Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Programma 3 | Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere promotie van Doesburg, toerisme en recreatie, ruimtelijke ordening, revitalisering van bedrijventerreinen en de projecten Turfhaven en de Linies.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Doesburg heeft veel te bieden. Een prachtige binnenstad met een gevarieerd winkelaanbod en een nog steeds groeiend aanbod in de culturele en recreatieve sector. Daar waar we kansen zien om de economische structuur van Doesburg te versterken gaan we dat doen in de komende jaren. Het onder de aandacht brengen van al het moois dat Doesburg te bieden heeft, dient in een wijde omgeving te gebeuren. De Doesburgse binnenstad kan haar regionale functie dan verder ontwikkelen. MERKeting - oftewel het merk Doesburg in de markt zetten - gaat een basis vormen bij alles wat we ondernemen. Een goede woon- en werkomgeving moet niet alleen goed beschreven staan in visies, zoals de nieuwe Ruimtelijke Structuurvisie, geactualiseerde woonvisie, maar ook in praktijk zichtbaar zijn en worden. Aandacht hierbij is er niet alleen voor onze binnenstad, maar ook voor onze bedrijventerreinen, ondernemingen en industrie.

Programmadoelen

3.02 We willen meer bezoekers naar Doesburg halen.

G

Uit de monitor blijkt dat we onze doelstelling voor 1 miljoen bezoekers gehaald hebben. 

3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden.

G

De revitalisering van bedrijventerrein Beinum is aanbesteed en gaat 1e kwartaal 2019 in uitvoering. Tegelijkertijd wordt met de bedrijven gewerkt aan parkmanagement. 

3.04 We willen voor de verschillende potentiële woninglocaties op basis van woonbehoeftes en een goede ruimtelijke ordening woningen realiseren met het oog voor duurzaamheid en nieuwe woonvormen.

G

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 B 2018 BGR 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 182 102 125 124 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 58 95 47 46 1
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 27 12 15 16 -1
3.4 Economische promotie 233 223 254 245 9
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 318 355 350 342 9
5.6 Media 298 314 314 311 4
8.1 Ruimtelijke ordening 62 65 65 54 11
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 71 0 0 312 -312
8.3 Wonen en bouwen 707 473 458 691 -232
Totaal Lasten 1.956 1.640 1.628 2.141 -513
Baten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5 7 7 5 2
3.4 Economische promotie 235 248 228 227 1
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 455 270 270 270 0
8.1 Ruimtelijke ordening 40 1 1 9 -8
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 71 4 4 312 -309
8.3 Wonen en bouwen 500 188 204 522 -318
Totaal Baten 1.306 718 713 1.345 -632

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen): Lasten €312.000 (Nadeel), Baten € 309.000 (Voordeel)

Op dit taakveld worden op grond van het BBV (gemeentelijke boekhoudvoorschriften) vermeerderingen en de verminderingen in verband met de grondexploitaties (Beinum-West en Koppelweg) verantwoord en overgeboekt naar de post onderhandenwerk, bouwgrond in exploitatie bij de voorraden op de balans. Deze verrekeningen hebben per saldo geen effect op de exploitatie.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen: Lasten € 232.000 (Nadeel), Baten € 318.000 (Voordeel)

Het nadeel op de lasten van dit taakveld ad. €232.000 wordt voor €163.000 veroorzaakt door een verrekening met de balanspost van derden verkregen middelen inzake de KAN-versnellingsgelden. (Dit levert aan de batenkant op dit taakveld een voordeel op tot een gelijk bedrag.) Een nadeel aan lasten van €110.000 wordt veroorzaakt door hogere kapitaallasten. Dit in verband met inbreng grond aan de Koppelweg in het betreffende grondbedrijf-complex (zie ook de toelichting bij de baten). Op enkele kleine posten resteert per saldo een voordelige afwijking aan de lastenkant van €41.000.
Naast het genoemde voordeel ad. €163.000 inzake de KAN-versnellingsgelden is aan de batenkant op deze post ook een voordeel verantwoord van €110.000. Dit in verband met de inbreng van grond aan de Koppelweg in het betreffende grondbedrijf-complex. Het resterende voordeel aan de batenkant ad. €45.000 wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten in verband met leges omgevingsvergunningen.

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 3.

Indicator en beschrijving Periode  

Functiemenging
De functiemenging index (FMI) weerspiegelt de verhouding in percentages tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 

2017 41,0
Vestiging (van bedrijven)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.
2018 101,6
Gemiddelde WOZ-waarde
De gemiddelde WOZ waarde van woningen x €1.000
2018 190
Nieuw gebouwde woningen
Het aantal nieuwbouw woningen, per 1.000 woningen
2016 1

Demografische druk 
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar (percentage)

2018

78,4

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
2018 563
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
2018 818

 

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen verbonden aan het programma Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg.

Euregio Rijn-Waal

Het openbaar belang
De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

 Gemeenschappelijke regelingen

P

GR bijdrage 2018

Percentage deelneming

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Exploitatie
resultaat

Verslagjaar

 

Euregio Rijn-Waal

3

€ 3.325

 

€ 1.315.072

€ 2.424.385

€ 45

2016