Meer
Publicatiedatum: 31-05-2018

Inhoud

Toelichting op de Balans

Inhoud

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa

De aan Woonservice IJsseland verstrekte leningen (leningen aan woningbouwcorporaties) worden primair gewaarborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Voor een eventueel risico van de zwembadleningen is geen voorziening gevormd. Zie hiervoor de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

De € 500.000 aan verstrekte leningen bij overige langlopende leningen betreft de middelen die aan de SVN beschikbaar zijn gesteld voor duurzaamheidsleningen.  SVN is het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

 

30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 11XXXXXXXXX 11XXXXXXXXX 11XXXXXXXXX 11XXXXXXXXX 11XXXXXXXXX 11XXXXXXXXX 11XXXXXXXXX
Immateriële vaste activa
Boek waarde 1-1-2017 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaardering Boek waarde 31-12-2017
Kosten verbonden aan geldleningen 0 0 0 0 0 0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan acrtiva in eigendom van derden 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0 0
Materiële vaste activa met een economisch nut
Boek waarde 1-1-2017 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaardering Boek waarde 31-12-2017
Bedrijfsgebouwen 5.114.133 1.235.023 0 673.334 36.845 5.638.976
Gronden en terreinen 229.476 105.687 0 0 125.000 210.163
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 877.414 166.936 0 31.994 334.666 677.689
Machines, apparaten en installaties 303.350 151.867 0 41.888 0 413.329
Vervoermiddelen 81.395 0 0 23.585 0 57.810
Woonruimten 346.208 21.272 0 16.983 0 350.497
Overig 392.103 64.832 0 37.902 0 419.033
Totaal 7.344.079 1.745.616 0 825.686 496.512 0 7.767.497
Materiële vaste activa met een economisch nut
Waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Boek waarde 1-1-2017 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaardering Boek waarde 31-12-2017
Bedrijfsgebouwen 18.982 0 0 875 0 18.108
Gronden en terreinen 969 0 0 485 0 484
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 7.445.123 153.990 0 283.215 0 7.315.898
Machines, apparaten en installaties 3.921 0 0 771 0 3.150
Vervoermiddelen 0 0 0 0 0 0
Woonruimten 0 0 0 0 0 0
Overig 0 0 0 0 0 0
Totaal 7.468.997 153.990 0 285.346 0 0 7.337.640
Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut
Boek waarde 1-1-2017 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaardering Boek waarde 31-12-2017
Bedrijfsgebouwen 0 0 0 0 0 0
Gronden en terreinen 0 0 0 0 200.000 -200.000
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 851.298 1.096.554 0 111.423 190.628 1.645.800
Machines, apparaten en installaties 0 0 0 0 0 0
Vervoermiddelen 0 0 0 0 0 0
Woonruimten 0 0 0 0 0 0
Overig 0 0 0 0 0 0
Totaal 851.298 1.096.554 0 111.423 390.628 0 1.445.800
TOTAAL 15.664.373 2.996.160 0 1.222.456 887.140 0 16.550.937
Financiële vaste activa
Boek waarde 1-1-2017 Investeringen Desinvesteringen Aflossingen Afwaardering Boek waarde 31-12-2017
Kapitaalverstrekking aan:
Deelnemingen 0 0 0 0 0 0
Gemeenschappelijke regelingen 0 0 0 0 0 0
Overige verbonden partijen 101.430 0 0 0 0 101.430
Leningen aan:
Woningbouwcorporaties 1.502.287 0 0 67.648 0 1.434.639
Deelnemingen 0 0 0 0 0 0
Overige verbonden partijen 1.318.909 0 0 129.244 0 1.189.665
Overige langlopende leningen 949.451 500.000 0 13.778 0 1.435.673
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar 0 0 0 0 0 0
Bijdrage aan activa in eigendommen van derden 0 0 0 0 0 0
Totaal 3.872.077 500.000 0 210.669 0 4.161.407

Voorraden

 

 

Balans 2016

Balans 2017

Voorraden

1.435.866

2.256.087

 

Voor een specificatie van de eerste invulling van deze post wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid in het jaarverslag behorende bij deze jaarrekening 2017. In 2013 is het risico op de lopende grondexploitaties gewaardeerd op € 900.000. Hiervoor is destijds een risicovoorziening gevormd. Op basis van de meest actuele inschatting kan deze risicovoorziening grotendeels vrijvallen. Er resteert nog een risico van € 100.000.  De resterende € 800.000 is dan ook vrijgevallen in het resultaat van 2017.  Op de balans wordt de voorziening verrekend met de boekwaarde.

