Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Programma 1 | Bestuur en Veiligheid in Doesburg

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere het functioneren van de bestuursorganen, regionale en intergemeentelijke samenwerking, communicatie, openbare orde en veiligheid, burgerzaken en verkiezingen.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Doesburg staat voor een transparante, veilige en zelfstandige gemeente die ernaar streeft burgers optimaal bij haar beleid te betrekken. Gemaakte keuzes en beleid worden verantwoord. Daartoe gaan we het communicatiebewustzijn in de organisatie vergroten. We staan voor een veilige omgeving zowel thuis als in de openbare ruimte. Bij vergunningverlening en handhaving in het bijzonder willen we werken met proactief betrokken burgers. We willen een klantgerichte gemeente zijn, die overbodige bureaucratie voorkomt en op een efficiënte manier haar diensten verleent. Daarbij kan uitbreiding van intergemeentelijke samenwerking ook in beeld komen.

Programmadoelen

1.01 We willen dat Doesburgers zich veilig voelen zowel thuis als in de openbare ruimte.

G

De veiligheidsmonitor loopt nu.

1.02 Wij zijn een klantgerichte gemeente die overbodige bureaucratie voorkomt en op een efficiënte wijze haar diensten verleent.

G

Er loopt een organisatie ontwikkeltraject gericht op resultaatgericht werken en flexibiliteit van werken. Verder zijn er stappen gezet op digitalisering ook wordt er serieus werk gemaakt van betere beantwoording van brieven en email.

1.03 We werken aan een goede verantwoording van onze keuzes o.a. door meer professioneel communicatiebeleid.

G

Het team communicatie is op sterkte en volop bezig met verbetering van de communicatie met burgers en bedrijven.  Inmiddels ligt er een nieuw communicatiebeleidsplan.

1.04 Wij willen burgers proactief betrekken bij de totstandkoming van onze beleidskeuzes.

G

Het nieuwe college heeft op een aantal onderwerpen concrete voorstellen en ideeën om burgers meer inspraak te geven (bijvoorbeeld bij aanpak groenonderhoud Beinum en bij spelen en bewegen).

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 B 2018 BGR 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
0.1 Bestuur 669 730 727 963 -236
0.2 Burgerzaken 313 314 319 342 -23
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 758 757 757 745 12
1.2 Openbare orde en veiligheid 417 352 374 360 14
Totaal Lasten 2.156 2.154 2.177 2.410 -233
Baten
0.2 Burgerzaken 255 179 187 222 -35
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 62 28 7 5 2
1.2 Openbare orde en veiligheid 6 10 10 8 2
Totaal Baten 323 218 205 236 -31

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 0.1 Bestuur: Lasten € 236.000 (Nadeel)

Het nadeel op deze post wordt voor €56.000 veroorzaakt door de hogere vergoeding voor raadsleden. Dit omdat de vergoeding voor raadsleden bij de gemeente Doesburg in de loop van 2018 is gebaseerd op de (hogere) vergoeding voor raadsleden van gemeenten in de categorie vanaf 24.000 inwoners. Hiervoor wordt de gemeente Doesburg deels gecompenseerd via de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Tevens heeft er in 2018 een aanvullende storting in de voorziening wachtgeldverplichtingen voor wethouders plaatsgevonden. Dit levert een nadeel op van €177.000 (incidenteel) in verband met een andere samenstelling van het college en doordat het wethouderschap in de loop van 2018 een fulltime functie is geworden.
Hiernaast is er op deze post sprake van kleine afwijkingen ten opzichte van de begroting, met een nadelig effect van €3.000.

Taakveld 0.2 Burgerzaken: Lasten € 23.000 (Nadeel), Baten € 35.000 (Voordeel)

Op deze post is sprake van een voordeel van €35.000. Dit houdt vrijwel geheel verband met hogere  (leges) inkomsten inzake rijbewijzen en reisdocumenten.  Door de afdracht van rijksleges voor deze rijbewijzen en reisdocumenten leidt dit aan de lastenkant tot een nadeel van bijna €23.000.

 

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 1.

Indicator en beschrijving

Periode

 

Verwijzingen Halt
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
2017 59,0

Harde kern jongeren 
Het aantal Harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.
(Deze indicator is komen te vervallen bij de herziening van de ministeriële regeling en wordt niet meer bijgewerkt.) 

2014 0,6
Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
2017 0,8
Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
2017 4,7
Diefstallen uit woning
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners
2017 2,5
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners
2017 8,8

 

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Bestuur en Veiligheid in Doesburg worden hieronder toegelicht.


Gemeenschappelijk orgaan regio Arnhem-Nijmegen

Het publieke belang
Het gemeenschappelijk orgaan is een samenwerkingsverband dat de belangen behartigt van de deelnemende gemeenten in de regio. Dit kunnen individuele belangen zijn, maar ook regionale. Daarnaast voeren zij gemeenschappelijke taken uit voor de gemeenten in de regio.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.


Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Het publieke belang
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.


Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.


Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg

Het publieke belang
Het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg is een in 1959 gestart samenwerkingsverband dat de archieven beheert van de gemeenten Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. De kosten van het Streekarchivariaat worden over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van inwoners en naar rato van werktijden. Het percentage deelneming is berekend aan de hand van het aandeel in de totale kosten.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.


Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

 Gemeenschappelijke regelingen

P

GR bijdrage 2018

Percentage deelneming

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Exploitatie-
resultaat

Verslagjaar

 

Gemeenschappelijk orgaan regio Arnhem-Nijmegen

1

€ 24.625

1,6%

€ 771.300 € 3.122.000 -/- € 10.528

2017

Veiligheid- en Gezondheids-regio Gelderland Midden

1/4

€ 967.439

1,7%

€ 8.239.483 € 14.246.499 € 2.875.983

2017

Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg

1

€ 62.313

18,6%

€ 0 € 41.101 € 0

2017