Meer
Publicatiedatum: 31-05-2018

Inhoud

Programma 3 | Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere promotie van Doesburg, toerisme en recreatie, , ruimtelijke ordening, revitalisering van bedrijventerreinen en de projecten Turfhaven en de Linies.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Doesburg heeft veel te bieden. Een prachtige binnenstad met een gevarieerd winkelaanbod en een nog steeds groeiend aanbod in de culturele en recreatieve sector. Daar waar we kansen zien om de economische structuur van Doesburg te versterken gaan we dat doen in de komende jaren. Het onder de aandacht brengen van al het moois dat Doesburg te bieden heeft, dient in een wijde omgeving te gebeuren. De Doesburgse binnenstad kan haar regionale functie dan verder ontwikkelen. MERKeting - oftewel het merk Doesburg in de markt zetten - gaat een basis vormen bij alles wat we ondernemen. Een goede woon- en werkomgeving moet niet alleen goed beschreven staan in visies, zoals de nieuwe Ruimtelijke Structuurvisie, geactualiseerde woonvisie, maar ook in praktijk zichtbaar zijn en worden. Aandacht hierbij is er niet alleen voor onze binnenstad, maar ook voor onze bedrijventerreinen, ondernemingen en industrie.

Programmadoelen

3.1 We willen de economische structuur en de aantrekkelijkheid van onze stad versterken.

G

Middels het uitvoeren van onder meer de maatregelen herinrichten binnenstad en herinrichten centrum Beinum geven we invulling aan dit programmadoel.

3.2 We willen de promotie van onze stad verbeteren.

G

We geven uitvoering aan ons toeristisch marketingplan.

3.4 We willen voor de verschillende potentiële woninglocaties op basis van woonbehoeftes en een goede ruimtelijke ordening woningen realiseren met het oog voor duurzaamheid en nieuwe woonvormen.

G

Zie de projecten Beinum-west en Koppelweg

3.5 We willen de bedrijventerreinen Verhuellweg en Beinum revitaliseren.

G

De revitalisatie van het bedrijventerrein Verhuellweg is afgerond.

Concrete belangrijke (eind)resultaten 2017

  • Planvorming voor de herinrichting van de binnenstad van Doesburg is gestart;

  • Planvorming voor de revitalisering van het centrum van Beinum is gestart;

  • De revitalisatie van het bedrijventerrein Verhuellweg is afgerond;

  • Het plan voor revitalisatie van het bedrijventerrein Beinum is klaar.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie BGR 2017 Realisatie 2017 Saldo 2017
Lasten
3.1 3.1 Economische ontwikkeling 183 182 1
3.2 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 65 58 7
3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 27 27 0
3.4 3.4 Economische promotie 247 233 15
5.3 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 309 318 -9
5.6 5.6 Media 307 298 9
8.1 8.1 Ruimtelijke ordening 76 62 14
8.2 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4 71 -67
8.3 8.3 Wonen en bouwen 344 707 -363
Totaal Lasten 1.562 1.956 -394
Baten
3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 14 5 9
3.4 3.4 Economische promotie 274 235 39
5.3 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 445 455 -10
8.1 8.1 Ruimtelijke ordening 1 40 -39
8.2 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4 71 -67
8.3 8.3 Wonen en bouwen 153 500 -346
Totaal Baten 890 1.306 -415

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 3.4 V 15.000 (lasten) N 39.000 (baten)

Kermis. De kermis is kleiner geworden en daarmee zijn zowel de lasten, als de inkomsten van de pachten  lager. Dit n.a.v. een raadsbesluit dat de kermis in de binnenstad moet blijven maar wel aangepast met veiligheidsmaatregelen op last van de brandweer.

 

Taakveld 8.3 wonen en bouwen  N238.000 (lasten) V 221.000 (baten)

De meeste lasten die hier staan verantwoord worden volledig gedekt uit baten, denk aan de uit de KAN gelden gefinancierde projecten.

Ruimtelijke ordening overig. De gemeente heeft snippergroen verkocht waarbij in de voorwaarden opgenomen is dat de gemeente enkele kosten voor haar rekening neemt (lasten). Hier staan  inkomsten tegenover (baten).

Bouw, woning en welstandstoezicht N 19.000 (baten).   Er zijn in 2017 geen omvangrijke bouwprojecten aangevraagd waardoor de inkomsten aan leges minder zijn dan begroot.

 

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 3.

Indicator en beschrijving Periode  

Functiemenging

De functiemenging index (FMI) weerspiegelt de verhouding in percentages tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 

2017 41,0
Vestiging (van bedrijven)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
2017 121.4
Gemiddelde WOZ-waarde
De gemiddelde WOZ waarde van woningen x €1.000
2017 185
Nieuw gebouwde woningen
Het aantal nieuwbouw woningen, per 1.000 woningen
2015 13.5

Demografische druk 

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar (percentage)

2017 77.3
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
2018 563
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
2018 818

 

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg.