Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Toelichting op de balans

Inhoud

ACTIVA

Vaste activa

30XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 11XXXXXXXXX 11XXXXXXXXX 11XXXXXXXXX 11XXXXXXXXX 11XXXXXXXXX 11XXXXXXXXX 11XXXXXXXXX
Materiële vaste activa met een economisch nut
Boek waarde 1-1-2018 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaardering Boek waarde 31-12-2018
Bedrijfsgebouwen 5.638.976 1.617.312 0 216.993 143.454 6.895.841
Gronden en terreinen 210.163 156.938 0 0 0 367.101
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 677.689 1.660.835 0 34.419 888.934 1.415.171
Machines, apparaten en installaties 413.329 2.400 0 38.671 0 377.058
Vervoermiddelen 57.810 65.036 0 10.789 0 112.057
Woonruimten 350.497 8.728 0 124.283 0 234.942
Overig 419.033 6.383 0 62.014 0 363.402
Totaal 7.767.497 3.517.632 0 487.169 1.032.388 0 9.765.572
Materiële vaste activa met een economisch nut
Waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Boek waarde 1-1-2018 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaardering Boek waarde 31-12-2018
Bedrijfsgebouwen 18.108 0 0 875 0 17.233
Gronden en terreinen 484 0 0 484 0 0
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 7.315.898 79.276 0 292.861 0 7.102.313
Machines, apparaten en installaties 3.150 0 0 772 0 2.378
Vervoermiddelen 0 0 0 0 0 0
Woonruimten 0 0 0 0 0 0
Overig 0 0 0 0 0 0
Totaal 7.337.640 79.276 0 294.992 0 0 7.121.924
Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut
Boek waarde 1-1-2018 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaardering Boek waarde 31-12-2018
Bedrijfsgebouwen 0 0 0 0 0 0
Gronden en terreinen -200.000 105.890 0 0 200.000 -294.110
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 1.645.800 59.888 0 98.061 114.000 1.493.627
Machines, apparaten en installaties 0 0 0 0 0 0
Vervoermiddelen 0 0 0 0 0 0
Woonruimten 0 0 0 0 0 0
Overig 0 0 0 0 0 0
Totaal 1.445.800 165.778 0 98.061 314.000 0 1.199.517
TOTAAL 16.550.937 3.762.686 0 880.220 1.346.388 0 18.087.013
Financiële vaste activa
Boek waarde 1-1-2018 Investeringen Desinvesteringen Aflossingen Afwaardering Boek waarde 31-12-2018
Kapitaalverstrekking aan:
Overige verbonden partijen 101.430 0 0 0 0 101.430
Leningen aan:
Woningbouwcorporaties 1.434.639 0 0 69.240 0 1.365.399
Overige verbonden partijen 1.189.665 0 0 129.244 0 1.060.422
Overige langlopende leningen 1.435.673 260.000 0 14.838 0 1.680.835
Totaal 4.161.407 260.000 0 213.322 0 4.208.086
Financiële vaste activa
De aan Woonservice IJsseland verstrekte leningen (leningen aan woningbouwcorporaties) worden primair gewaarborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Voor een eventueel risico van de zwembadleningen is geen voorziening gevormd. Zie hiervoor de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Voorraden

 

 

Balans 2017

Balans 2018

Voorraden

€ 2.256.087

€ 2.143.342

 

Voor een specificatie van de eerste invulling van deze post wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid in het jaarverslag behorende bij deze jaarrekening 2018. In 2013 is het risico op de lopende grondexploitaties gewaardeerd op € 900.000. Voor dit bedrag was destijds een risicovoorziening gevormd. Op basis van een actuele inschatting is deze risicovoorziening in boekjaar 2017 grotendeels vrijvallen. Er resteert nog een risicovoorziening van € 100.000. 

Van onderhanden werk, bouwgrondexploitaties kan per complex de volgende specificatie worden gemaakt:

Omschrijving

2017

2018

m2

Onderhanden werken:

 

Beinum-West

€ 2.355.381

€ 2.161.743

94.300

Koppelweg 20 en 22

€ 0

€ 80.893

4.184

Af: Risicovoorziening Grondexploitatie(s)

-/- € 100.000

-/- € 100.000

 

Boekwaarde 31 december

€ 2.255.381

€ 2.142.636

98.484

 

Het verloopoverzicht van de complexen is als volgt:

