Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Programma 4 | Zorg in Doesburg

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat in essentie de drie hoofdstromen in het Sociaal Domein, te weten: Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatie (Werk & Inkomen). Met daaraan gekoppeld de reguliere beleidsterreinen onderwijs en -huisvesting, ouderen, vluchtelingen en gezondheidszorg.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

In de inleiding staat de visie van de gemeente Doesburg in hoofdlijnen beschreven, zoals geformuleerd in het coalitieakkoord ‘Stroomopwaarts’ en het collegeresultatenplan. De decentralisaties vragen zowel een financiële als een beleidsinhoudelijke omslag (transformatie) in het Sociaal Domein. Vanaf de start in 2015 moet ten opzichte van de periode daarvoor een besparing van de kosten in de zorg worden gerealiseerd en zal er steeds minder sprake zijn van “zorgen voor”, maar meer van “zorgen dat”. Dat wil zeggen dat burgers vooral in staat moeten worden gesteld om zelf problemen op te lossen. 2016 stond in het teken van de eerste invulling van de transformatie. In 2017 en 2018 is die lijn doorgezet. Bij de uitvoering van de nieuwe taken in het Sociaal Domein werken we intensief samen met de 11 andere gemeenten in de Regio Arnhem.

Programmadoelen

4.01 We willen tijdig en proactief op de vraag inspelen, zodat zo min mogelijk mensen in eenzaamheid met hun problemen worstelen

G

4.03 Wij willen maatwerk leveren

Waardoor niet alleen de vraag goed opgepakt wordt, maar tevens geen overheidsgelden worden besteed aan zorg die in feite niet wordt gevraagd

G

4.05 We willen goede communicatie; startend met goede informatie.

G

4.07 We gaan de bedrijfsvoering rondom de 3D's goed inrichten.

O

Op een aantal onderdelen moeten nog slagen worden gemaakt: uitbesteding facturatie, inrichting vraagbaak etc. Tegelijkertijd zijn we ook al een heel eind op streek. Integraal werken heeft vorm gekregen. Uitvoering is op orde etc.

4.08 We willen meer aansluiten op innovatieve initiatieven uit de samenleving (organisaties en inwoners).

G

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 B 2018 BGR 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 11 20 20 22 -2
4.2 Onderwijshuisvesting 186 220 168 133 35
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 661 705 705 759 -54
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 829 1.035 1.129 1.052 77
6.2 Wijkteams 706 643 761 692 69
6.3 Inkomensregelingen 6.179 6.516 5.666 5.522 144
6.4 Begeleide participatie 2.226 1.912 2.397 2.396 0
6.5 Arbeidsparticipatie 1.053 966 996 973 23
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 359 470 436 533 -97
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.670 2.784 2.605 2.569 35
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.936 2.379 2.374 3.528 -1.154
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 52 1 57 56 1
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 161 430 268 42 226
7.1 Volksgezondheid 355 395 349 286 63
Totaal Lasten 18.384 18.476 17.931 18.563 -632
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 25 23 -7 -7 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 154 159 159 215 -55
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 4.725 5.091 4.621 4.578 43
6.4 Begeleide participatie -7 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 209 168 190 177 13
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 16 48 48 71 -23
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 187 178 178 131 47
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 74 -74
Totaal Baten 5.311 5.668 5.190 5.240 -50

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting: Lasten € 35.000 (Voordeel)

Dit voordeel van €35.000 heeft betrekking op lagere energiekosten en lagere lokale heffingen dan geraamd.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: Lasten € 54.000 (Nadeel), Baten € 55.000 (Voordeel)

Op dit taakveld worden zowel aan de lasten als de baten geraamd in verband met Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (G-OAB).  Deze extra baten en lasten veroorzaken vrijwel de gehele afwijking van de begroting. Zie in dit verband ook de verrekening met de balanspost van derden verkregen middelen inzake G-OAB.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Lasten € 77.000 (Voordeel)

Het voordeel op de lasten van dit taakveld van €77.000 wordt met name veroorzaakt door een onderuitputting op de uitvoeringskosten en de algemene voorzieningen in het kader van de WMO.

