Meer
Publicatiedatum: 31-05-2018

Inhoud

Inleiding

Inhoud

Inleiding

Het BBV schrijft in artikel 24 voor dat de jaarstukken bestaan uit het Jaarverslag en de Jaarrekening. In het jaarverslag dient minimaal een programmaverantwoording opgenomen te worden alsmede de paragrafen.

 

De programmaverantwoording bevat een verantwoording over de realisatie van de programma’s en een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Per programma wordt inzicht gegeven in:

 • De mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd;
 • De wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken;
 • De gerealiseerde baten en lasten.

 

De programma’s zoals die door de Raad zijn bepaald betreffen:

 1. Bestuur en Veiligheid in Doesburg
 2. Buitenruimte van Doesburg
 3. Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg
 4. Zorg in Doesburg
 5. Algemene dienst en Financiën

 

Daarnaast dient in de programmaverantwoording inzicht gegeven te worden in het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien.

 

De paragrafen bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen van de programmabegroting is opgenomen. De paragrafen betreffen:

 1. Lokale heffingen
 2. Weerstandsvermogen en risicomanagement
 3. Onderhoud kapitaalgoederen
 4. Financiering
 5. Bedrijfsvoering
 6. Verbonden partijen
 7. Grondbeleid