Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Inhoud

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen


Lokale heffingen

De gemeente Doesburg kent de volgende niet-bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:

 

Realisatie 2018

Raming 2018
na wijziging

Raming 2018
  primitief

Onroerende zaakbelasting

€ 1.813.781

€ 1.781.538

€ 1.792.538

Toeristenbelasting

€ 208.206 € 207.845 € 207.845

Precariobelasting

€ 499.002 € 496.317 € 201.452

Roerende zaakbelasting

€ 2.994 € 1.665 € 1.665

Hondenbelasting

€ 50.161 € 49.521 € 49.521

Reclamebelasting

€ 49.412 € 46.406 € 46.406

Totaal

€ 2.623.556 € 2.583.292 € 2.299.427

Deze heffingen zijn tot de aangegeven bedragen verwerkt in de jaarrekening 2018.Algemene uitkering

De verantwoorde algemene uitkering uit het Gemeentefonds zijn (conform de aanbevelingen van commissie BBV) gebaseerd op de uitkeringsfactoren zoals deze zijn opgenomen in de septembercirculaire van 2018. Per nog openstaand uitkeringsjaar ontvangt de gemeente Doesburg een specificatie waarin de actuele verdeelmaatstaven zijn opgenomen. In boekjaar 2018 zijn de uitkeringen tot met het volgende specificatienummer meegenomen:

Algemene uitkering, uitkeringsjaar 2018                        volgnummer specificatie                      08            (28-11-2018)
Algemene uitkering, uitkeringsjaar 2017                        volgnummer specificatie                      13            (28-11-2018)
Algemene uitkering, uitkeringsjaar 2016                        volgnummer specificatie                      15            (28-11-2018)

 

Realisatie 2018

Raming 2018
  na wijziging

Raming 2018
  primitief

Algemene uitkering 2018

€ 19.179.499

€ 19.078.748 

€ 18.887.005

Algemene uitkering 2017*)

-/- € 25.876

   

Algemene uitkering 2016*)

€ 18.019

   

Algemene uitkering 2015

 € 0

   

Totaal

€ 19.171.642

€ 19.078.748 € 18.887.005

De belangrijkste ontwikkelingen sinds de vaststelling van de najaarsnota 2018 (deze is verwerkt als wijziging van de raming) waren:
Afrekeningen over voorgaande jaren, te weten:

Incidenteel 2017*)         -/- € 25.876
Incidenteel 2016*)               € 18.019Dividend

Verantwoord zijn de volgende dividenden:

 

Realisatie 2018

Raming 2018
  na wijziging

Raming 2018
  primitief

BNG

€ 69.858 € 68.000 € 28.000

Vitens

€ 35.251  € 34.800 € 29.800

Alliander

€ 115.685 € 116.700 € 116.700

Circulus-Berkel

€ 0 € 0 € 0

Totaal

€ 220.794 € 219.500 € 174.500

Het in de jaarrekening opgenomen dividend zijn de bedragen waarover de aandeelhouders in 2018 formeel beschikt hebben. Het betreft dividend vanuit de winst over boekjaar 2017 van de betreffende deelneming.

 

Saldo financieringsfunctie

De ontvangen rente over de liquide middelen (over 2018 € 0) wordt normaal gesproken als algemeen dekkingsmiddel opgenomen:

 

Realisatie 2018

Raming 2018
  na wijziging

Raming 2018
  primitief

Baten

€ 0 € 0 € 0

Totaal

€ 0

€ 0 € 0Onvoorzien

In de primitieve begroting is bij de Algemene dekkingsmiddelen een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 15.000. In het begrotingsjaar zijn geen bedragen ten laste van deze post onvoorziene uitgaven gebracht. Het resterende saldo eind 2018 bedraagt derhalve € 15.000.

Post onvoorziene uitgaven

Bedrag

Post onvoorziene uitgaven (primitieve begroting) € 15.000

Af: geraamde bedragen ten laste van post onvoorzien

€ 0

Post onvoorziene uitgaven (na wijziging)

€ 15.000

 

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 B 2018 BGR 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten 5.847 170 2.664 2.671 -6
Baten 29.687 22.209 25.547 25.582 -35
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 23.840 22.039 22.883 22.911 -29