Meer
Publicatiedatum: 31-05-2018

Inhoud

Programma 2 | Buitenruimte van Doesburg

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere beleid ten aanzien van sport, wonen, verkeer en vervoer, monumentenzorg en natuurbeheer.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Wij werken aan een goede woon- en werkomgeving in een prettige groene omgeving. Ten aanzien van verkeer en vervoer wordt gestreefd naar een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Natuurwaarden in Doesburg moeten worden behouden en versterkt om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid te vergroten. Het energieverbruik van de gemeente wordt zoveel mogelijk teruggedrongen en de gescheiden afvalinzameling wordt verder geoptimaliseerd. Ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed worden accommodaties zo efficiënt mogelijk benut en krijgen deze een multifunctioneel karakter. Tenslotte koesteren we het historisch en monumentaal karakter van onze stad.

Programmadoelen

2.1 We willen een goed woon- en werkklimaat in een prettige groene omgeving.

We willen dat Doesburgers zich veilig voelen zowel thuis als in de openbare ruimte.

G

Middels diverse ruimtelijke ontwikkelingen van herinrichting Kloostertuin tot de uitvoering van projecten uit het structuurplan Beleef de Linies, wordt aan dit programmadoel gewerkt.

2.3 Wij willen natuurwaarden in Doesburg behouden en versterken om de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid te vergroten.

O

Met ingang van 1-1-2017 is de nieuwe Natuurbeschermingswet van kracht. Dit vraagt om implementatie op onderdelen van onze organisatie.  Dit geldt onder meer voor vergunningen, beheer openbaar groen en bestemmingsplannen.

2.4 We koesteren het historisch en monumentale karakter van onze stad.

G

We geven uitvoering aan het monumentenbeleid.

2.5 Ten aanzien van ons gemeentelijk vastgoed willen we accommodaties zo efficiënt mogelijk en multifunctioneel benutten.

G

Het onderzoek naar de sportaccommodaties loopt.

2.6 We willen energiebesparende maatregelen treffen.

G

De routekaart Energieneutraal Doesburg wordt in april 2018 in de raad behandeld.

Concrete belangrijke (eind)resultaten 2017

  • Planvorming voor de herinrichting van de binnenstad van Doesburg is gestart;

  • Planvorming voor de revitalisering van het centrum van Beinum is gestart;

  • De revitalisatie van het bedrijventerrein Verhuellweg is afgerond;

  • Het plan voor revitalisatie van het bedrijventerrein Beinum is klaar.

     

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie BGR 2017 Realisatie 2017 Saldo 2017
Lasten
0.63 0.63 Parkeerbelasting 0 0 0
2.1 2.1 Verkeer en vervoer 1.094 1.143 -49
2.2 2.2 Parkeren 95 95 0
2.3 2.3 Recreatieve havens 57 60 -3
2.4 2.4 Economische havens en waterwegen 0 1 -1
2.5 2.5 Openbaar vervoer 2 2 0
5.1 5.1 Sportbeleid en activering 195 193 2
5.2 5.2 Sportaccommodaties 635 1.442 -807
5.4 5.4 Musea 142 149 -7
5.5 5.5 Cultureel erfgoed 401 445 -44
5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 860 868 -8
7.2 7.2 Riolering 594 632 -37
7.3 7.3 Afval 1.023 912 111
7.4 7.4 Milieubeheer 315 234 81
7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 104 109 -5
Totaal Lasten 5.517 6.286 -769
Baten
0.63 0.63 Parkeerbelasting 392 347 44
2.1 2.1 Verkeer en vervoer 80 129 -49
2.3 2.3 Recreatieve havens 60 50 10
2.4 2.4 Economische havens en waterwegen 6 0 6
5.1 5.1 Sportbeleid en activering 8 18 -10
5.2 5.2 Sportaccommodaties 121 455 -334
5.4 5.4 Musea 24 25 0
5.5 5.5 Cultureel erfgoed 9 32 -23
5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5 0 5
7.2 7.2 Riolering 1.056 1.021 35
7.3 7.3 Afval 1.289 1.414 -126
7.4 7.4 Milieubeheer 0 11 -11
7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 62 78 -16
Totaal Baten 3.112 3.581 -469

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer N 49.000 (lasten) V 55.000 (baten)

Onderhoud wegen. De overschrijding aan de lastenkant wordt veroorzaakt door de bijdrage aan het project Verhuellweg. Hier staan aan de batenkant de inkomsten tegenover. Per saldo is balans.

 

Taakveld 5.2 :  Sportaccommodaties N 807.000 (lasten) V 334.000 (baten)

Tennispark en tennishal. In 2017 zijn de gronden van het tennispark verkocht. Deze opbrengst is nu grotendeels gereserveerd om in 2018 de bijdrage aan de tennisvereniging te betalen. Omdat de grond nu verkocht is, moest de boekwaarde van het tennispark worden afgeboekt. Conform raadsbesluit zijn deze kosten ten laste gebracht van de bestemmingsreserve kapitaallasten. Omdat deze dekking niet op het product Tennispark mag worden geboekt, komt het negatieve resultaat van dit product uit op afgerond € 450.000. De compensatie hiervan staat bij het taakveld 0.10  “Mutaties reserves”.

