Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Rechtmatigheid

Inhoud

Rechtmatigheid

Een onderdeel van het gedualiseerde stelsel van begroting en verantwoording is de herziening van de regelgeving voor de accountantscontrole op de gemeentelijke jaarrekening. Deze herziening omvat, samengevat, de volgende onderdelen:

  • De band tussen de accountant en de raad is versterkt. De accountant controleert in opdracht van de raad;
  • De controleverklaring betreft m.i.v. 2004 naast het zogenaamde “getrouwe beeld” ook de rechtmatigheid van de totstandkoming van baten en lasten en balansmutaties;
  • Er zijn regels gesteld voor het maximale bedrag (% van het totale rekeningbedrag van de lasten) aan fouten en onzekerheden dat een jaarrekening mag bevatten om nog in aanmerking te komen voor een goedkeurende verklaring, zgn. de toleranties.

De meest ingrijpende vernieuwing is het onderdeel over de rechtmatigheid in de controleverklaring (voorheen accountantsverklaring). Uitgangspunt is dat de accountant (naast zijn onderzoek van het getrouwe beeld) alleen de financiële rechtmatigheid toetst. Dat wil zeggen dat het gaat om rechtmatigheid van beheershandelingen die leiden tot financiële transacties die in de jaarrekening worden verantwoord, ofwel het financieel beheer waarvan de uitkomsten zijn opgenomen in de jaarrekening. Onderzocht wordt, zo zegt de Gemeentewet (artikel 213, 3e lid), of de baten en lasten evenals de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit betekent dat de accountant moet onderzoeken of activa & passiva, baten & lasten en garanties die in de jaarrekening verantwoord worden tot stand zijn gekomen in overeenstemming met wetten en overige regels. Bestaande wet- en regelgeving zijn bepalend voor de toetsing van de rechtmatigheid.

Uitgangspunt voor de accountant is het toetsingskader van de gemeente. Zoals wij u al eerder hebben geïnformeerd is in samenspraak met de accountant een plan van aanpak  opgesteld. Met de implementatie van de rechtmatigheidtoets is een werkgroep opgericht. Door de raad is een normenkader vastgesteld.

In het kader van een onderzoek naar de rechtmatigheid van de (financiële) beheershandelingen die ten grondslag liggen aan de in de voorliggende jaarrekening verantwoorde baten en lasten en balansmutaties heeft de werkgroep rechtmatigheid aan de hand van het door de raad vastgestelde normenkader alle verordeningen voorzien van een financiële kwalificatie en van een toetsingskader. Hierna zijn, in overeenstemming met de accountant, alle verordeningen met een financieel gevolg groter dan € 40.000 gecontroleerd op rechtmatigheid aspecten.

Begrotingsrechtmatigheid

In onderstaande begrotingsafwijkingen is geen onrechtmatigheid geconstateerd. In de analyse worden de grootste afwijkingen met betrekking tot de lasten verklaard. Voor een gedetailleerde analyse van begrotingsafwijkingen (inclusief de baten) wordt verwezen de verschillende programma's in het jaarverslag.

 

25XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX 10XXXXXXXX
BEGROTINGSAFWIJKINGEN
Raming na wijziging Realisatie Begrotingsafwijking Waarvan onrechtmatig
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma
Bestuur en veiligheid in Doesburg 205 2.177 -1.973 236 2.410 -2.175 31 233 -202 0 0 0
Buitenruimte van Doesburg 3.287 6.022 -2.735 3.408 5.737 -2.329 121 -285 406 0 0 0
Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg 713 1.628 -916 1.345 2.141 -796 632 513 119 0 0 0
Zorg in Doesburg 5.190 17.931 -12.741 5.240 18.563 -13.323 50 632 -583 0 0 0
Algemene dienst en financiën 410 4.929 -4.519 639 4.981 -4.342 230 52 178 0 0 0
9.804 32.687 -22.883 10.867 33.832 -22.965 1.063 1.145 -82 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 2.412 267 2.146 2.454 272 2.182 42 5 37 0 0 0
Algemene uitkeringen 19.079 0 19.079 19.172 0 19.172 93 0 93 0 0 0
Overige algemene dekkingsmiddelen 47 70 -24 27 -37 64 -19 -107 88 0 0 0
21.538 337 21.201 21.653 235 21.418 115 -102 217 0 0 0
Onvoorzien 0 15 -15 0 0 0 0 -15 15 0 0 0
0 15 -15 0 0 0 0 -15 15 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 31.342 33.039 -1.697 32.520 34.067 -1.547 1.178 1.029 150 0 0 0
Raming na wijziging Realisatie Begrotingsafwijking Waarvan onrechtmatig
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Reserves: Toevoeging en onttrekking
Bestuur en veiligheid in Doesburg 10 12 -2 11 12 -1 1 0 1 0 0 0
Buitenruimte van Doesburg 984 93 890 839 103 736 -145 10 -155 0 0 0
Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zorg in Doesburg 129 636 -507 129 649 -520 0 13 -13 0 0 0
Algemene dienst en financiën 1.061 1.279 -218 1.006 1.279 -274 -55 0 -55 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen 1.826 392 1.434 1.945 392 1.553 119 0 119 0 0 0
Subtotaal 4.009 2.412 1.597 3.929 2.436 1.494 -80 23 -104 0 0 0
Gerealiseerd resultaat 35.351 35.451 -100 36.449 36.503 -53 1.098 1.052 46 0 0 0

Analyse van de grootste afwijkingen in de lasten per programma

 

In bovenstaande tabel met begrotingsafwijkingen zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. De begrotingsafwijkingen hebben betrekking op:

1) Overschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten en/of door verschuiving van intern doorbelastingen.
2) Overschrijdingen die passen binnen het bestaand beleid, bijvoorbeeld bij open einde (subsidie)regelingen, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd.