Meer
Publicatiedatum: 31-05-2018

Inhoud

Toelichting op rekening baten en lasten

Inhoud

Analyse van het resultaat t.o.v. de begroting

 

Hieronder vindt u per programma / taakveld een totaaloverzicht van de afwijkingen t.o.v. de begroting (na wijziging). 
Deze analyse vindt u ook in het jaarverslag. Daar wordt dezelfde analyse gepresenteerd, maar dan per programma.

 

Pr Taakveld en saldo Toelichting
01 Taakveld 0.1: Bestuur V 21.000 Door het vertrek van de waarnemend griffier is in 2017 minder budget gebruikt (V 12.000). Daarnaast  kleine over- en onderschrijdingen niet nader toegelicht.
01 Taakveld 0.2: Burgerzaken  N 14.000 (lasten)  + V 45.000  (baten In 2017 zijn er meer rijbewijzen en reisdocumenten verkocht dan begroot.  Meer verkoop van rijbewijzen en reisdocumenten leidt tot hogere afdracht rijksleges (kosten) maar ook meer opbrengst door gemeentelijke leges.  Er is hier altijd sprake van een relatie tussen opbrengst (gemeentelijke leges) en afdracht rijksleges. Meer verkoop leidt tot stijging van beiden.
02 Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer N 49.000 (lasten) V 55.000 (baten) Onderhoud wegen. De overschrijding aan de lastenkant wordt veroorzaakt door de bijdrage aan het project Verhuellweg. Hier staan aan de batenkant de inkomsten tegenover. Per saldo is balans.
02 Taakveld 5.2 :  Sportaccommodaties N 807.000 (lasten) V 334.000 (baten) Tennispark en tennishal. In 2017 zijn de gronden van het tennispark verkocht. Deze opbrengst is nu grotendeels gereserveerd om in 2018 de bijdrage aan de tennisvereniging te betalen. Omdat de grond nu verkocht is, moest de boekwaarde van het tennispark worden afgeboekt. Conform raadsbesluit zijn deze kosten ten laste gebracht van de bestemmingsreserve kapitaallasten. Omdat deze dekking niet op het product Tennispark mag worden geboekt, komt het negatieve resultaat van dit product uit op afgerond € 450.000. De compensatie hiervan staat bij het taakveld 0.10  “Mutaties reserves”.
02 Taakveld 7.2: Riolering N 37.000 (lasten) N 35.000 (baten) Pompen en riolen. Aan de uitgavenkant van klein onderhoud is er een overschrijding ten gevolge van meer storingen en onderhoud  aan de rioolgemalen en riolen.  Daarnaast zijn kosten voor de samenwerking in het afvalwaterteam Olburgen en het gezamenlijk opstellen van het watertakenplan te laag geraamd. Rioolheffing. De rioolheffing is gekoppeld aan het waterverbruik. Hierdoor kunnen er jaarlijks fluctuaties ontstaan. In dit geval is het ca. 4%.
02 Taakveld 7.3: Afval V 111.000 (lasten) V 126.000 (baten) Huishoudelijk afval. De onderschrijding wordt veroorzaakt door enerzijds lagere werkelijke kosten uit de DVO met Circulus-Berkel. De exploitatiekosten van het recycleplein op Den Helder zijn hierin opgenomen omdat ervan uitgegaan werd dat het recycleplein begin 2017 zou worden opgeleverd. Uiteindelijk is dat pas november 2017 opgeleverd waardoor de exploitatiekosten ook niet in rekening werden gebracht. Anderzijds zijn er hogere opbrengsten uit de Nedvang vergoeding voor het ingezamelde PMD (plastic- metaal- en drankverpakkingen.
02 Taakveld 7.4 Milieubeheer V 81.000 (lasten) Algemeen milieubeleid. Er zijn in 2017 geen subsidies voor gasloze nieuwbouw  verstrekt.
03 Taakveld 3.4 V 15.000 (lasten) N 39.000 (baten) Kermis. De kermis is kleiner geworden en daarmee zijn zowel de lasten, als de inkomsten van de pachten  lager. Dit n.a.v. een raadsbesluit dat de kermis in de binnenstad moet blijven maar wel aangepast met veiligheidsmaatregelen op last van de brandweer.
03 Taakveld 8.3 wonen en bouwen  N238.000 (lasten) V 221.000 (baten) De meeste lasten die hier staan verantwoord worden volledig gedekt uit baten, denk aan de uit de KAN gelden gefinancierde projecten.
Ruimtelijke ordening overig. De gemeente heeft snippergroen verkocht waarbij in de voorwaarden opgenomen is dat de gemeente enkele kosten voor haar rekening neemt (lasten). Hier staan  inkomsten tegenover (baten).