Taakveld 6.2 Wijkteams: Lasten € 69.000 (Voordeel)

Op dit taakveld worden de kosten voor de wijkteams WMO en Jeugd verantwoord. Hierop was in 2018 een onderuitputting van €69.000. Een deel van dit budget is vraagafhankelijk.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen: Lasten € 144.000 (Voordeel), Baten € 43.000 (Nadeel)

Op dit taakveld zijn er afwijkingen t.o.v. de geraamde lasten in verband met Algemene Bijstand (nadeel €49.000), Besluit Bijstand Zelfstandigen (voordeel €123.000), Inkomensvoorzieningen ouderen en arbeidsongeschikten (voordeel €53.000) en Armoedebeleid (nadeel €32.000). Deze posten houden verband met de gerelateerde inkomstenposten en de verrekening met de bestemmingsreserve BUIG. Voor de kosten van armoedebeleid wordt de gemeente Doesburg gecompenseerd via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Voor de (uitvoering van) armoedebeleid is een bijdrage ontvangen vanuit een fonds (zie daarvoor de baten). Daarnaast is er op de post Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten een voordeel van €58.000 door lagere aanspraken. Per saldo resteren er nog kleine afwijkingen tot een voordeel van €9.000 op de lasten van dit taakveld.

Het nadeel op dit taakveld van €96.000 wordt vrijwel geheel veroorzaakt door lagere rijksbijdragen in het kader van het Besluit Bijstand Zelfstandigen. Daarnaast is er voor een bedrag van €38.000 meer aan baten dan geraamd in verband met verhaal op uitkeringen. E.e.a. houdt verband met de gerelateerde uitgavenposten en de verrekening met de bestemmingsreserve BUIG. Voor de (uitvoering van) armoedebeleid is in 2018 een bijdrage ontvangen vanuit een fonds van €15.000.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO): Lasten € 97.000 (Nadeel), Baten € 23.000 (Voordeel)

De overschrijding van €97.000 op de lasten van dit taakveld houdt hoofdzakelijk verband met de individuele maatwerkvoorzieningen voor vervoer.

Het voordeel van €23.000 op de baten wordt veroorzaakt door de hogere eigen bijdragen voor individuele maatwerkvoorzieningen.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlenging 18+: Lasten € 35.000 (Voordeel), Baten € 47.000 (Nadeel)

Het voordeel op de lasten wordt veroorzaakt door lagere uitgaven op begeleiding (voordeel €283.000) en hogere uitgaven i.v.m. huishoudelijke hulp (nadeel €272.000). De uitvoeringskosten schuldhulpverlening en de persoonsgebonden budgetten in het kader van de WMO vielen samen €24.000 lager uit dan geraamd.

Aan de inkomstenkant zijn de eigen bijdragen in het kader van de maatwerkvoorzieningen lager uitgekomen dan geraamd. Dit resulteert in een nadeel van €47.000.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlenging 18-: Lasten € 1.154.000 (Nadeel)

Op de lasten van dit taakveld worden zowel de zorg in natura als de persoonsgebonden budgetten verantwoord. Op zorg in natura is er sprake van een nadeel van €1.594.000. Dit houdt verband met hogere aanspraken dan geraamd o.g.v. een open-einderegeling. Op persoonsgebonden budgetten is er sprake van een voordeel van €302.000 door minder aanspraken. Daarnaast is op dit taakveld sprake van een voordeel van €135.000 op andere posten. Dit in verband met de communicerende werking binnen het taakveld 6.72 en met het taakveld 6.82. Over het saldo van het nadeel op deze taakvelden is de gemeenteraad begin 2019 geïnformeerd. Daarnaast zijn er ook nog te verwachten facturen en doorberekeningen tot een bedrag van €321.000 opgeboekt. Dit voor in 2018 of eerder reeds geleverde, maar nog niet gefactureerde of doorberekende zorg. (Zorgverleners mogen op grond van de Jeugdwet over een periode van vijf jaar na-factureren.)

