Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Bijlagen

Inhoud

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

SiSa opgave

In de jaarrekening dient rekening te worden gehouden met de regeling Single Information, Single Audit (SiSa-regeling). Dit is de verantwoording van specifieke uitkeringen van het rijk, waardoor geen afzonderlijke accountantsverklaringen meer nodig zijn.

In het onderstaande overzicht zijn de specifieke uitkeringen van het rijk over 2018 voor de gemeente Doesburg opgenomen, die vallen onder de SiSa-regeling. SiSa_Pagina1

 

 

 

 

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Gerealiseerde baten en lasten per Taakveld

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 B 2018 BGR 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
0.1 Bestuur 669 730 727 963 -236
0.10 Mutaties reserves 6.335 650 2.412 2.436 -23
0.2 Burgerzaken 313 314 319 342 -23
0.4 Overhead 4.171 4.557 4.928 4.981 -52
0.5 Treasury 2 1 1 0 0
0.61 OZB woningen 133 109 144 145 -1
0.62 OZB niet-woningen 25 40 4 11 -6
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen Overig 113 113 118 116 2
0.8 Overige baten en lasten -759 -741 -14 -37 22
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 758 757 757 745 12
1.2 Openbare orde en veiligheid 417 352 374 360 14
2.1 Verkeer en vervoer 1.143 1.133 1.874 1.489 385
2.2 Parkeren 95 64 87 74 13
2.3 Recreatieve havens 60 83 75 82 -7
2.4 Economische havens en waterwegen 1 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 2 1 1 1 0
3.1 Economische ontwikkeling 182 102 125 124 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 58 95 47 46 1
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 27 12 15 16 -1
3.4 Economische promotie 233 223 254 245 9
4.1 Openbaar basisonderwijs 11 20 20 22 -2
4.2 Onderwijshuisvesting 186 220 168 133 35
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 661 705 705 759 -54
5.1 Sportbeleid en activering 193 200 200 209 -9
5.2 Sportaccommodaties 1.442 630 658 641 17
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 318 355 350 342 9
5.4 Musea 149 144 159 154 5
5.5 Cultureel erfgoed 445 427 262 288 -26
5.6 Media 298 314 314 311 4
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 868 645 898 942 -45
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 829 1.035 1.129 1.052 77
6.2 Wijkteams 706 643 761 692 69
6.3 Inkomensregelingen 6.179 6.516 5.666 5.522 144
6.4 Begeleide participatie 2.226 1.912 2.397 2.396 0
6.5 Arbeidsparticipatie 1.053 966 996 973 23
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 359 470 436 533 -97
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.670 2.784 2.605 2.569 35
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.936 2.379 2.374 3.528 -1.154
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 52 1 57 56 1
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 161 430 268 42 226
7.1 Volksgezondheid 355 395 349 286 63
7.2 Riolering 632 558 347 353 -6
7.3 Afval 912 1.051 1.126 1.177 -51
7.4 Milieubeheer 234 179 237 226 11
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 109 92 96 99 -3
8.1 Ruimtelijke ordening 62 65 65 54 11
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 71 0 0 312 -312
8.3 Wonen en bouwen 707 473 458 691 -232
Totaal Lasten 38.803 32.205 35.351 36.503 -1.152
Baten
0.10 Mutaties reserves 8.256 1.194 4.009 3.929 80
0.2 Burgerzaken 255 179 187 222 -35
0.4 Overhead 97 27 106 335 -229
0.5 Treasury 302 258 303 304 -1
0.61 OZB woningen 1.569 1.404 1.393 1.422 -29
0.62 OZB niet-woningen 423 390 390 396 -6
0.63 Parkeerbelasting 347 409 344 343 0
0.64 Belastingen Overig 642 334 629 636 -7
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 18.790 18.887 19.079 19.172 -93
0.8 Overige baten en lasten 6 0 47 27 19
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 62 28 7 5 2
1.2 Openbare orde en veiligheid 6 10 10 8 2
2.1 Verkeer en vervoer 129 32 342 345 -3
2.3 Recreatieve havens 50 79 60 47 13
2.4 Economische havens en waterwegen 0 6 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5 7 7 5 2
3.4 Economische promotie 235 248 228 227 1
4.2 Onderwijshuisvesting 25 23 -7 -7 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 154 159 159 215 -55
5.1 Sportbeleid en activering 18 8 8 34 -26
5.2 Sportaccommodaties 455 90 82 56 26
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 455 270 270 270 0
5.4 Musea 25 25 25 31 -6
5.5 Cultureel erfgoed 32 10 10 84 -75
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 5 0 8 -8
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 4.725 5.091 4.621 4.578 43
6.4 Begeleide participatie -7 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 209 168 190 177 13
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 16 48 48 71 -23
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 187 178 178 131 47
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 74 -74
7.2 Riolering 1.021 1.074 1.074 1.080 -6
7.3 Afval 1.414 1.306 1.281 1.321 -41
7.4 Milieubeheer 11 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 78 63 63 59 4
8.1 Ruimtelijke ordening 40 1 1 9 -8
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 71 4 4 312 -309
8.3 Wonen en bouwen 500 188 204 522 -318
Totaal Baten 40.607 32.205 35.351 36.449 -1.098

