Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Programma 5 | Algemene dienst en financiën

Inhoud

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere communicatie, personeel en organisatie, bedrijfsvoering, financiën en het Project Begroting in Balans.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

We willen een gemeente zijn die eisen stelt aan haar ambtelijke organisatie als het gaat om professionaliteit, effectiviteit en attitude, maar hen daarin ook faciliteert. Het opstellen van een strategisch personeelsplan gaat ons hierbij helpen. Richting wijkraden worden duidelijke en realistische verwachtingen over en weer gecreëerd.

De gemeente Doesburg gaat voor een financieel gezonde gemeente met minimaal een tweejaarlijks sluitende begroting. Het uitgangspunt bij het beleid dient te zijn dat nieuwe structurele uitgaven worden gedekt door nieuwe structurele inkomsten dan wel door budgetverschuivingen/bezuinigingen.

Programmadoelen

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 B 2018 BGR 2018 Realisatie 2018 Saldo 2018
Lasten
0.4 Overhead 4.171 4.557 4.928 4.981 -52
0.5 Treasury 2 1 1 0 0
Totaal Lasten 4.174 4.557 4.929 4.981 -52
Baten
0.4 Overhead 97 27 106 335 -229
0.5 Treasury 302 258 303 304 -1
Totaal Baten 399 285 410 639 -230

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 0.4 Overhead: Lasten € 52.000 (Nadeel), Baten € 229.000 (Voordeel)

Hogere lasten voor overhead worden met name veroorzaakt door schadeposten waarvoor een verzekeringsuitkering wordt ontvangen.  Deze schadeposten en afwijkingen op personele kosten worden op dit taakveld aan de lastenkant verantwoord en leveren per saldo een nadeel op van €52.000.  E.e.a. houdt ook verband met de batenzijde.

Daar tegenover staan hogere baten in de vorm van uitkeringen van het UWV en van verzekeraars voor personele kosten. Ook uitkeringen van verzekeraars in verband met schades worden op dit taakveld aan de batenzijde verantwoord (voor de schadeposten zie de uitgavenzijde). Dit levert een voordeel op deze post aan de batenkant op van €59.000. Ten gunste van deze post aan de batenkant is ook de voorziening voor wachtgeldverplichtingen van eigen personeel vrijgevallen. Dit omdat het onderliggende risico op de datum van de eindbalans niet meer manifest is. Dit verklaart een voordeel op dit taakveld van €168.000 (incidenteel).

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 5.

Indicator en beschrijving   Waarde

Formatie
Fte per 1.000 inwoners

  8,5
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
  7,3
Apparaatkosten
Kosten per inwoner
  € 740
Externe inhuur 
Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten externe inhuur
  16,45%
Overhead
% van de totale lasten
  10,7%

 

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Algemene dienst en Financiën worden hieronder toegelicht.

 

BNG bank

Het openbaar belang
Doesburg is aandeelhouder van de BNG. De BNG is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

Alliander N.V.

Het publieke belang
Alliander N.V. is de holding van een netwerkbedrijf. De dochterbedrijven zijn netbeheerders voor het transport van (duurzame) energie. De Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) uit 2007 verplicht energiebedrijven tot een volledige splitsing. In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf Nuon Energy afgesplitst en verkocht aan het Zweedse Vattenfall. De naam N.V. Nuon is gewijzigd in Alliander N.V. Bij de verkoop  van de aandelen Nuon zijn wij eigenaar geworden van een aantal aandelen Alliander N.V., dat gelijk is aan het verkochte aantal aandelen N.V. Nuon.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

Vitens

Het publieke belang
Onze gemeente is samen met nog 70 andere gemeenten, de provincies Gelderland en Overijssel en de N.V. Nuon aandeelhouder van Vitens. Vitens is het waterbedrijf voor ruim 4 miljoen mensen en bedrijven in Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.


Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

 Vennootschappen

P

 

Aantal aandelen

% deelneming

Eigen vermogen per 31-12

Vreemd vermogen per 31-12

Exploitatieresultaat

Verslagjaar

BNG bank

5

27.612

0,05 %

€ 4.953 mln.

 € 135.041 mln.

€ 393 mln.

2017

Alliander  N.V.

5

172.952

0,13 %

€ 3.686 mln.

 € 4.039 mln.

€ 235 mln.

2017

Vitens 

5

17.843

0,24 %

€ 534 mln.

€ 1.194 mln.

€ 47,7 mln.

2017

Circulus-Berkel B.V.

 2

273

3,27 %

€ 12,9 mln.

€ 32,1 mln.

€ 2,6 mln.

2017