Meer
Publicatiedatum: 31-05-2018

Inhoud

Programma 4 | Zorg in Doesburg

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat in essentie de drie hoofdstromen in het Sociaal Domein, te weten: Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatie (Werk & Inkomen).  Met daaraan gekoppeld de reguliere beleidsterreinen onderwijs en-huisvesting, ouderen, vluchtelingen en gezondheidszorg.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

In de inleiding staat de visie van de gemeente Doesburg in hoofdlijnen beschreven, zoals geformuleerd in het coalitieakkoord ‘Stroomopwaarts’ en het collegeresultatenplan. De decentralisaties vragen zowel een financiële als een beleidsinhoudelijke omslag (transformatie) in het Sociaal Domein. Vanaf de start in 2015 moet ten opzichte van de periode daarvoor een besparing van de kosten in de zorg worden gerealiseerd en zal er steeds minder sprake zijn van “zorgen voor”, maar meer van “zorgen dat”. Dat wil zeggen dat burgers vooral in staat moeten worden gesteld om zelf problemen op te lossen. 2016 staat in het teken van de eerste invulling van de transformatie. In 2017 wordt die lijn doorgezet. Bij de uitvoering van de nieuwe taken in het Sociaal Domein werken we intensief samen met de 11 andere gemeenten in de Regio Arnhem.

Programmadoelen

4.1 We willen tijdig en proactief op de vraag inspelen, zodat zo min mogelijk mensen in eenzaamheid met hun problemen worstelen

G

4.2 We willen goede en integrale kwaliteit in de dienstverlening realiseren

O

De kwaliteit van het werk is over het algemeen goed te noemen. We baseren dat op resultaten uit klanttevredenheidsonderzoeken. Echter waar het gaat om integraal werken zijn nog stappen te zetten, en daar werken we ook hard aan. Vandaar de oranje score (het gaat goed, maar kan altijd beter).

4.4 Wij willen maatwerk leveren

G

Het werk van de sociale dienst is in veel gevallen maatwerk. Uitgangspunt is wat inwoners al dan niet met ondersteuning van hun omgeving wél kunnen. De gemeentelijke dienstverlening is daarop aanvullend.

4.5 Wij willen zorgen dat onze preventieve voorzieningen goed aansluiten op de nieuwe taken

G

4.6 We willen goede communicatie; startend met goede informatie.

G

In 2017 hebben we ingezet op heldere informatie en communicatie, specifiek voor kwetsbare doelgroepen. Dat hebben we  gedaan door onder andere in te zetten op begrijpelijke taal.  Goed leesbare correspondentie met klanten, helder foldermateriaal en van tijd tot tijd een speciaal uitgebrachte krant.

4.7 We willen mensen zoveel mogelijk betrekken bij werk en maatschappelijk taken

G

Het bewustzijn dat we inwoners van Doesburg, en zeker hen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, moeten betrekken bij werk is enorm gegroeid. We hanteren het uitgangspunt: iedereen doet mee en iedereen doet er toe. 

4.8 We gaan de bedrijfsvoering rondom de 3D's goed inrichten.

O

Bedrijfsvoering is permanent aandachtspunt. Met het onderzoek naar de sociale dienst, en het proces om te komen tot het Inrichtingsplan zijn forse stappen gezet.  Na structuur en cultuur ligt de focus op werkprocessen en digitaliseringsmogelijkheden.

Concrete belangrijke (eind)resultaten in 2017

  • Drie integrale Kind Centra;
  • Nieuwe producten in de Wmo;
  • Beleid op armoede bij kinderen;
  • Forse uitstroom Participatiewet;
  • Taakstelling huisvesting vluchtelingen.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie BGR 2017 Realisatie 2017 Saldo 2017
Lasten
4.1 4.1 Openbaar basisonderwijs 10 11 -1
4.2 4.2 Onderwijshuisvesting 240 186 55
4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 689 661 28
6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 876 829 46
6.2 6.2 Wijkteams 702 706 -5
6.3 6.3 Inkomensregelingen 6.678 6.179 499
6.4 6.4 Begeleide participatie 2.228 2.226 2
6.5 6.5 Arbeidsparticipatie 993 1.053 -61
6.6 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 455 359 97
6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.757 2.670 87
6.72 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.745 2.936 -191
6.81 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 57 52 4
6.82 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 398 161 237
7.1 7.1 Volksgezondheid 356 355 2
Totaal Lasten 19.183 18.384 799
Baten
4.2 4.2 Onderwijshuisvesting 19 25 -6
4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 159 154 5
6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 1 -1
6.3 6.3 Inkomensregelingen 5.132 4.725 407
6.4 6.4 Begeleide participatie 0 -7 7
6.5 6.5 Arbeidsparticipatie 249 209 39
6.6 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 48 16 32
6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 175 187 -12
Totaal Baten 5.781 5.311 470

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 6.3 V 499.000 (lasten) N 407.000 (baten)

Algemene bijstand en BBZ (BUIG). De uitgaven met betrekking tot uitkeringen sociale zaken zijn bijna € 500.000 lager uitgevallen dan geraamd. Hierbij moet echter rekening worden gehouden dat ook de inkomsten op hetzelfde taakveld  € 425.000 (Inkomensdeel WWB en Bijstandbesluit zelfstandigen BBZ) lager zijn dan waarmee rekening was gehouden. Inkomsten en uitgaven hebben een direct verband. Alleen zit er een vertragend effect in omdat het Rijksbudget gebaseerd is op de uitgaven van twee jaar geleden. Het voordeel op de BUIG wordt conform de uitgangspunten gedoteerd aan de bestemmingsreserve BUIG. Hieruit kunnen mogelijke toekomstige tekorten worden verrekend.