 

Taakveld 7.2: Riolering N 37.000 (lasten) N 35.000 (baten)

Pompen en riolen. Aan de uitgavenkant van klein onderhoud is er een overschrijding ten gevolge van meer storingen en onderhoud  aan de rioolgemalen en riolen.  Daarnaast zijn kosten voor de samenwerking in het afvalwaterteam Olburgen en het gezamenlijk opstellen van het watertakenplan te laag geraamd.

Rioolheffing. De rioolheffing is gekoppeld aan het waterverbruik. Hierdoor kunnen er jaarlijks fluctuaties ontstaan. In dit geval is het ca. 4%.

 

Taakveld 7.3: Afval V 111.000 (lasten) V 126.000 (baten)

Huishoudelijk afval. De onderschrijding wordt veroorzaakt door enerzijds lagere werkelijke kosten uit de DVO met Circulus-Berkel. De exploitatiekosten van het recycleplein op Den Helder zijn hierin opgenomen omdat ervan uitgegaan werd dat het recycleplein begin 2017 zou worden opgeleverd. Uiteindelijk is dat pas november 2017 opgeleverd waardoor de exploitatiekosten ook niet in rekening werden gebracht. Anderzijds zijn er hogere opbrengsten uit de Nedvang vergoeding voor het ingezamelde PMD (plastic- metaal- en drankverpakkingen.

 

Taakveld 7.4 Milieubeheer V 81.000 (lasten)

Algemeen milieubeleid. Er zijn in 2017 geen subsidies voor gasloze nieuwbouw  verstrekt.

 

 

 

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 2.

Indicator en beschrijving Periode  

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen in percentage. 
Deze indicator is onderdeel van de BBV en komt te vervallen bij de eerstvolgende herziening van de ministeriële  regeling.  

2015 5

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

Als aandeel van het aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen in percentage. 
Deze indicator is onderdeel van de BBV en komt te vervallen bij de eerstvolgende herziening van de ministeriële  regeling.

2015 12

Niet - wekelijkse- sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 19 jaar en ouder.

2016 54,6

Fijn  huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per bewoner per jaar (kg)

2016 115

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewerkt uit wind, waterkracht, zon of biomassa in percentage.

2015 0,7

 

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Buitenruimte van Doesburg worden hieronder toegelicht.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Het publieke belang

Vanaf 1 april 2013 is Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) de uitvoeringsorganisatie voor taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De ODRA voert deze taken uit voor de gemeenten Doesburg, Arnhem, Lingewaard, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden, Renkum, Rheden, Overbetuwe, Rozendaal, Zevenaar en de provincie Gelderland. De taken die de gemeenten en provincie aan de ODRA hebben overgedragen variëren van het verplichte ‘basistakenpakket’ tot de volledige Wabo-taken. Doesburg heeft alle WM-taken overgedragen.

De ODRA is één van de zeven Gelderse Omgevingsdiensten. Samen vormen zij het Gelderse stelsel van Omgevingsdiensten. De vijf stelseltaken zijn verdeeld over de Omgevingsdiensten. Stelseltaken zijn complexe vergunningverlening, complexe handhaving, ketentoezicht, portaal en kenniscentrum en coördinatie en kwaliteit. De ODRA is verantwoordelijk voor de stelseltaak complexe handhaving.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar

Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2017.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

Circulus-Berkel B.V.

Het publieke belang

Circulus-Berkel is een overheidsgedomineerd bedrijf dat de beheertaken verzorgt op het gebied van huishoudelijk afval. Zij doet dit voor de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen. Deze gemeenten zijn gezamenlijk de aandeelhouders van Circulus-Berkel. Voor een aantal gemeenten, waaronder Doesburg, verrichten zij ook diensten in de openbare ruimte.

Missie van het bedrijf is te streven naar een duurzame en afvalloze leefomgeving. Dit wil zij onder andere bereiken door invulling te geven aan de circulaire economie en werk(ervaring) te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten kunnen zowel individueel als gezamenlijk invulling aan deze missie geven.

Circulus-Berkel is in 2015 formeel gefuseerd uit Berkel Milieu N.V. en Circulus B.V.. Daarvoor werkten deze twee bedrijven al zeer nauw met elkaar samen en was er al sprake van een personele fusie en een gezamenlijke directie.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2017.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

  GR bijdrage 2017 Aantal aandelen 01-01-2017 Percentage deelneming Eigen vermogen* Vreemd vermogen* Exploitatieresultaat*
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 77.156   5% 1,5 mln 3,6 mln 0,5 mln
Circulus-Berkel B.V. 645.000 273 3,27% 10,4 mln 8,1 mln 2,3 mln

*Op basis van de meest recente publicatie