Lijst van gebruikte afkortingen

Lijst van gebruikte afkortingen

ABP
AU
AWBZ
BBV
BHV
BIB
BNG
BOS
BRIM
BSI
CAZ
CJG
CROW
Fte

GBA
GISVG
GO
GR
GRP
HRM
IHP
iNUP
IOAW
IOAZ
IPO
KCA
KSB
MIA
MER
MOP
NASB
OBS
BBS
OR
OZB
SPP
SiSa
Turap
VGGM
VGRP
VNG
VpB
WIJ
WIN
WMO
WOZ
WSW
WTPO
WWB

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Besluit Begroting en Verantwoording
Bedrijfshulpverlening
Begroting In Balans
Bank Nederlandse Gemeenten
Buurt, Onderwijs, Sport
Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten
Breedte Sport Impuls
Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering
Centrum voor Jeugd en Gezin
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond- water- en wegenbouw en de verkeerstechniek.
Fte staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt.
Eén fte is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 fte bijvoorbeeld is (uitgaande van een werkweek van 36 uur) een functie van 0,6 x 36 = 21,6 uur per week.
Gemeentelijke Basis Administratie
Gemeentelijk Informatiesysteem Vastgoed
Georganiseerd Overleg
Gemeentelijke Regeling
Gemeentelijk Rioleringsplan
Human Resource Management
Integraal huisvestingsplan
Overheidsbrede implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma en e-overheid
Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers
Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
Interprovinciaal Overleg
Klein Chemisch Afval
Kleine Stedenbeleid
Meerjaren Investerings Agenda
Milieu Effect Rapportage
Meerjaren Onderhouds Programma
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
Openbare Basisschool
Bijzondere Basisschool
Ondernemingsraad
Onroerende zaakbelasting
Strategisch personeelsplan
Single Information Single Audit
Tussentijdse rapportage
Veiligheids– en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vennootschapsbelasting
Wet Investeren in Jongeren
Wet Inburgering Nieuwkomers
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Waardering Onroerende Zaken
Wet Sociale Werkvoorziening
Watertakenplan Olburgen
Wet Werk en Bijstand

Gehanteerde cluster afkortingen:

SO
VTH
STW
SBO
SUIT
SPAC
PB
WOZ
BMA
FBB
FDIZ
Cluster Stadsontwikkeling
Cluster Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Cluster Stadswerf
Cluster Samenleving beleid en ontwikkeling
Cluster Samenleving uitvoering
Cluster Samenleving processen, administratie en control
Cluster Publieksbureau
Cluster WOZ/Heffingen
Cluster Bestuur en Management Advies
Cluster Financieel Beleid en Beheer
Cluster Facilitaire dienstverlening en interne Zaken