Per complex kan de volgende specificatie worden gemaakt:

Omschrijving

2016

2017

m2

Niet in exploitatie genomen bouwgronden:

Onderhanden werken:

 

Beinum-West

2.335.160

2.355.381

94.300

Risicovoorziening Grondexploitatie(s)

900.000

100.000

 

Boekwaarde 31 december

1.435.160

2.255.381

94.300

 

 

Verloopoverzicht van de complexen:

Complex

Boekwaarde
1-1-2017

Vermeerderingen

Verminderingen

Boekwaarde
  31-12-2017

Beinum-West

2.335.160

70.617 50.396 2.355.381

Totaal

2.335.160

70.617 50.396 2.355.381

 

De raming van kosten en opbrengsten is gebaseerd op de laatst vastgestelde grondexploitaties, rekening houdend met de meest actuele prognoses nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten.

 

Gereed product en handelsgoederen:

 

Omschrijving

2016

2017

Voorraad trouwboekjes

706

706

 

Omschrijving

2016

2017

Totaal

1.435.866

2.256.087

 

Uitzettingen korter dan één jaar

 

Soort vordering Gecorrigeerd saldo 31-12-2016 Saldo per 31-12-2017 Voorziening oninbaarheid Gecorrigeerd saldo 31-12-2017
Vorderingen op openbare lichamen 102.027 306   306
Verstrekte kasgeldleningen        
RC-verhoudingen met niet-financiële instellingen        
Overige vorderingen 2.076.685 2.091.922 518.437 1.573.485
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd korter dan 1 jaar 14.191.868 12.473.678   12.473.678

Overige uitzettingen

       
Totaal 16.370.580 14.565.906 518.437 14.047.470

 

De verschillende vorderingen hebben aanleiding gegeven tot het vormen van een voorziening dubieuze debiteuren. De voorziening dubieuze debiteuren is ultimo 2017 als volgt opgebouwd:

Omschrijving

Bedrag

Algemene- en belastingdebiteuren

10.583

Debiteuren bijstandsverlening

507.854

Totaal

518.437

 

Liquide middelen

 

 

 

Balans 2016

Balans 2017

Liquide middelen

208.171

45.515

 

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Omschrijving

2016

2017

Banksaldi

204.121

43.605

Kassaldi

4.050

1.910

Boekwaarde per 31 december

208.171

45.515

 

De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden.

Vanaf 15 december 2013 zijn gemeenten verplicht om overtollige middelen aan te houden in ’s Rijks schatkist. Er is echter wel een drempelbedrag van toepassing. Dit drempelbedrag bedraagt 0,75% van het begrotingstotaal, met een minimum van € 250.000. Voor Doesburg is het drempelbedrag op basis van het (primitieve) begrotingstotaal 0,75% x € 32.641.000 = € 244.800. Dit bedrag is lager dan het minimum drempelbedrag. Vandaar dat voor Doesburg het drempelbedrag van € 250.000 geldt. In 2017 is dit drempelbedrag in geen van de vier kwartalen overschreden.

 

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dag basis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen.

205 175 181 124

Bedragen x € 1.000

 

 

Overlopende activa


De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving

2016

2017

Nog te ontvangen bedragen

1.820.184

1.893.084

Vooruit betaalde bedragen

259.701

968.755

Ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

4.974

75.476

Pin–transacties( in 2017 in saldi bank)

232

0

Kruisposten

0

0

Boekwaarde per 31 december

2.085.091 2.937.315

 

