Meer
Publicatiedatum: 31-05-2018

Inhoud

Programma 1 | Bestuur en Veiligheid in Doesburg

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere het functioneren van de bestuursorganen, regionale en intergemeentelijke samenwerking, communicatie, openbare orde en veiligheid, burgerzaken en verkiezingen.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Doesburg staat voor een transparante, veilige en zelfstandige gemeente die ernaar streeft burgers optimaal bij haar beleid te betrekken. Gemaakte keuzes en beleid worden verantwoord. Daartoe gaan we het communicatiebewustzijn in de organisatie vergroten. We staan voor een veilige omgeving zowel thuis als in de openbare ruimte. Bij vergunningverlening en handhaving in het bijzonder willen we werken met proactief betrokken burgers. We willen een klantgerichte gemeente zijn, die overbodige bureaucratie voorkomt en op een efficiënte manier haar diensten verleent. Daarbij kan uitbreiding van intergemeentelijke samenwerking ook in beeld komen.

Programmadoelen

1.1 We willen dat Doesburgers zich veilig voelen zowel thuis als in de openbare ruimte.

G

1.2 Wij zijn een klantgerichte gemeente die overbodige bureaucratie voorkomt en op een efficiënte wijze haar diensten verleent.

G

1.3 We geven uitvoering aan het communicatieplan en realiseren een verdere professionalisering van de communicatie.

G

1.4 Wij willen burgers proactief betrekken bij de totstandkoming van onze beleidskeuzes.

G

Concrete belangrijke (eind)resultaten 2017

  • Bestuursrapportage veiligheid en handhaving (2015-2017 e.v.);
  • Uitvoering van het communicatiebeleidsplan (2015-2017 e.v.).

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie BGR 2017 Realisatie 2017 Saldo 2017
Lasten
0.1 0.1 Bestuur 690 669 21
0.2 0.2 Burgerzaken 298 313 -14
1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 763 758 6
1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid 409 417 -8
Totaal Lasten 2.161 2.156 4
Baten
0.2 0.2 Burgerzaken 211 255 -45
1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 60 62 -3
1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid 9 6 3
Totaal Baten 279 323 -44

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 0.1: Bestuur V 21.000

Door het vertrek van de waarnemend griffier is in 2017 minder budget gebruikt (V 12.000). Daarnaast  kleine over- en onderschrijdingen niet nader toegelicht.

Taakveld 0.2: Burgerzaken  N 14.000 (lasten)  + V 45.000  (baten

In 2017 zijn er meer rijbewijzen en reisdocumenten verkocht dan begroot.  Meer verkoop van rijbewijzen en reisdocumenten leidt tot hogere afdracht rijksleges (kosten) maar ook meer opbrengst door gemeentelijke leges.  Er is hier altijd sprake van een relatie tussen opbrengst (gemeentelijke leges) en afdracht rijksleges. Meer verkoop leidt tot stijging van beiden.

 

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 1.

Indicator en beschrijving Periode  
Verwijzingen Halt
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
2017 59.0

Harde kern jongeren 
Het aantal Harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.
(Deze indicator is onderdeel van de BBV en komt te vervallen bij de eerstvolgende herziening van de ministeriële regeling.) 

2014 0,6
Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
2017 0.9
Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
2017 4.4
Diefstallen uit woning
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners
2017 2.6
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners
2017 7.1

 

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Bestuur en Veiligheid in Doesburg worden hieronder toegelicht.

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Het publieke belang
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2017.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

De VGGM is ook verantwoord bij programma 4, in verband met Volksgezondheidszorg. In beide programma’s zijn dezelfde gegevens opgenomen.

Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg

Het publieke belang
Het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg is een in 1959 gestart samenwerkingsverband dat de archieven beheert van de gemeenten Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. De kosten van het Streekarchivariaat worden over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van inwoners en naar rato van werktijden. Het percentage deelneming is berekend aan de hand van het aandeel in de totale kosten.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2017.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

  GR bijdrage 2017 percentage deelneming Eigen vermogen* Vreemd vermogen* Exploitatie resultaat*
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 811.435 1,7% 7,8 mln. 19 mln. 4,4 mln.
Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg 52.293* 18,6% 0 28.392 0

* op basis van de meest recente publicatie