Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Programma 2 | Buitenruimte van Doesburg

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere beleid ten aanzien van sport, wonen, verkeer en vervoer, monumentenzorg en natuurbeheer.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Wij werken aan een goede woon- en werkomgeving in een prettige groene omgeving. Ten aanzien van verkeer en vervoer wordt gestreefd naar een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Natuurwaarden in Doesburg moeten worden behouden en versterkt om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid te vergroten. Het energieverbruik van de gemeente wordt zoveel mogelijk teruggedrongen en de gescheiden afvalinzameling wordt verder geoptimaliseerd. Ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed worden accommodaties zo efficiënt mogelijk benut en krijgen deze een multifunctioneel karakter. Tenslotte koesteren we het historisch en monumentaal karakter van onze stad.

Programmadoelen

2.01 We willen een goed woon- en werkklimaat in een prettige groene omgeving.

G

Middels diverse ruimtelijke ontwikkelingen van herinrichting Kloostertuin tot de uitvoering van projecten uit het structuurplan Beleef de Linies, wordt aan dit programmadoel gewerkt.

2.02 We streven ten aanzien van verkeer en vervoer naar een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

O

Het komende jaar staat een nieuw mobiliteitsplan op de agenda. 

2.03 Wij willen natuurwaarden in Doesburg behouden en versterken om de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid te vergroten.

G

2.04 We koesteren het historisch en monumentale karakter van onze stad.

G

2.05 Ten aanzien van ons gemeentelijk vastgoed willen we accommodaties zo efficiënt mogelijk en multifunctioneel benutten.

G

Het onderzoek naar sportaccommodaties is bijna afgerond en komt ter besluitvorming naar college en raad.

2.06 We willen energiebesparende maatregelen treffen.

G

Een routekaart voor een energieneutraal Doesburg is vastgesteld door de raad. Een uitvoeringsprogramma volgt.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 B 2018 BGR 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer 1.143 1.133 1.874 1.489 385
2.2 Parkeren 95 64 87 74 13
2.3 Recreatieve havens 60 83 75 82 -7
2.4 Economische havens en waterwegen 1 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 2 1 1 1 0
5.1 Sportbeleid en activering 193 200 200 209 -9
5.2 Sportaccommodaties 1.442 630 658 641 17
5.4 Musea 149 144 159 154 5
5.5 Cultureel erfgoed 445 427 262 288 -26
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 868 645 898 942 -45
7.2 Riolering 632 558 347 353 -6
7.3 Afval 912 1.051 1.126 1.177 -51
7.4 Milieubeheer 234 179 237 226 11
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 109 92 96 99 -3
Totaal Lasten 6.286 5.207 6.022 5.737 285
Baten
0.63 Parkeerbelasting 347 409 344 343 0
2.1 Verkeer en vervoer 129 32 342 345 -3
2.3 Recreatieve havens 50 79 60 47 13
2.4 Economische havens en waterwegen 0 6 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 18 8 8 34 -26
5.2 Sportaccommodaties 455 90 82 56 26
5.4 Musea 25 25 25 31 -6
5.5 Cultureel erfgoed 32 10 10 84 -75
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 5 0 8 -8
7.2 Riolering 1.021 1.074 1.074 1.080 -6
7.3 Afval 1.414 1.306 1.281 1.321 -41
7.4 Milieubeheer 11 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 78 63 63 59 4
Totaal Baten 3.581 3.107 3.287 3.408 -121

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer: Lasten € 385.000 (Voordeel), Baten € 3.000 (Voordeel)

Het voordeel op de lasten van dit taakveld wordt veroorzaakt door een voordelige mutatie op de voorziening (groot onderhoud) wegen van €302.000 (incidenteel). Doordat er investeringsprojecten lopen op het gebied van rehabilitaties c.a. van wegen, is het benodigde saldo van deze voorziening  wegen op grond van een actuele doorrekening lager bepaald. (Zie in verband hiermee ook de besluitvorming in het kader van deze jaarstukken door de raad.)
Doordat het groot onderhoud van wegen mede in verband met deze lopende investeringsprojecten is uitgesteld, is er op klachten- en klein onderhoud van wegen en wegbeheer een hogere last ontstaan van €33.000.
Op onderhoud van openbare verlichting is een voordeel ontstaan van €53.000, mede omdat de openbare verlichting ook bij de investeringsprojecten wordt opgepakt.
Voor elementen in de openbare ruimte was een voorziening getroffen. Voor het groot onderhoud hieraan wordt een nieuw actueel beheerplan civieltechnische werken gemaakt. Omdat het oude beheerplan niet meer actueel is, is er sprake van een voordeel van €47.000 (incidenteel) op deze post. Dit in verband met de door het BBV (gemeentelijke boekhoudregels) ingegeven vrijval van deze voorziening elementen in de openbare ruimte ten gunste van de exploitatie. (Zie in verband hiermee ook de besluitvorming in het kader van deze jaarstukken door de raad.)
Hiernaast zijn er enkele kleine afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting  die aan de lastenkant tot een voordeel van €16.000 (saldo) leiden.
Aan de batenkant leiden enkele kleine afwijkingen tot een voordeel van €3.000 (saldo).

