Meer
Publicatiedatum: 31-05-2018

Inhoud

Rechtmatigheid

Inhoud

Rechtmatigheid

Een onderdeel van het gedualiseerde stelsel van begroting en verantwoording is de herziening van de regelgeving voor de accountantscontrole op de gemeentelijke jaarrekening. Deze herziening omvat, samengevat, de volgende onderdelen:

  • De band tussen de accountant en de raad is versterkt. De accountant controleert in opdracht van de raad;
  • De controleverklaring betreft m.i.v. 2004 naast het zogenaamde “getrouwe beeld” ook de rechtmatigheid van de totstandkoming van baten en lasten en balansmutaties;
  • Er zijn regels gesteld voor het maximale bedrag (% van het totale rekeningbedrag van de lasten) aan fouten en onzekerheden dat een jaarrekening mag bevatten om nog in aanmerking te komen voor een goedkeurende verklaring, de toleranties.

De meest ingrijpende vernieuwing is het onderdeel over de rechtmatigheid in de controleverklaring (voorheen accountantsverklaring). Uitgangspunt is dat de accountant (naast zijn onderzoek van het getrouwe beeld) alleen de financiële rechtmatigheid toetst. Dat wil zeggen dat het gaat om rechtmatigheid van beheers handelingen die leiden tot financiële transacties die in de jaarrekening worden verantwoord ofwel het financieel beheer waarvan de uitkomsten zijn opgenomen in de jaarrekening. Onderzocht wordt, zo zegt de Gemeentewet (artikel 213, 3e lid), of de baten en lasten evenals de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit betekent dat de accountant moet onderzoeken of activa & passiva, baten & lasten en garanties die in de jaarrekening verantwoord worden tot stand zijn gekomen in overeenstemming met wetten en overige regels.

Bestaande wet- en regelgeving zijn bepalend voor de toetsing van de rechtmatigheid.

Uitgangspunt voor de accountant is het toetsingskader van de gemeente.

Zoals wij u al eerder hebben geïnformeerd is in samenspraak met de accountant een plan van aanpak  opgesteld. Met de implementatie van de rechtmatigheidtoets is een werkgroep opgericht. Door de raad is een normenkader vastgesteld.

In het kader van een onderzoek naar de rechtmatigheid van de (financiële) beheers handelingen die ten grondslag liggen aan de in de jaarrekening 2016 verantwoorde baten en lasten en balansmutaties heeft de werkgroep rechtmatigheid aan de hand van het door de raad op 22 december 2016 vastgestelde normenkader alle verordeningen voorzien van een financiële kwalificatie en van een toetsingskader. Hierna zijn, in overeenstemming met de accountant, alle verordeningen met een financieel gevolg groter dan € 40.000 gecontroleerd op rechtmatigheid aspecten.

 

 

Begrotingsrechtmatigheid

In onderstaande begrotingsafwijkingen is geen onrechtmatigheid geconstateerd. In de analyse worden de grootste afwijkingen met betrekking tot de lasten verklaard. Voor een gedetailleerde analyse van begrotingsafwijkingen (inclusief de baten) wordt verwezen de verschillende programma's in het jaarverslag.

 

25XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX
BEGROTINGSAFWIJKINGEN
Raming na wijziging Realisatie Begrotingsafwijking Waarvan onrechtmatig
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma
Bestuur en veiligheid in Doesburg 279 2.161 -1.882 323 2.156 -1.833 44 -4 49 0 0 0
Buitenruimte van Doesburg 3.112 5.518 -2.406 3.587 6.286 -2.699 476 769 -294 0 0 0
Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg 890 1.562 -671 1.181 1.831 -650 290 269 21 0 0 0
Zorg in Doesburg 5.781 19.183 -13.402 5.311 18.441 -13.130 -470 -743 273 0 0 0
Algemene dienst en financiën 439 4.590 -4.151 399 4.174 -3.775 -40 -416 376 0 0 0
10.501 33.013 -22.512 10.801 32.888 -22.087 300 -125 425 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 2.117 270 1.846 2.634 271 2.363 518 1 517 0 0 0
Algemene uitkeringen 18.621 0 18.621 18.791 0 18.791 170 0 170 0 0 0
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 34 -34 2 -859 861 2 -893 895 0 0 0
20.737 304 20.433 21.427 -588 22.015 690 -892 1.582 0 0 0
Onvoorzien 0 5 -5 0 0 0 0 -5 5 0 0 0
0 5 -5 0 0 0 0 -5 5 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 31.238 33.322 -2.084 32.228 32.300 -72 990 -1.022 2.012 0 0 0
Raming na wijziging Realisatie Begrotingsafwijking Waarvan onrechtmatig
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Reserves: Toevoeging en onttrekking
Bestuur en veiligheid in Doesburg 11 13 -2 12 13 -2 1 0 0 0 0 0
Buitenruimte van Doesburg 1.389 327 1.062 1.350 327 1.023 -39 0 -39 0 0 0
Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zorg in Doesburg 584 230 354 584 334 249 0 105 -105 0 0 0
Algemene dienst en financiën 1.021 187 834 673 187 485 -349 0 -349 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen 5.193 5.473 -280 5.639 5.473 166 446 0 446 0 0 0
Subtotaal 8.198 6.230 1.968 8.256 6.335 1.922 58 105 -47 0 0 0
Gerealiseerd resultaat 39.436 39.552 -115 40.484 38.635 1.850 1.048 -917 1.965 0 0 0

Analyse van de grootste afwijkingen in de lasten per programma

 

Programma 2  |  Buitenruimte van Doesburg
  De werkelijke lasten in programma 2 laten zien dat er € 769.000 meer is uitgegeven dan geraamd. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de verkoop van de tennisvelden. Omdat de gronden verkocht zijn moet de boekwaarde ook worden afgeboekt. Dit betekende een lastenstijging in dit programma van afgerond € 457.000. Daarnaast is een bedrag opgenomen op basis van de verkoopopbrengst als nog te betalen kosten en bijdrage aan de vereniging (ongeveer € 350.000).  
Overigens wordt de afboeking boekwaarde van de gronden gedekt uit de bestemmingsreserve kapitaallasten, conform het door de Raad genomen besluit.
Programma 3  |  Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg
  In programma 3 zijn de werkelijke lasten € 269.000 hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door projecten die direct worden gefinancierd vanuit de KAN-versnellingsgelden. De grootste posten in 2017 waren:  Energiebeleidsplan met uitvoeringsplan;  Fleurige IJsselkade;  Herinrichting Kernwinkelgebied; Herinrichting Kloostertuin; Ontwikkelingslocatie De Ark; Omgevingswet en het woningmarktonderzoek.

 

In bovenstaande tabel met begrotingsafwijkingen zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. De  begrotingsafwijkingen hebben betrekking op:

(1)     Overschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten of door verschuiving van intern doorbelaste uren.
(2)     Overschrijdingen die passen binnen het bestaand beleid, bijvoorbeeld open einde (subsidie)regeling, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd.
(3)     Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.