Bouw, woning en welstandstoezicht N 19.000 (baten).   Er zijn in 2017 geen omvangrijke bouwprojecten aangevraagd waardoor de inkomsten aan leges minder zijn dan begroot.
04 Taakveld 6.3 V 499.000 (lasten) N 407.000 (baten) Algemene bijstand en BBZ (BUIG). De uitgaven met betrekking tot uitkeringen sociale zaken zijn bijna € 500.000 lager uitgevallen dan geraamd. Hierbij moet echter rekening worden gehouden dat ook de inkomsten op hetzelfde taakveld  € 425.000 (Inkomensedeel WWB en Bijstandbesluit zelfstandigen BBZ) lager zijn dan waarmee rekening was gehouden. Inkomsten en uitgaven hebben een direct verband. Alleen zit er een vertragend effect in omdat het Rijksbudget gebaseerd is op de uitgaven van twee jaar geleden. Het voordeel op de BUIG wordt conform de uitgangspunten gedoteerd aan de bestemmingsreserve BUIG. Hieruit kunnen mogelijke toekomstige tekorten worden verrekend. Armoedebeleid (incl. Wtcg)  en bijzondere bijstand. Deze posten laten in totaliteit zien dat we uit zijn gekomen met het budget. 
04 Taakveld 6.4  Onder dit taakveld valt het werkvoorzieningsschap Presikhaaf. In 2017 zijn we uitgekomen met de door de Raad beschikbaar gestelde middelen. Deze middelen staan onder druk, mede door de grote veranderingen die er op dit terrein plaats vinden.  
04 Taakveld 6.5 N 61.000 (lasten) N 39.000 (baten) Het taakveld arbeidsparticipatie laat aan zowel de baten- als de lastenkant een negatief resultaat zien. Aan de lastenkant zien we dat er meer is uitgegeven aan trajecten. Op het moment dat een traject leid tot uitstroom, betekent dit een lagere uitkeringslast (taakveld 6.3 Inkomstenregelingen).  Verder zijnde uitvoeringskosten hoger uitgevallen omdat de factuur van het Werkgeverservicepunt (WSP) over 2016 pas in 2017 is ontvangen en betaald en dus dubbele lasten in 2017.  Overigens wordt de overschrijding aan de lastenkast  voor een bedrag van € 25.000 gedekt door een dekking uit de bestemnmingsreserve participatiemiddelen.  Bij de baten wordt het nadeel grotendeels veroorzaakt door een afrekening van een ESF-subsidie over 2015 en 2016. De afrekening van deze regeling viel lager uit dan waarmee rekening was gehouden.
04 Taakveld 6.6 V 97.000 (lasten) N 32.000 (baten) Aan de lastenkant wordt het voordeel met name veroorzaakt bij de post Maatwerk vervoer (€ 74.000). De overige € 23.000 heeft betrekking op hulpmiddelen, woonvoorzieningen  en het bijbehorende advies. Het nadeel op de inkomsten komt  omdat er geen eigen bijdragen meer gelden voor algemene voorzieningen (artikel 13a Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg). Hiermee was in de begroting nog wel rekening gehouden.
04 Taakveld 6.71 V 104.000 (lasten) Onder dit taakveld valt onder andere de Wmo huishoudelijke hulp en begeleiding, inclusief de PGB's. Op het totaal van deze zorg categorieën wordt een voordeel ten opzichte van de begroting behaald. De huishoudelijke hulp laat een klein voordeel (€ 23.000) zien. De Wmo-begeleiding, inclusief de PGB's, laat een voordeel zien van ongeveer € 65.000. 
04 Taakveld 6.72 N 372.000 (lasten) Het grootste deel van de kosten voor Jeugdzorg vallen onder dit taakveld. Voor individuele voorzieningen (inclusief PGB) is ruim € 400.000 meer uitgegeven dan geraamd. Omdat er minder aan innovatiemiddelen is uitgegeven komt het nadeel uiteindelijk iets lager uit.  Een deel van de middelen voor Jeugdzorg valt onder het taakveld 6.82. Het voordeel dat op dat taakveld is ontstaan (€ 237.000)  mag worden verrekend met het nadeel op taakveld 6.72. Per saldo blijkt echter wel dat de kosten voor Jeugdzorg een negatief saldo laten zien.
04 Taakveld 6.82 V 237.000 (lasten) Zoals bij taakveld 6.72 al is vermeld zijn ook dit directe kosten voor jeugdzorg. Het positieve saldo op dit taakveld moet in direct verband worden gezien met taakveld 6.72. Per saldo is er op de jeugdzorg een financieel nadeel gerealiseerd in 2017 van afgerond € 160.000. 
