijdig afgesloten. De middelen ter dekking van de nog te maken kosten zijn in deze voorziening gestort.

 

 

Van derden verkregen middelen

 

Van derden verkregen middelen (overlopende passiva)

 

Vrz. GOA (Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid):

Van het Rijk worden specifieke middelen ontvangen voor het voorkomen van onderwijsachterstanden.

 

Vrz. ISV-gelden (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing):

Voorziening ter dekking van het ontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing.

 

Vrz KAN (Knooppunt Arnhem Nijmegen) versnellingsgelden:

Van het ministerie van VROM ontvangt de gemeente (via tussenkomst van de stadsregio Arnhem-Nijmegen) middelen, met als doel woningbouwprojecten te versnellen. De bij de inzet van de middelen te hanteren 'spelregels' zijn vastgelegd in een subsidieverordening, getiteld "Verordening Inzet KAN woningbouwbudget in de gemeente Doesburg" (vastgesteld 30 november 2006).

 

Vrz Isolatiemaatregel bestaande bouw:

Subsidieregeling van de Provincie Gelderland om de energetische kwaliteit van de bestaande woningbouw te verbeteren.

 

Vrz. Kleine Stedenbeleid KSB-3:

Voorziening ontvangen Provinciale middelen ten behoeve van het Kleine Stedenbeleid 3 (KSB-3). Deze subsidieregeling loopt van 2012 tot en met 2015.

 

Vrz. Brede impuls combinatiefuncties:

Voorziening voor de Rijksmiddelen ten behoeve van de combinatiefuncties / buurtsportcoach.

 

Vrz. ISV3, Geluid:

Voorziening voor de ontvangen middelen voor het project Geluidssanering Doesburg.

 

Vrz. Cultuur en Erfgoed

Voorziening voor de ontvangen middelen in het kader van de subsidieregeling Cultuur en Erfgoed. Dit betreft provinciale subsidies die zijn toegekend voor het Arsenaal en de Ooipoortkerk.

 

Vrz. Gezond in de Stad

Rijksmiddelen die zijn ontvangen in het kader van de subsidieregeling "Gezond in de stad".

 

Vrz. Uitvoering landschapsbeleid Doesburg

Provinciale subsidie voor het project "Uitvoering landschapsbeleid Doesburg".

 

 

Lijst van gebruikte afkortingen

Lijst van gebruikte afkortingen

ABP
AU
AWBZ
BBV
BHV
BIB
BNG
BOS
BRIM
BSI
CAZ
CJG
CROW
Fte


GBA
GISVG
GO
GR
GRP
HRM
IHP
iNUP
IOAW
IOAZ
IPO
KCA
KSB
MIA
MER
MOP
NASB
OBS
BBS
OR
OZB
SPP
SiSa
Turap
VGGM
VGRP
VNG
Vpb
WIJ
WIN
WMO
WOZ
WSW
WWB

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Algemene Uitkering
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Besluit Begroting en Verantwoording
Bedrijfshulpverlening
Begroting In Balans
Bank Nederlandse Gemeenten
Buurt, Onderwijs, Sport
Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten
Breedte Sport Impuls
Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering
Centrum voor Jeugd en Gezin
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond- water- en wegenbouw en de verkeerstechniek.
Fte staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 fte bijvoorbeeld is – uitgaande van een werkweek van 36 uur – een functie van 0,6 x 36 = 21,6 uur.
Gemeentelijke Basis Administratie
Gemeentelijk Informatiesysteem Vastgoed
Georganiseerd Overleg
Gemeentelijke regeling
Gemeentelijk Rioleringsplan
Human Resource Management
Integraal huisvestingsplan
Overheidsbrede implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma en e-overheid
Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Werknemers
Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
Interprovinciaal Overleg
Klein Chemisch Afval
Kleine Stedenbeleid
Meerjaren Investerings Agenda
Milieu Effect Rapportage
Meerjaren Onderhouds Programma
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
Openbare Basisschool
Bijzondere Basisschool
Ondernemingsraad
Onroerende zaakbelasting
Strategisch personeelsplan
Single Information Single Audit
Tussentijdse rapportage
Veiligheids– en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vennootschapsbelasting
Wet Investeren in Jongeren
Wet inburgering Nieuwkomers
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Onroerende Zaakbelasting
Wet Sociale Werkvoorziening
Wet Werk en Bijstand

