Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Balans

Inhoud

Activa en Passiva

40XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX
ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017
Vaste activa
Materiële vaste activa 18.087.013 16.550.937
Investeringen met een economisch nut: 9.765.572 7.767.497
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 7.121.924 7.337.640
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 1.199.517 1.445.800
Financiële vaste activa 4.208.086 4.161.407
Kapitaalverstrekkingen aan:
- overige verbonden partijen 101.430 101.430
Leningen aan:
- woningbouwcorporaties 1.365.399 1.434.639
- overige verbonden partijen 1.060.422 1.189.665
Overige langlopende leningen u/g 1.680.835 1.435.673
TOTAAL VASTE ACTIVA 22.295.099 20.712.344
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden 2.143.342 2.256.087
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 2.142.636 2.255.381
Gereed product en handelsgoederen 706 706
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 7.257.239 14.047.470
Vorderingen op openbare lichamen 20.229 306
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 5.676.017 12.473.678
Overige vorderingen 1.560.993 1.573.485
Liquide middelen 355.022 45.515
Kas- en banksaldi 355.022 45.514,98
Overlopende activa 2.283.775 2.254.315
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van :
- overige Nederlandse overheidslichamen 76.327 75.476
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 2.207.448 2.178.839
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 12.039.378 18.603.387
TOTAAL-GENERAAL 34.334.477 39.315.731
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen 27.240.179 28.787.210
Algemene reserve 9.138.329 9.249.899
Bestemmingsreserves 18.155.395 17.733.481
Gerealiseerde resultaat -53.544 1.803.829
Voorzieningen 2.473.994 3.708.187
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 496.880 512.783
Voorzieningen ter egalisering van kosten 412.639 551.182
Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven 1.564.475 2.644.223
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 45
Onderhandse leningen van:
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Waarborgsommen 45
TOTAAL VASTE PASSIVA 29.714.173 32.495.442
VLOTTENDE PASSIVA
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 2.832.630 3.924.014
Banksaldi 249.545
Overige schulden 2.832.630 3.674.469
Overlopende passiva 1.787.674 2.896.276
Verpichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergeljkbaar volume
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de bedragen van:
- het Rijk 57.738 85.500
- Overige Nederlandse overheidslichamen 357.369 535.489
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 1.372.567 2.275.286
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA
TOTAAL-GENERAAL 34.334.477 39.315.731
Gewaarborgde geldleningen / garantstellingen 3.086.377 3.304.888