Meer
Publicatiedatum: 31-05-2018

Inhoud

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Inhoud

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

 

Lokale heffingen

De gemeente Doesburg kent de volgende niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:

 

Realisatie 2017

Raming 2017
na wijziging

Raming 2017
  voor wijziging

Incidenteel gerealiseerd in 2017

Roerende zaakbelasting

2.632 1.639 1.639 0

Toeristenbelasting

200.266 207.845 207.845 0

Precariobelasting

512.290 23.083 23.083 0

Onroerende zaakbelasting

1.989.339 1.961.159 1.961.159 0

Hondenbelasting

49.114 47.973 48.741 0

Reclamebelasting

50.841 45.675 45.675 0

Totaal

2.804.482 2.287.374 2.288.142 0

 

 

Algemene uitkering

De verantwoorde algemene uitkeringen uit het Gemeentefonds zijn gebaseerd op de ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekende informatie. Over de verschillende uitkeringsjaren is tot met het volgende specificatienummer verwerkt in de administratie:

               2017                        volgnummer specificatie                       07            (28-11-2017)

                2016                        volgnummer specificatie                      14            (28-11-2017)

                2015                        volgnummer specificatie                      14            (28-11-2017)

 

 

Realisatie 2017

Raming 2017
  na wijziging

Raming 2017
  voor wijziging

Incidenteel gerealiseerd in 2017

Algemene uitkering 2017

18.756.664 

18.620.451 

18.625.109 

 0

Algemene uitkering 2016

16.611

    16.611

Algemene uitkering 2015

17.215

    17.215

Algemene uitkering 2014

0

    0

Totaal

18.790.490

18.620.451 18.625.109 33.826

 

De belangrijkste ontwikkelingen sedert de vaststelling van de laatste raming voor het boekjaar waren:

Afrekeningen over voorgaande jaren, te weten:

2016                          €   16.611

2015                           €  17.215

 

Dividend

Verantwoord zijn de volgende dividenden:

 

Realisatie 2017

Raming 2017
  na wijziging

Raming 2017
  voor wijziging

Incidenteel gerealiseerd in 2017

BNG

45.284 45.100 27.300  

Vitens

35.892 35.800 26.700  

Alliander

131.236 130.900 118.800  

Circulus-Berkel

0      

Totaal

212.412 211.800 172.800  

 

Het in de jaarrekening opgenomen dividend zijn de bedragen waarover de aandeelhouders in 2017 formeel beschikt hebben, het betreft dividend over het resultaat van 2016.

 

Saldo financieringsfunctie

De ontvangen rente over de aanwezige liquide middelen wordt als algemeen dekkingsmiddel opgenomen:

 

Realisatie 2017

Raming 2017
  na wijziging

Raming 2017
  voor wijziging

Incidenteel gerealiseerd in 2017

Baten

0 0 0 0

Totaal

0

0 0 0

 

 

Onvoorzien

In de primitieve begroting is bij de Algemene dekkingsmiddelen een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 15.000.
In het begrotingsjaar zijn twee posten ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht:

Onvoorzien

Bedrag

Kosten begraafplaats (verzagen beuk)

5.035

Jongeren betrekken bij de lokale politiek (Young Leaders)

5.000

Totaal

10.035


Het saldo onvoorzien bedraagt per 31-12-2017 € 4.965.

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Exploitatie BGR 2017 Realisatie 2017 Saldo 2017
Lasten 6.423 5.847 576
Baten 28.935 29.687 -752