Gehanteerde cluster afkortingen:

SO
VTH
STW
SBO
SUIT
SPAC
PB
WOZ
BMA
FBB
FDIZ
Cluster Stadsontwikkeling
Cluster Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Cluster Stadswerf
Cluster Samenleving beleid en ontwikkeling
Cluster Samenleving uitvoering
Cluster Samenleving processen, administratie en control
Cluster Publieksbureau
Cluster WOZ/Heffingen
Cluster Bestuur en Management Advies
Cluster Financieel Beleid en Beheer
Cluster Facilitaire dienstverlening en interne Zaken

 

Gerealiseerde baten en lasten per Taakveld

Gerealiseerde baten en lasten per Taakveld

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017
Lasten
0.1 0.1 Bestuur 669
0.10 0.10 Mutaties reserves 6.335
0.2 0.2 Burgerzaken 313
0.4 0.4 Overhead 4.171
0.5 0.5 Treasury 2
0.61 0.61 OZB woningen 133
0.62 0.62 OZB niet-woningen 25
0.63 0.63 Parkeerbelasting 0
0.64 0.64 Belastingen Overig 113
0.8 0.8 Overige baten en lasten -759
1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 758
1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid 417
2.1 2.1 Verkeer en vervoer 1.143
2.2 2.2 Parkeren 95
2.3 2.3 Recreatieve havens 60
2.4 2.4 Economische havens en waterwegen 1
2.5 2.5 Openbaar vervoer 2
3.1 3.1 Economische ontwikkeling 182
3.2 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 58
3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 27
3.4 3.4 Economische promotie 233
4.1 4.1 Openbaar basisonderwijs 11
4.2 4.2 Onderwijshuisvesting 186
4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 661
5.1 5.1 Sportbeleid en activering 193
5.2 5.2 Sportaccommodaties 1.442
5.3 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 318
5.4 5.4 Musea 149
5.5 5.5 Cultureel erfgoed 445
5.6 5.6 Media 298
5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 868
6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 829
6.2 6.2 Wijkteams 706
6.3 6.3 Inkomensregelingen 6.179
6.4 6.4 Begeleide participatie 2.226
6.5 6.5 Arbeidsparticipatie 1.053
6.6 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 359
6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.670
6.72 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.936
6.81 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 52
6.82 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 161
7.1 7.1 Volksgezondheid 355
7.2 7.2 Riolering 632
7.3 7.3 Afval 912
7.4 7.4 Milieubeheer 234
7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 109
8.1 8.1 Ruimtelijke ordening 62
8.2 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 71
8.3 8.3 Wonen en bouwen 707
Totaal Lasten 38.803
Baten
0.10 0.10 Mutaties reserves 8.256
0.2 0.2 Burgerzaken 255
0.4 0.4 Overhead 97
0.5 0.5 Treasury 302
0.61 0.61 OZB woningen 1.569
0.62 0.62 OZB niet-woningen 423
0.63 0.63 Parkeerbelasting 347
0.64 0.64 Belastingen Overig 642
0.7 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 18.790
0.8 0.8 Overige baten en lasten 6
1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 62
1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid 6
2.1 2.1 Verkeer en vervoer 129
2.3 2.3 Recreatieve havens 50
3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5
3.4 3.4 Economische promotie 235
4.2 4.2 Onderwijshuisvesting 25
4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 154
5.1 5.1 Sportbeleid en activering 18
5.2 5.2 Sportaccommodaties 455
5.3 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 455
5.4 5.4 Musea 25
5.5 5.5 Cultureel erfgoed 32
5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0
6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1
6.3 6.3 Inkomensregelingen 4.725
6.4 6.4 Begeleide participatie -7
6.5 6.5 Arbeidsparticipatie 209
6.6 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 16
6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 187
7.2 7.2 Riolering 1.021
7.3 7.3 Afval 1.414
7.4 7.4 Milieubeheer 11
7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 78
8.1 8.1 Ruimtelijke ordening 40
8.2 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 71
8.3 8.3 Wonen en bouwen 500
Totaal Baten 40.607