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering: Lasten € 9.000 (Nadeel), Baten € 26.000 (Voordeel)

Op deze post wordt de mutatie met de balanspost van derden verkregen middelen inzake de brede impuls combinatiefunctionarissen (buurtsportcoaches) verantwoord. De lasten en de baten inzake de buurtsportcoaches zijn beide €22.000 hoger dan geraamd; per saldo (en in overeenstemming met de bestendig gehanteerde systematiek) leidt dit niet tot een effect op het exploitatieresultaat. Het resterende voordeel op dit taakveld van €17.000 wordt veroorzaakt doordat subsidies lager zijn vastgesteld dan geraamd en door hogere erfpachtinkomsten dan geraamd.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties: Lasten € 17.000 (Voordeel), Baten € 26.000 (Nadeel)

Het voordeel op de lasten van dit taakveld van €17.000 wordt voor het grootste deel veroorzaakt door lagere energiekosten van overdekte sportaccommodaties.
Het nadeel op de baten van €26.000 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere gebruiksvergoedingen voor overdekte sportaccommodaties.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed: Lasten € 26.000 (Nadeel), Baten € 75.000 (Voordeel)

Het nadeel van €26.000 op de lasten van dit taakveld heeft betrekking op monumentenzorg.
Hier tegenover staan provinciale subsidies voor cultureel erfgoed alsmede (nagekomen) bijdragen voor zendmasten. Bij elkaar leidt dit aan de batenkant tot een voordeel van € 75.000 op dit taakveld.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie: Lasten € 45.000 (Nadeel), Baten € 8.000 (Voordeel)

De hogere lasten op dit taakveld zijn voor een bedrag van €27.000 gerelateerd aan het onderhoud en de beleidsontwikkeling inzake openbare speelplaatsen.  Deze kosten worden voor een bedrag van €12.000 gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve onderhoud speeltoestellen (deze onttrekking is ten gunste van algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.10 gekomen). Daarnaast zijn er - mede in het kader van het natuurbeheer - enkele kleine begrotingsafwijkingen op dit taakveld die samen optellen tot €18.000.
In het kader van het natuurbeheer heeft een verrekening met de balanspost van derden verkregen middelen inzake uitvoering landschapsbeleidsplan plaatsgevonden. Dit leidt aan de batenkant op dit taakveld tot voordeel van €8.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting.

Taakveld 7.3 Afval: Lasten € 51.000 (Nadeel), Baten € 41.000 (Voordeel)

Het nadeel op de lasten van dit taakveld van €51.000 houdt hoofdzakelijk verband met de hogere verwerkingskosten die voortvloeien uit de DVO met Circulus-Berkel. Hiermee is voorgesorteerd op de invoering van gespiegeld inzamelen.
Het voordeel op baten van €41.000 wordt voor €8.000 veroorzaakt door een hogere vergoeding voor verpakkingsafval van Nedvang en voor €33.000 door hogere opbrengsten van afvalstoffenheffing. 

 

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 2.

Indicator en beschrijving Periode  

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen in percentage. 
(Deze indicator is komen te vervallen bij de herziening van de ministeriële regeling en wordt niet meer bijgewerkt.)  

2015 5

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

Als aandeel van het aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen in percentage. 
(Deze indicator is komen te vervallen bij de herziening van de ministeriële regeling en wordt niet meer bijgewerkt.) 

2015 12

Niet - wekelijkse- sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 19 jaar en ouder.

2016 54,6

Fijn  huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per bewoner per jaar (kg)

2017 114

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewerkt uit wind, waterkracht, zon of biomassa in percentage.

2017 1,2

 

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Buitenruimte van Doesburg worden hieronder toegelicht.

 

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Het publieke belang
Vanaf 1 april 2013 is Omgevingsdienst Regio Arnhem de uitvoeringsorganisatie voor meerdere VTH-taken van Provincie Gelderland en gemeenten in de regio. Ook is de omgevingsdienst voor deze overheden het aanspreekpunt voor bouw- en milieuvraagstukken. Alle gemeenten binnen Gelderland hebben besloten om in totaal zeven omgevingsdiensten op te richten. Samen vormen zij het stelsel van Gelderse omgevingsdiensten. Deze omgevingsdiensten verzorgen namens gemeenten en provincie milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Omgevingsdienst Regio Arnhem is één van deze zeven omgevingsdiensten; Doesburg is samen met de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden, Renkum, Rheden, Overbetuwe, Rozendaal, Zevenaar en de Provincie Gelderland een van de partners van de Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.


Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

Circulus-Berkel B.V.

Het publieke belang
Circulus-Berkel verzorgt het afvalbeheer en verricht diensten in de openbare ruimte voor acht klantgemeenten, die ook aandeelhouder zijn. Het werkgebied van Circulus-Berkel bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Zutphen en Voorst. Uitgangspunt bij hun activiteiten: individuele afspraken met gemeenten, met als gezamenlijk doel een duurzame leefomgeving. Het jaar 2015 was het eerste jaar waarin Circulus-Berkel als gefuseerd bedrijf naar buiten trad. Daarvoor was het Berkel Milieu N.V. en Circulus B.V.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

 Gemeenschappelijke regelingen

P

GR bijdrage 2018

Percentage deelneming

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Exploitatie
resultaat

Verslagjaar

 

Omgevingsdienst Regio Arnhem

2

€ 130.203

4%

€ 771.300 € 3.122.000 -/- € 83.400

2017

 

 Vennootschappen

P

 

Aantal aandelen

% deelneming

Eigen vermogen per 31-12

Vreemd vermogen per 31-12

Exploitatieresultaat

Verslagjaar

Circulus-Berkel B.V.

2

273

3,27 %

€ 12,9 mln.

 € 32,1 mln.

€ 2,6 mln.

2017