Meer
Publicatiedatum: 31-05-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 5 | Algemene dienst en financiën

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere communicatie, personeel en organisatie, bedrijfsvoering, financiën en het Project Begroting in Balans.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

We willen een gemeente zijn die eisen stelt aan haar ambtelijke organisatie als het gaat om professionaliteit, effectiviteit en attitude, maar hen daarin ook faciliteert. Het opstellen van een strategisch personeelsplan gaat ons hierbij helpen. Richting wijkraden worden duidelijke en realistische verwachtingen over en weer gecreëerd.

De gemeente Doesburg gaat voor een financieel gezonde gemeente met minimaal een tweejaarlijks sluitende begroting. Het uitgangspunt bij het beleid dient te zijn dat nieuwe structurele uitgaven worden gedekt door nieuwe structurele inkomsten dan wel door budgetverschuivingen/bezuinigingen.

Programmadoelen

5.1 We willen een transparante gemeente zijn, waarbij we onze gemaakte keuzes en beleid verantwoorden.

G

5.2 We willen richting wijkraden duidelijke en realistische verwachtingen creëren.

G

5.3 We willen een gemeente zijn die eisen stelt aan haar ambtelijke organisatie als het gaat om professionaliteit, effectiviteit en attitude.

G

5.4 We willen een financieel gezonde gemeente zijn met minimaal een tweejaarlijks materieel sluitende begroting.

Concrete belangrijke (eind)resultaten 2017

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie BGR 2017 Realisatie 2017 Saldo 2017
Lasten
0.4 0.4 Overhead 4.589 4.171 418
0.5 0.5 Treasury 1 2 -2
Totaal Lasten 4.590 4.174 416
Baten
0.4 0.4 Overhead 76 97 -21
0.5 0.5 Treasury 363 302 61
Totaal Baten 439 399 40

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 0.4 : Overhead V 418.000 (lasten V 21.000  (baten)

Personele middelen. De organisatie heeft twee wezenlijke budgetten voor het dekken van de inzet van personeel: het budget salarislasten en het budget ziekteverzuim. Hiermee bekostigen we de dekking van het personeel dat bij ons in dienst is en tijdelijke collega’s die we inhuren (bijvoorbeeld als een collega door ziekte langdurig uitvalt). Deze dekking moet in samenhang met elkaar worden bekeken. In 2017 hebben we op dit vlak een positief resultaat behaald van € 264.000. Dit resultaat wordt met name veroorzaakt door salarislasten die uiteindelijk niet zijn benut. Dit komt doordat in de 2de helft van 2017 enkele medewerkers de organisatie hebben verlaten en deze functies niet of op een later moment zijn ingevuld door vaste of tijdelijke collega’s. De uitstroom was hoger vergeleken met de uitstroom in voorgaande jaren.

Nog te besteden middelen MIA. In de najaarsnota 2017 is een apart beslispunt opgenomen om de middelen die nog niet besteed zouden zijn bij afronding van de jaarrekening 2017 mee te nemen naar 2018. (V259.000)

Personeelszorg. Hierop wordt de overschrijding op studiekosten van de ambtelijke organisatie zichtbaar  (N 95.300)  Hiervan wordt € 93.838 gedekt uit de bestemmingsreserve opleidingen personeel die daarmee aan het eind van 2017 op nul komt.

 

Taakveld 0.5: Treasury N 61.000 (baten)

De afgelopen jaren is een deel van de Nuon-gelden belegd bij de Rabobank middels een obligatielening. In verband met de invoering van het schatkistbankieren mag dit niet meer, maar omdat deze obligatielening was aangegaan voor de invoering van het schatkistbankieren, mocht deze lening doorlopen tot het einde van de overeenkomst. Dit blijkt eind 2016 te zijn. In de begroting 2017 was echter  nog rekening gehouden met een inkomst van € 60.000. Dit is ongeveer 4 maanden in 2017. Dit bedrag blijkt echter ten onrechte te zijn geraamd. De obligatielening is eind 2016 in zijn geheel afgelost en er is dus geen sprake van een rente-baat in 2017.

 

 

 

 

 

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 5.

Indicator en beschrijving   Waarde

Formatie
Fte per 1.000 inwoners

  8,5
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
  7,5
Apparaatkosten
Kosten per inwoner
  € 740
Externe inhuur 
Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externe)
  15,4%
Overhead
% van de totale lasten
  10,7%

 

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Algemene dienst en Financiën worden hieronder toegelicht.

BNG bank

Het openbaar belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Gelet op de wijze waarop BNG Bank het openbaar belang behartigt wordt het aandelenbezit gezien als een duurzame belegging.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2017.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

Alliander N.V.

Het publieke belang

Alliander N.V. is de holding van een netwerkbedrijf. De dochterbedrijven zijn netbeheerders voor het transport van (duurzame) energie. De Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) uit 2007 verplicht energiebedrijven tot een volledige splitsing. In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf Nuon Energy afgesplitst en verkocht aan het Zweedse Vattenfall. De naam N.V. Nuon is gewijzigd in Alliander N.V. Bij de verkoop  van de aandelen Nuon zijn wij eigenaar geworden van een aantal aandelen Alliander N.V., dat gelijk is aan het verkochte aantal aandelen N.V. Nuon.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2017.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

Vitens

Het publieke belang

Onze gemeente is samen met nog 70 andere gemeenten, de provincies Gelderland en Overijssel en de N.V. Nuon aandeelhouder van Vitens. Vitens is het waterbedrijf voor ruim 4 miljoen mensen en bedrijven in Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2017.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

  Aantal aandelen 01-01-2017 % deelneming Eigen vermogen* Vreemd vermogen* Exploitatie resultaat*
BNG bank 27.612 0,05% 4.163 mln 145.317 mln 226 mln
Alliander N.V. 172.952 0,13% 3.687 mln 1.951 mln 235 mln
Vitens 17.843 0,24% 466 mln 1.290 mln 29 mln

* op basis van de meest recente publicatie