05 Taakveld 0.4 : Overhead V 418.000 (lasten V 21.000  (baten) Personele middelen. De organisatie heeft twee wezenlijke budgetten voor het dekken van de inzet van personeel: het budget salarislasten en het budget ziekteverzuim. Hiermee bekostigen we de dekking van het personeel dat bij ons in dienst is en tijdelijke collega’s die we inhuren (bijvoorbeeld als een collega door ziekte langdurig uitvalt). Deze dekking moet in samenhang met elkaar worden bekeken. In 2017 hebben we op dit vlak een positief resultaat behaald van € 264.000. Dit resultaat wordt met name veroorzaakt door salarislasten die uiteindelijk niet zijn benut. Dit komt doordat in de 2de helft van 2017 enkele medewerkers de organisatie hebben verlaten en deze functies niet of op een later moment zijn ingevuld door vaste of tijdelijke collega’s. De uitstroom was hoger vergeleken met de uitstroom in voorgaande jaren. Nog te besteden middelen MIA. In de najaarsnota 2017 is een apart beslispunt opgenomen om de middelen die nog niet besteed zouden zijn bij afronding van de jaarrekening 2017 mee te nemen naar 2018. (V259.000). Personeelszorg. Hierop wordt de overschrijding op studiekosten van de ambtelijke organisatie zichtbaar  (N 95.300)  Hiervan wordt € 93.838 gedekt uit de bestemmingsreserve opleidingen personeel die daarmee aan het eind van 2017 op nul komt. 
05 Taakveld 0.5: Treasury N 61.000 (baten) De afgelopen jaren is een deel van de Nuon-gelden belegd bij de Rabobank middels een obligatielening. In verband met de invoering van het schatkistbankieren mag dit niet meer, maar omdat deze obligatielening was aangegaan voor de invoering van het schatkistbankieren, mocht deze lening doorlopen tot het einde van de overeenkomst. Dit blijkt eind 2016 te zijn. In de begroting 2017 was echter  nog rekening gehouden met een inkomst van € 60.000. Dit is ongeveer 4 maanden in 2017. Dit bedrag blijkt echter ten onrechte te zijn geraamd. De obligatielening is eind 2016 in zijn geheel afgelost en er is dus geen sprake van een rente-baat in 2017.
90 Taakveld 0.10: Mutaties reserves N 105.000 (lasten) V 59.000 (baten) Het saldo tussen geraamde en werkelijke baten en lasten met betrekking tot de reserve mutaties laten relatief kleine afwijkingen zijn (< 2%). De absolute verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door reserves waarbij een mutatie plaats vindt op basis van de werkelijke realisatie op een bepaald product. Aan de batenkant betreft dit de onttrekking aan de Bestemmingsreserve  Opleidingen (€ 94.000), en een lagere onttrekking aan de BR Speeltoestellen (€ 41.000) en de BR Meerjaren investeringsagenda (€ 350.000). Aan de lastenkant wordt het verschil tussen werkelijk en begroot veroorzaakt door de hogere dotatie aan de bestemmingsreserve BUIG (€ 105.000).
90 Taakveld 0.64: Belastingen overig  N 8.000 (lasten) V 489.000 (baten) Precariobelasting.  Het ruime positieve saldo is ontstaan door de precariobelastingaanslag die in oktober 2017 aan Liander is opgelegd. Deze had betrekking op zowel gas als elektriciteit. Hiervoor was geen bedrag geraamd in de begroting 2017.  Liander heeft beroep aangetekend bij het Gerechtshof tegen de aanslag van de precariobelasting door onze gemeente.
90 Taakveld 0.7: Algemene Uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds V 170.000 (baten) In 2017 is in totaliteit  € 170.000 meer ontvangen dan geraamd. Dit heeft te maken met positieve verrekeningen over 2015 (€ 17.200) en 2016 (€ 16.000). het grootste deel heeft echter betrekking op de aanpassing van de aantallen door het CBS. Deze aantallen hebben hun doorwerking in de maatstaven en daarmee op de hoogte van de uitkering. Het aanpassen van de aantallen had een voordelig effect op de uiteindelijke hoogte van de algemene uitkering.
90 Taakveld 0.8: Overige baten en lasten 

