Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen

Inhoud

Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen

  • In het verleden zijn gemeentegaranties verstrekt. De daaruit voortvloeiende vorderingen als gevolg van de gedwongen aflossing van de hypotheek, bedragen momenteel €112.622 (ultimo 2017 €113.030) . Deze vorderingen zijn niet opgenomen op de balans in verband met oninbaarheid.
  • Aan Tennisvereniging Doesburg is een langlopende geldlening u/g toegezegd van €400.000. Deze is per ultimo 2018 niet opgenomen op de balans van de gemeente Doesburg.
  • Met Woonservice IJsselland is een langlopend huurcontract afgesloten voor de huur van De Linie 4. Het contract heeft een looptijd tot en met 30-06-2034 met een jaarlijkse huurverplichting van €95.800.