Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Inhoud

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 B 2018 BGR 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
0.10 Mutaties reserves 6.335 650 2.412 2.436 -23
0.61 OZB woningen 133 109 144 145 -1
0.62 OZB niet-woningen 25 40 4 11 -6
0.64 Belastingen Overig 113 113 118 116 2
0.8 Overige baten en lasten -759 -741 -14 -37 22
Totaal Lasten 5.847 170 2.664 2.671 -6
Baten
0.10 Mutaties reserves 8.256 1.194 4.009 3.929 80
0.61 OZB woningen 1.569 1.404 1.393 1.422 -29
0.62 OZB niet-woningen 423 390 390 396 -6
0.64 Belastingen Overig 642 334 629 636 -7
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 18.790 18.887 19.079 19.172 -93
0.8 Overige baten en lasten 6 0 47 27 19
Totaal Baten 29.687 22.209 25.547 25.582 -35

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 0.10 Mutaties reserves: Lasten € 23.000 (Nadeel),  Baten € 80.000 (Nadeel)

Het saldo tussen geraamde en werkelijke baten en lasten met betrekking tot de reservemutaties laten relatief kleine afwijkingen zijn. De absolute verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door reserves waarbij een mutatie plaats vindt op basis van de werkelijke realisatie op een bepaald product.

Het nadeel aan de lastenkant bedraag €23.000. Dit wordt veroorzaakt door de hogere storting van €13.000 (nadeel) in de bestemmingsreserve BUIG.  Daarnaast is een bedrag van €10.000 (nadeel) extra  gestort in de bestemmingsreserve parkeercapaciteit.

Aan de batenkant bedraagt de afwijking per saldo €80.000 (nadeel). Dit wordt veroorzaakt doordat de geraamde onttrekking van €138.000 (nadeel) aan de bestemmingsreserve Presikhaafbedrijven i.v.m. frictiekosten 2018 nog niet heeft plaatsgevonden in boekjaar 2018. Daarnaast is er een hogere onttrekking geweest aan de bestemmingsreserve (dekking) kapitaallasten van €118.000 (voordeel). Dit in verband met lager dan geraamde investeringen die in gebruik genomen zijn. Tevens is er een lagere feitelijke onttrekking aan de bestemmingsreserve MIA van € 62.000 (voordeel). Hiervan is bij de najaarsnota 2018 besloten dat dit wordt doorgeschoven naar begrotingsjaar 2019. Tenslotte resteert een saldo van €2.000 (nadeel). Dit houdt verband met verrekeningen van werkelijke uitgaven met specifieke bestemmingsreserves zoals voor gladheidsbestrijding en voor verkiezingen.

Taakveld 0.61 OZB: Lasten €1.000 (Nadeel), Baten €29.000 (Voordeel)

De perceptiekosten aan de lastenkant zijn €1.000 hoger dan geraamd. Door een iets hogere heffingsgrondslag zijn de baten inzake OZB voor woningen ook €29.000 hoger.

Taakveld 0.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds: Baten €93.000 (Voordeel)

In 2018 is in totaliteit  €93.000 meer ontvangen in verband met de algemene uitkering uit het gemeentefonds dan geraamd. Dit heeft voor het grootste deel betrekking op de aanpassing van de aantallen door het CBS. Deze aantallen hebben hun doorwerking in de verdeelmaatstaven . Daarmee heeft dit ook een positieve effect op de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Een nadere analyse hiervan is opgenomen in de jaarrekening bij Overzicht algemene dekkingsmiddelen.