PASSIVA

Eigen vermogen

35XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX
Eigen vermogen
Het eigen vermogen kan als volgt gespecificeerd worden:
2016 2017
Algemene reserve 12.246.234 9.249.899
Bestemmingsreserves 14.960.532 17.733.481
Nog te bestemmen resultaat 1.698.327 1.803.829
Boekwaarde per 31 december 28.905.093 28.787.210
Algemene reserve Saldo 01-01-2017 Bestemming resultaat 2016 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2017
Algemene reserve 12.246.234 1.698.327 43.067 4.737.729 9.249.899
Totaal 12.246.234 1.698.327 43.067 4.737.729 9.249.899
Bestemmings reserves Saldo 01-01-2017 Bestemming resultaat 2016 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2017
Opleidingen personeel 93.838 93.838
Arbeidsintegratie 136.031 43.000 93.031
Arbeidsvoorwaardenmaatregelen 48.124 5.104 2.511 50.718
GBA audit 14.181 1.968 16.149
Kapitaallasten 6.999.777 5.424.857 804.901 11.619.734
Verkiezingen 36.697 11.245 11.651 36.291
Gladheidsbestrijding 35.898 11.560 14.083 33.375
Mobiliteitsfonds parkeercapaciteit 45.623 15.000 30.623
Structuur en bestemmingsplannen 1.370 1.370
Openbare verlichting 792.113 83.941 822.113 53.941
Huisvesting onderwijs (IHP) 20.401 20.515 15.535 25.380
Vervanging speeltoestellen 346.208 407 208.508 138.107
Reserve BUIG-budget (inkomensdeel WWB) 448.992 304.819 753.811
Reserve decentralisaties 1.000.000 9.000 500.000 509.000
Reserve wegen 489.759 231.019 130.000 590.778
Participatiemiddelen 50.000 25.000 25.000
Exploitatie Riolering 462.520 462.520
Meerjaren Investerings Agenda (MIA) 3.300.000 353.546 2.946.454
Egalisatie afvalstoffenheffing 320.000 160.000 160.000
Overgehevelde middelen 319.000 187.200 319.000 187.200
Totaal 14.960.532 0 6.291.635 3.518.685 17.733.481

Eigen vermogen - verplichtingen Algemene Reserve

Door de raad zijn een aantal besluiten genomen waarbij de dekking plaats vindt vanuit de algemene reserve. Hieronder een overzicht van deze verplichtingen.

Verplichtingen ten laste van de algemene reserve Bedrag
Voorbereidingskosten Ecopark IJssel Valley 227.348
Dekking aanleg mantelbuizen 25.000
Dekking mogelijke frictiekosten transformatie Presikhaaf bedrijven 500.000
Dekking inkomsten OZB 2018 200.000
Dekking budget Natuur en Milieu Educatie 30.000
Dekking budget Young Leaders 10.000
Totaal bestemde bedragen ten laste van de algemene reserve 992.348

 

Rekening houdend met de reeds bestemde bedragen (verplichtingen) ten laste van de algemene reserve bedraagt deze aan het eind van het dienstjaar (afgerond) €  8.257.500   (€ 9.249.900 - € 992.400).
Hierbij is geen rekening gehouden met de resultaatbestemming 2017 en met de verwachte resultaten voor de komende jaren.

 

Voorzieningen

 

Voorzieningen worden gevormd wegens:

  1. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs valt in te schatten;
  2. op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs valt in te schatten;
  3. kosten die in een volgend dienstjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
  4. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

 

Voorzieningen moeten precies de benodigde omvang hebben van de achterliggende verplichtingen en risico’s. Ze mogen niet kleiner of groter zijn dan de verplichtingen of de risico’s, waarvoor ze zijn ingesteld. Om de toereikendheid van de voorzieningen te kunnen beoordelen is het noodzakelijk dat wordt beschikt over door de gemeenteraad vast te stellen beheersplannen, waaruit de benodigde omvang blijkt.

Deze plannen moeten regelmatig worden geactualiseerd. Indien bij een dergelijke actualisatie blijkt dat de voorziening niet meer op niveau is, dan moet door middel van extra dotaties de voorziening weer op peil worden gebracht. Blijkt dat de voorziening meer dan toereikend is, dan kan het te veel (vrijval/surplus) eenmalig ten gunste van de exploitatie worden afgeboekt. Beheersplannen moeten periodiek worden geactualiseerd. Ultimo 2017 zijn voor alle (belangrijke) door de raad ingestelde voorzieningen actuele beheersplannen beschikbaar.

Per voorziening is een toelichting opgenomen in de bijlagen van dit boekwerk. Hierin wordt de aard en reden van iedere voorziening toegelicht.