Armoedebeleid (incl. Wtcg)  en bijzondere bijstand. Deze posten laten in totaliteit zien dat we uit zijn gekomen met het budget. 

Taakveld 6.4 

Onder dit taakveld valt het werkvoorzieningsschap Presikhaaf. In 2017 zijn we uitgekomen met de door de Raad beschikbaar gestelde middelen. Deze middelen staan onder druk, mede door de grote veranderingen die er op dit terrein plaats vinden.  

Taakveld 6.5 N 61.000 (lasten) N 39.000 (baten)

Het taakveld arbeidsparticipatie laat aan zowel de baten- als de lastenkant een negatief resultaat zien. Aan de lastenkant zien we dat er meer is uitgegeven aan trajecten. Op het moment dat een traject leid tot uitstroom, betekent dit een lagere uitkeringslast (taakveld 6.3 Inkomstenregelingen).  Verder zijnde uitvoeringskosten hoger uitgevallen omdat de factuur van het Werkgeverservicepunt (WSP) over 2016 pas in 2017 is ontvangen en betaald en dus dubbele lasten in 2017.  Overigens wordt de overschrijding aan de lastenkast  voor een bedrag van € 25.000 gedekt door een dekking uit de bestemmingsreserve participatiemiddelen.  

Bij de baten wordt het nadeel grotendeels veroorzaakt door een afrekening van een ESF-subsidie over 2015 en 2016. De afrekening van deze regeling viel lager uit dan waarmee rekening was gehouden.

Taakveld 6.6 V 97.000 (lasten) N 32.000 (baten)

Aan de lastenkant wordt het voordeel met name veroorzaakt bij de post Maatwerk vervoer (€ 74.000). De overige € 23.000 heeft betrekking op hulpmiddelen, woonvoorzieningen  en het bijbehorende advies. 

Het nadeel op de inkomsten komt  omdat er geen eigen bijdragen meer gelden voor algemene voorzieningen (artikel 13a Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg). Hiermee was in de begroting nog wel rekening gehouden.

Taakveld 6.71 V 104.000 (lasten)

Onder dit taakveld valt onder andere de Wmo huishoudelijke hulp en begeleiding, inclusief de PGB's. Op het totaal van deze zorg categorieën wordt een voordeel ten opzichte van de begroting behaald. De huishoudelijke hulp laat een klein voordeel (€ 23.000) zien. De Wmo-begeleiding, inclusief de PGB's, laat een voordeel zien van ongeveer € 65.000. 

Taakveld 6.72 N 372.000 (lasten)

Het grootste deel van de kosten voor Jeugdzorg vallen onder dit taakveld. Voor individuele voorzieningen (inclusief PGB) is ruim € 400.000 meer uitgegeven dan geraamd. Omdat er minder aan innovatiemiddelen is uitgegeven komt het nadeel uiteindelijk iets lager uit.  

Een deel van de middelen voor Jeugdzorg valt onder het taakveld 6.82. Het voordeel dat op dat taakveld is ontstaan (€ 237.000)  mag worden verrekend met het nadeel op taakveld 6.72. Per saldo blijkt echter wel dat de kosten voor Jeugdzorg een negatief saldo laten zien.

Taakveld 6.82 V 237.000 (lasten)

Zoals bij taakveld 6.72 al is vermeld zijn ook dit directe kosten voor jeugdzorg. Het positieve saldo op dit taakveld moet in direct verband worden gezien met taakveld 6.72. Per saldo is er op de jeugdzorg een financieel nadeel gerealiseerd in 2017 van afgerond € 160.000. 

 

 

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 4.

Indicator en beschrijving

Periode

 

Absoluut verzuim
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

2016

1.17

Relatief verzuim
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar..

2016

42,08

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

2016

2,3

Banen
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2017

509.1

Jongeren met een delict voor de rechter
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

2015

0,54

Kinderen in armoede 
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

2015

7,24

Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking.

2016

61,2

Werkloze jongeren
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

2015

2,16

Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners in de leeftijd 18 jaar en ouder.

2017

47,5

Personen met een lopend re-integratietraject
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2017

76,7

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

2017

11,6

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

2017

1,2

Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

2017

0.7

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten (per 1.000 inwoners).

2017

59

 

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Zorg in Doesburg worden hieronder toegelicht.

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Het publieke belang
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2017.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

De VGGM is ook verantwoord bij programma 1, in verband met de regionale brandweer. In beide programma’s zijn dezelfde gegevens opgenomen.

Presikhaaf Bedrijven
Het publieke belang
Dit is een gemeenschappelijke regeling die in de regio Midden Gelderland mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hulp biedt bij het verkrijgen van een betaalde baan. Dit kan via een indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening of door een re-integratietraject. Aan de gemeenschappelijke regeling nemen 10 gemeenten deel.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Gezien de vele ontwikkelingen op het gebied van de decentralisaties en op het gebied van de gemeenschappelijke regeling zijn er ingrijpende wijzigingen doorgevoerd.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
De genoemde veranderingen hebben gedurende het begrotingsjaar geleid tot ingrijpende beleidsmatig wijzigingen.

 

GR bijdrage 2017

percentage
deelneming

Eigen vermogen*

Vreemd vermogen*

Exploitatie
resultaat*

Veiligheid- en Gezondheids-regio Gelderland Midden

€ 811.435

1,7%

7,8 mln

19 mln.

4,4 mln.

Presikhaaf Bedrijven

€ 2.208.800

3,27%

0

35,1 mln.

-14,6 mln.

*op basis van meest recente publicatie