Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Financiële samenvatting en besluitvorming

Inhoud

Financiële samenvatting en besluitvorming

Financiële samenvatting

In de najaarsnota 2018 hebben wij een inschatting gemaakt van het verwachte resultaat bij de jaarrekening 2018. Onze verwachting was toen dat de gemeente Doesburg voor boekjaar 2018 op een beperkt tekort van €99.000 (afgerond) zou uitkomen. De uitkomsten van de najaarsnota 2018 zijn zoals gebruikelijk in een begrotingswijziging verwerkt. Hierdoor zijn de financiële effecten van de najaarsnota 2018 opgenomen in de bedragen onder de 'ramingen na wijziging'.

De werkelijke uitkomst over boekjaar 2018 (zoals verwerkt in deze jaarstukken 2018) resulteert in een tekort van €54.000 (afgerond). Wij zijn verheugd dat het feitelijke tekort over 2018 beperkt is gebleven. Dit ondanks enkele tegenvallers die nadien zijn gebleken. Tegenover deze tegenvallers stonden namelijk ook meevallers, waardoor wij per saldo ca. €45.000 gunstiger uit zijn gekomen dan onze eerdere verwachting. Voor een analyse van de afwijkingen verwijzen wij naar de toelichting bij de betreffende programma's.

Wij realiseren ons dat de uitdagingen voor de gemeente Doesburg die voor ons liggen ook in financieel opzicht aanzienlijk zijn. Hoe wij deze uitdagingen tegemoet gaan treden, wordt uiteengezet in de kadernota 2020 en de programmabegroting 2020-2023.

 

Besluitvorming

Op grond van deze jaarstukken 2018 wordt aan gemeenteraad het volgende voorgesteld:

1)  Instemmen met de vrijval van €302.000 uit de voorziening (groot onderhoud) wegen op grond van de actuele doorrekening, en deze vrijval ten gunste laten komen van de exploitatie over boekjaar 2018.

2)  Instemmen met de vrijval ad. €47.000 van de stand van de voorziening elementen openbare ruimte in verband met het ontbreken van een actueel beheerplan, zie ook punt 5.

3)  Met inachtneming van het bovenstaande instemmen met de jaarstukken 2018 (jaarverslag en jaarrekening) en deze vaststellen.

4)  Het jaarrekeningresultaat over 2018 ad. €54.000 (tekort) ten laste brengen van de algemene reserve.

5)  Een (tijdelijke) bestemmingsreserve groot onderhoud kapitaalgoederen instellen en het vrijgevallen bedrag ad. €47.000 van de voorziening elementen openbare ruimte ten laste van de algemene reserve toevoegen aan deze (tijdelijke) bestemmingsreserve.

6)  De hierop betrekking hebbende begrotingswijziging 2019 vaststellen.

 

Toelichting bij besluitvorming

Ad 1)  Doordat er investeringsprojecten lopen op het gebied van rehabilitaties c.a. van wegen, is het benodigde saldo voor de voorziening (groot onderhoud) wegen op grond van een actuele doorrekening lager bepaald. In de jaarrekening 2018 is bij programma 2 op taakveld 2.1 Verkeer en vervoer een voordelige mutatie op deze voorziening (groot onderhoud) wegen verantwoord van €302.000. Door de commissie BBV (van de gemeentelijke boekhoudregels) is bepaald dat de gemeenteraad over een dergelijke vrijval uit een voorziening (voor onderhoud van kapitaalgoederen) een besluit behoort te nemen.  Vandaar dat dit formele voorstel ter instemming aan u wordt voorgelegd.

Ad 2)  Voor elementen en in de openbare ruimte was een voorziening getroffen. Voor het groot onderhoud hieraan wordt een nieuw actueel beheerplan civieltechnische werken gemaakt. Op grond van het BBV dient minimaal eens per vijf jaar een actueel beheerplan (voor groot onderhoud van kapitaalgoederen waar de voorziening voor is getroffen) door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Het oude beheerplan is niet meer actueel. Vandaar dat het resterende saldo van de voorziening ad. €47.000 als vrijval is opgenomen ten gunste programma 2, taakveld Verkeer en vervoer. Door de commissie BBV is aangegeven dat de gemeenteraad ook over een dergelijke vrijval van een voorziening (voor groot onderhoud van kapitaalgoederen) een besluit behoort te nemen.  Vandaar dat dit formele voorstel onder punt 2 ter instemming aan u wordt voorgelegd.

Ad 5)  Voor groot onderhoud van voorzieningen in de openbare ruimte wordt een nieuw en actueel beheerplan civieltechnische werken gemaakt.  Er is dus sprake van een tijdelijke overbruggingssituatie totdat er - door middel van een besluit door de gemeenteraad op grond van vaststelling van een actueel beheerplan civieltechnische werken - weer middelen gestort kunnen worden in de betreffende voorziening. Het BBV voorziet in de mogelijkheid om in een dergelijke overbruggingssituatie de betrokken middelen (via de resultaatbestemming) toe te voegen aan een (tijdelijke) bestemmingsreserve groot onderhoud kapitaalgoederen.

Omdat het resultaat over boekjaar 2018 een tekort laat zien, kan de storting van €47.000 niet ten laste van het resultaat over 2018 worden gebracht. Vandaar dat in het voorstel is verwerkt om deze storting te dekken ten laste van de algemene reserve.  Bij vaststelling van het nieuwe actuele beheerplan vindt weer herallocatie plaats van het saldo dat dan in deze tijdelijke bestemmingsreserve aanwezig is, naar de betreffende voorziening.