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-: Lasten € 226.000 (Voordeel), Baten € 74.000 (Voordeel)

Het voordeel van €226.000 op de lasten van dit taakveld houdt verband met lagere bestedingen dan geraamd voor jeugdreclassering en opvang van jeugd. Dit zijn lastig te ramen posten (met mogelijke fluctuaties per jaar) waar ook het woonplaatsbeginsel op van toepassing is. In dit verband is er sprake van een communicerende werking binnen de taakvelden 6.72 en 6.82. Over het saldo van het nadeel op deze taakvelden is de gemeenteraad begin 2019 geïnformeerd.

Het voordeel op de baten van €74.000 houdt verband met de financiële afwikkeling van Jeugdbescherming Gelderland. Deze is in de loop van 2017 overgegaan naar Veilig Thuis.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid: Lasten € 63.000 (Voordeel)

Het voordeel op de lasten van dit taakveld houdt verband met de afwikkeling van het voordelig resultaat voor de gemeente Doesburg van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden over 2017 inzake volksgezondheid.

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 4.

Indicator en beschrijving

Periode

 

Absoluut verzuim
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners, leeftijd 5-18 jaar.

2017

1,21

Relatief verzuim
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners, leeftijd 5-18 jaar.

2017

44,82

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

2016-2017

2,8

Banen
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

2018

422,2

Jongeren met een delict voor de rechter
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

2015

0,54

Kinderen in armoede 
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

2015

7,24

Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking.

2017

62,2

Werkloze jongeren
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

2015

2,16

Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners in de leeftijd 18 jaar en ouder.

eerste halfjaar 2018

40,7

Personen met een lopend re-integratietraject
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

eerste halfjaar 2018 52,5

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

eerste halfjaar 2018

12,1

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

eerste halfjaar 2018

1,5

Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

eerste halfjaar 2018

0,7

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten (per 1.000 inwoners).

eerste halfjaar 2018

61

 

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Zorg in Doesburg worden hieronder toegelicht.

 

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Het publieke belang
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.


Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

Presikhaaf Bedrijven

Het publieke belang
Dit is een gemeenschappelijke regeling die in de regio Midden Gelderland mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hulp biedt bij het verkrijgen van een betaalde baan. Dit kan via een indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening of door een re-integratietraject.

Veranderingen gedurende verslagjaar
De GR is in liquidatie. Alle activiteiten worden overgedragen aan andere partijen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Zie hierboven.

 

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN)

Het openbaar belang
De vervoersorganisatie is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken doelgroepenvervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van reizigers en hun sociale netwerk en wordt erop toegezien dat het aanvullend vervoer ook in het buitengebied en de kleine kernen voldoende gewaarborgd is en dat het vervoer een optimale aansluiting heeft op het openbaar-vervoer-netwerk.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

MGR Sociaal domein Centraal-Gelderland

Het openbaar belang
De MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling) biedt een algemeen kader voor samenwerking op het gebied van het sociaal domein binnen de regio Centraal-Gelderland en voorziet in samenwerkingsmodules. Er wordt deelgenomen aan de modules: Inkoop, Werkgevers Service Punt (WSP).

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten

 

 Gemeenschappelijke regelingen

P

GR bijdrage 2018

Percentage deelneming

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Exploitatie
resultaat

Verslagjaar

 

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

1/4

€ 967.439

1,7%

€ 8.239.483 € 14.246.499 € 2.875.983

2017

Presikhaaf Bedrijven

4

€ 2.743.000

3,6%

€ 788.000 € 19.091.000 -/- € 10.535.000

2017

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN)

4

€ 488.952

 

€ 0

€ 5.349.993

€ 0

2017

MGR Sociaal domein Centraal-Gelderland

4

€ 88.040

 

€ 0

€ 1.586.452

€ 0

2017