Begrotingsresultaat N116.000 (lasten). Het begrotingsresultaat voor 2017 wordt boekhoudkundig geraamd bij de lasten. In dit geval een negatieve last, wat een verlies op begrotingsbasis inhoud. Het werkelijke resultaat wijkt hier van af.  Algemene stelposten V 800.000 (lasten). In het verleden is voor  Beinum west (GREX) een risicovoorziening gevormd ter hoogte van € 900.000. Het risico wordt op basis van de meest actuele inschatting geraamd op € 100.000.  Het verschil, zijnde € 800.000 dient weer terug te vloeien in het resultaat. Dit was niet begroot.

 

Pr = Programma
V = Voordeel  |  N = Nadeel

Incidentele baten en lasten

 

PR Taakveld Toelichting I/U Begroot Werkelijk
02 5.2 :  Sportaccommodaties Tennispark en tennishal. In 2017 zijn de gronden van het tennispark verkocht.  I 0 365.000
02 5.2 :  Sportaccommodaties Tennispark en tennishal. In 2017 zijn de gronden van het tennispark verkocht. Deze opbrengst is nu grotendeels gereserveerd om de bijdrage aan de tennisvereniging in 2018 te betalen.  U 0 353.000
90 0.64: Belastingen overig Precariobelasting.  Op basis van de precariobelasting  op zowel gas als elektriciteit is afgerond € 485.000 ontvangen. Deze was niet geraamd. Vanaf 2018 is een deel van deze opbrengsten geraamd in de begroting tot 2022. I 0 485.000
90 0.8: Overige baten en lasten  In het verleden is voor de grondexploitatie Beinum west een risicovoorziening gevormd ter hoogte van € 800.000 ten laste van de algemene middelen. Omdat op basis van de gewijzigde grondexploitatie niet meer rekening wordt gehouden met een verliesgevend complex kan het bedrag terug vloeien in het resultaat. I 0 800.000
           
    Totaal incidentele baten     1.650.000
    Totaal incidentele lasten     353.000

 

I = inkomsten
U=uitgaven