Meer
Publicatiedatum: 31-05-2018

Inhoud

Visie

Inhoud

Visie

Het college werkt van 2014 t/m 2018 vanuit, het door de coalitie van CDA, PvdA, Stadspartij Doesburg en VVD vastgestelde coalitieakkoord ‘Stroomopwaarts’. Het coalitieakkoord is de leidraad voor het college. In de komende periode wordt door het college gewerkt aan een gemeente Doesburg:

  • die voor alle bevolkingsgroepen betaalbaar, veilig en sociaal rechtvaardig is;
  • die staat voor zorg die kwalitatief goed is en op maat gesneden;
  • die voor burgers, bedrijven en toeristen aantrekkelijk is;
  • die zelfstandig blijft;
  • die haar cultuur en historie koestert;
  • die economisch sterk en financieel gezond is;
  • waar natuur en milieu hand in hand gaan met economische ontwikkeling

 

Bestuur en veiligheid in Doesburg

Doesburg staat voor een transparante, veilige en zelfstandige gemeente die ernaar streeft burgers optimaal bij haar beleid te betrekken. Gemaakte keuzes en beleid worden verantwoord. Daartoe gaan we het communicatiebewustzijn in de organisatie vergroten. We staan voor een veilige ervaren omgeving zowel thuis als in de openbare ruimte. Bij vergunningverlening en handhaving in het bijzonder willen we werken met proactief betrokken burgers. We willen een klantgerichte gemeente zijn, die overbodige bureaucratie voorkomt en op een efficiënte manier haar diensten verleent. Daarbij kan uitbreiding van intergemeentelijke samenwerking ook in beeld komen.

 

Buitenruimte van Doesburg

Wij werken aan een goede woon- en werkomgeving in een prettige groene omgeving. Ten aanzien van verkeer en vervoer wordt gestreefd naar een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Natuurwaarden in Doesburg moeten worden behouden en versterkt om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid te vergroten. Het energieverbruik van de gemeente wordt zoveel mogelijk teruggedrongen en de gescheiden afvalinzameling wordt verder geoptimaliseerd. Ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed worden accommodaties zo efficiënt mogelijk benut en krijgen deze een multifunctioneel karakter. Tenslotte koesteren we het historisch en monumentaal karakter van onze stad.

 

Ruimtelijke Ordening, Economie en Promotie van Doesburg

Doesburg heeft veel te bieden. Een prachtige binnenstad met een gevarieerd winkelaanbod en een nog steeds groeiend aanbod in de culturele en recreatieve sector. Daar waar we kansen zien om de economische structuur van Doesburg te versterken gaan we dat doen in de komende jaren. Het onder de aandacht brengen van al het moois dat Doesburg te bieden heeft, dient in een wijde omgeving te gebeuren. De Doesburgse binnenstad kan haar regionale functie dan verder ontwikkelen. MERKeting -oftewel het merk Doesburg in de markt zetten -gaat een basis vormen bij alles wat we ondernemen. Een goede woon- en werkomgeving moet niet alleen goed beschreven staan in visies, zoals de nieuwe Ruimtelijke Structuurvisie, geactualiseerde woonvisie en Kleine Stedenbeleid, maar ook in praktijk zichtbaar zijn en worden. Aandacht hierbij is er niet alleen voor onze binnenstad, maar ook voor onze bedrijventerreinen, ondernemingen en industrie.

 

Zorg in Doesburg

Op 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociale domein daadwerkelijk van start gegaan. De gemeente heeft daardoor een aanzienlijke uitbreiding van taken gekregen op gebied van de Jeugdzorg, Participatie (werk en inkomen) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Om de decentralisatie blijvend tot een succes te maken is een kanteling in denken noodzakelijk. Die kanteling houdt in dat er minder uitgegaan wordt van een algemeen aanbod aan voorzieningen, maar dat vraaggerichte ondersteuning wordt gegeven waarbij de participatiebehoefte van de inwoner voorop staat. De gemeente gaat er daarbij van uit dat mensen zelf in staat zijn in hun behoeften te voorzien. In eerste instantie eigen kracht en sociaal netwerk. Als dat niet mogelijk is, dan volgt collectieve ondersteuning en daarna professionele ondersteuning.

Welzijn nieuwe stijl is erop gericht een nieuwe impuls te geven aan de invulling van de WMO. Dit om de zelfredzaamheid en participatie van burgers te vergroten. Veel ondersteuning bij zelfredzaamheid is in Doesburg al aanwezig, maar een vernieuwingsslag is nodig. De oude waarden van goed “Noaberschap” worden versterkt met moderne vormen van netwerken. Met andere woorden, meer participatiesamenleving en minder verzorgingsstaat.

Algemene dienst en Financiën

We willen een gemeente zijn die eisen stelt aan haar ambtelijke organisatie als het gaat om professionaliteit, effectiviteit en attitude, maar hen daarin ook faciliteert. Het opstellen van een strategisch personeelsplan gaat ons hierbij helpen. Richting wijkraden worden duidelijke en realistische verwachtingen over en weer gecreëerd.

De gemeente Doesburg gaat voor een financieel gezonde gemeente met minimaal een tweejaarlijks sluitende begroting. Het uitgangspunt bij het beleid dient te zijn dat nieuwe structurele uitgaven worden gedekt door nieuwe structurele inkomsten dan wel door budgetverschuivingen/bezuinigingen.