Meer
Publicatiedatum: 31-05-2018

Inhoud

Voorwoord

Inhoud

Voorwoord

 

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voor u liggen de Jaarstukken 2017 (Jaarverslag en Jaarrekening) van de gemeente Doesburg. Het derde -volledige- jaar waarin is gewerkt aan de vijf programma's voortvloeiend uit het collegeakkoord "Stroomopwaarts" dat tot stand is gekomen met coalitiepartners Stadspartij Doesburg, VVD, PvdA en CDA uit uw Raad.

Het motto van het akkoord op hoofdlijnen is "Stroomopwaarts". Daarmee is tot uitdrukking gebracht dat het bestuur van Doesburg in de komende jaren voor grote uitdagingen staat en daaraan - ook tegen de stroomrichting in - met vereende krachten aan de slag gaat.

Op basis van het coalitieakkoord zijn de volgende vijf programma's geformuleerd:

  1. Bestuur en Veiligheid in Doesburg
  2. Buitenruimte van Doesburg
  3. Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg
  4. Zorg in Doesburg
  5. Algemene dienst en financiën

Per programma beschrijven we wat we hebben bereikt en wat het heeft gekost in 2017.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Doesburg,

 

de secretaris,                                                                                                    de burgemeester,

 

 

 

Peter Werkman                                                                                              Loes van der Meijs