 

35XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX
Voorzieningen Saldo 01-01-2017 Vrijval Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2017
Voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Wachtgeldverplichtingen 300.315 300.315
Vrz. Complex Bedrijventerrein 23.335 4.226 19.109
Vrz. Wachtgeldverplichtingen eigen personeel 167.859 167.859
Vrz. Complex De Ark 25.500 25.500
Sub-totaal 517.008 0 0 4.226 512.782
Ter egalisering van kosten
Wegen
Onderhoud gemeentegebouwen 704.532 324.570 524.331 504.770
Elementen openbare ruimte 38.604 16.338 8.530 46.412
Sub-totaal 743.136 0 340.908 532.862 551.182
Voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
Vrz. Vervangingsinvesteringen riolering 1.073.105 169.692 903.413
Vrz. Niet gerealiseerde kapitaallasten riolering 1.690.693 65.662 15.545 1.740.810
Sub-totaal 2.763.798 0 65.662 185.237 2.644.223
Totaal voorzieningen 4.023.942 0 406.570 722.325 3.708.187

Vaste schulden

De vaste schulden zijn schulden met een oorspronkelijke looptijd van één jaar of langer. Het verloop van de schulden kan als volgt worden weergegeven. In 2017 zijn geen nieuwe leningen aangetrokken. Het lening saldo blijft dus ongewijzigd op 0.  De totale rentelast voor het jaar 2017 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt daarmee € 0.

 

Vaste schulden

Saldo

01-01-2017

Vermeerde-ringen Verminde- ringen

Saldo

31-12-2017

Obligatieleningen 0 0 0 0
Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 0 0 0  
Onderhandse leningnen van binnenlandse banken en financiële instellingen 0 0 0 0
Door derden belegde gelden 0 0 0 0
Waarborgsommen 45 0 0 45
Totaal 45 0 0 45

 

Netto vlottende schulden

De netto vlottende schulden zijn schulden met een oorspronkelijke looptijd korter dan één jaar.

De specificatie van de netto vlottende schulden is als volgt:

  Saldo 31-12-2016 Saldo 31-12-2017
Kasgeldleningen 0 0
Banksaldi 243.857 249.545
Overige schulden 3.144.102 3.674.469
Totaal 3.387.959 3.924.014

 

Overlopende passiva

 

De specificatie van de overlopende passiva is als volgt:

  Saldo 31-12-2016 Saldo 31-12-2017
Vooruit ontvangen bedragen 53.831 59.836
Nog te betalen bedragen 2.326.428 2.089.705
Nog te betalen subsidies 58.070 -
Vooruit ontvangen van derden verkregen middelen 710.660

535.489

Af te dragen rijksdeel vorderingen Soza 83.925 85.500
Fonds Culturele Doeleinden 125.746 125.746
Totaal 3.358.660 2.896.276

De nog te betalen subsidies zijn vanaf 2017 gerubriceerd onder de Netto vlottende schulden en zijn niet meer apart opgenomen onder de overlopende passiva. De nog te betalen subsidies bedragen per 31-12-2017  € 65.421.

 

Van derden verkregen middelen

 

In het saldo op 31-12-2017 van € 460.014   zit een bedrag opgenomen van vooruit betaalde middelen van € 75.476.  Deze heeft betrekking op de middelen Uitvoering Landschapsbeleid Doesburg, Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek en ESF Actieve inclusie.  Dit is de reden waarom het saldo van € 460.014 niet aansluit met de post overlopende passiva op de balans van 2017.

35XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX
Van derden verkregen middelen Saldo 01-01-2017 Vrijval Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2017
Vrz. GOA 1.460 202.994 150.082 54.372
Vrz KAN versnellingsgelden 641.560 2.565 228.076 416.049
Vrz. Brede impuls Combinatiefuncties 67.641 106.817 109.389 65.069
Vrz. Uitvoering Landschapsbeleid Doesburg -4.974 -4.974
Cultuur- en erfgoedpact Achterhoek 2017-2020 243.000 270.000 -27.000
ESF Actieve inclusie regio MG 43.502 -43.502
Totaal gelden derden 705.686 0 555.376 801.048 460.014

Waarborgen en garanties

Hieronder volgt een overzicht van de verstrekte gemeentegaranties en waarborgen:

Naam geldnemer

Oorspronkelijk

bedrag

Percentage waarvoor borg is verleend

Restantbedrag

31-12-2016

Restantbedrag

31-12-2017

Vitens

 

1.109.039 100 77.389 68.312
Stichting Attent Zorggroep 1.719.754 100 744.102 671.576
Stichting van Weldadigheid 2.700.000 100 2.700.000 2.565.000
Totaal 5.528.793   3.521.491 3.304.888