Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Inleiding en leeswijzer

Inhoud

Inleiding

Deze jaarstukken over 2018 van de gemeente Doesburg bestaan uit twee delen, te weten het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen. In de jaarrekening worden het overzicht van baten en lasten, de balans, de SiSa-bijlage en een bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld opgenomen. Een en ander wordt onderstaand nader uitgewerkt.


De programma’s zoals deze door de gemeenteraad zijn bepaald en in het jaarverslag zijn opgenomen betreffen:

 1. Bestuur en Veiligheid in Doesburg
 2. Buitenruimte van Doesburg
 3. Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg
 4. Zorg in Doesburg
 5. Algemene dienst

In deze programma's is het volgende opgenomen:

 • De mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd;
 • De wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken;
 • De gerealiseerde lasten en baten, ook ten opzichte van de (gewijzigde) begroting;
 • Het inzicht in het gebruik van het geraamde bedrag ten laste van de post onvoorziene uitgaven.


De paragrafen die in het jaarverslag zijn opgenomen betreffen:

 1. Lokale heffingen
 2. Weerstandsvermogen en risicomanagement
 3. Onderhoud kapitaalgoederen
 4. Financiering
 5. Bedrijfsvoering
 6. Verbonden partijen
 7. Grondbeleid

Deze paragrafen bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen van de programmabegroting is opgenomen.


In de jaarrekening zijn de volgende onderdelen opgenomen:

 • De balans  (geeft de bezittingen c.q. activa, de schulden c.q. passiva en het eigen vermogen c.q. reserves weer);
 • Het overzicht van baten en lasten en de toelichting (daarbij wordt verwezen naar de programmaverantwoording);
 • De waarderingsgrondslagen (geeft weer hoe de opgenomen bedragen van bezittingen, schulden en resultaat worden bepaald);
 • De begrotingsafwijkingen (bevat afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting worden beoordeeld op rechtmatigheid);
 • De toelichting op de balans (materiële vaste activa, financiële activa en vlottende activa; vaste passiva en vlottende passiva);
 • De niet uit de balans blijkende verplichtingen (borgstellingen, garanties, langlopende contracten, personele verplichtingen);
 • Het overzicht in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT-overzicht);
 • De bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage);
 • De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde lasten en baten per taakveld;
 • De bijlage met de stand van zaken investeringsprogramma;
 • De bijlage met de lijst met gebruikte afkortingen.