Complex

Boekwaarde
1-1-2018

Vermeerderingen

Verminderingen

Boekwaarde
  31-12-2018

Beinum-West

€ 2.355.381

€ 231.408 € 425.046 € 2.161.743

Koppelweg 20-22

€ 0

€ 80.893 € 0 € 80.893

Totaal

€ 2.355.381

€ 312.301 € 425.046 € 2.242.636

 

De raming van kosten en opbrengsten is gebaseerd op de laatst vastgestelde grondexploitaties, rekening houdend met de meest actuele prognoses nog te maken kosten en nog te realiseren opbrengsten. De nog te realiseren kosten voor beide complexen bedragen naar verwachting €1,6 miljoen.  Verwacht wordt dat er voor beide complexen nog €3,9 miljoen aan nog te realiseren opbrengsten zijn. Per saldo wordt op beide complexen op eindwaarde een positief resultaat van €76.000 verwacht.

 

Van gereed product en handelsgoederen kan de specificatie worden gegeven:

Omschrijving

2017

2018

Voorraad trouwboekjes

€ 706

 € 706

 

Uitzettingen korter dan één jaar

 

Soort vordering Gecorrigeerd saldo 31-12-2017 Saldo per 31-12-2018 Voorziening oninbaarheid Gecorrigeerd saldo 31-12-2018
Vorderingen op openbare lichamen € 306 € 20.229   € 20.229
Verstrekte kasgeldleningen        
RC-verhoudingen met niet-financiële instellingen        
Overige vorderingen € 1.573.485 € 2.054.144 € 493.151 € 1.560.993
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd korter dan 1 jaar € 12.473.678 € 5.676.017   € 5.676.017

Overige uitzettingen

       
Totaal € 14.047.470 € 7.750.390 € 493.151 € 7.257.239

De verschillende vorderingen hebben aanleiding gegeven tot het vormen van een voorziening dubieuze debiteuren. De voorziening dubieuze debiteuren is ultimo 2018 als volgt opgebouwd:

Omschrijving voorziening

Bedrag

Algemene- en belastingdebiteuren

€ 9.329

Debiteuren bijstandsverlening

€ 483.822

Totaal

€ 493.151

Liquide middelen

 

 

Balans 2017

Balans 2018

Liquide middelen

€ 45.515

€ 355.022

 

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving

2017

2018

Banksaldi

€ 43.605

€ 353.164

Kassaldi

€ 1.910

€ 1.858

Boekwaarde per 31 december

€ 45.515

€ 355.022

 

De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden.

Vanaf 15 december 2013 zijn gemeenten verplicht om overtollige middelen aan te houden in ’s Rijks schatkist. Er is echter wel een drempelbedrag van toepassing. Dit drempelbedrag bedraagt 0,75% van het begrotingstotaal, met een minimum van € 250.000. Voor Doesburg is het drempelbedrag op basis van het (primitieve) begrotingstotaal 0,75% x € 33.030.652 = € 247.730. Dit bedrag is lager dan het minimum drempelbedrag. Vandaar dat voor Doesburg het drempelbedrag van € 250.000 geldt. In 2018 is dit drempelbedrag in geen van de vier kwartalen overschreden.

 

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dag basis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen.

102 107 153 119

Bedragen x € 1.000

 

 

Overlopende activa


De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving

2017

2018

Nog te ontvangen bedragen

€ 1.893.084

€ 1.955.451

Vooruit betaalde bedragen

€ 285.755

€ 251.997

Ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

€ 75.476

€ 76.327

Boekwaarde per 31 december

€ 2.254.315 € 2.283.775

 

De bedragen inzake voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel ad. €76.327 (2017:  €75.476) worden toegelicht in de tabel van derden verkregen middelen onder de overlopende passiva.

 

PASSIVA

Eigen vermogen

35XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX
Eigen vermogen
Het eigen vermogen kan als volgt gespecificeerd worden:
2017 2018
Algemene reserve 9.249.899 9.138.328
Bestemmingsreserves 17.733.482 18.155.395
Nog te bestemmen resultaat 1.803.829 -53.544
Boekwaarde per 31 december 28.787.210 27.240.179
Algemene reserve Saldo 01-01-2018 Bestemming resultaat 2017 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2018
Algemene reserve 9.249.899 1.348.829 0 1.460.400 9.138.328
Totaal 9.249.899 1.348.829 0 1.460.400 9.138.328
Bestemmings reserves Saldo 01-01-2018 Bestemming resultaat 2017 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2018
Opleidingen personeel
Arbeidsintegratie 93.031 93.031
Arbeidsvoorwaardenmaatregelen 50.718 5.104 2.511 53.311
GBA audit 16.149 2.000 18.149
Kapitaallasten 11.619.734 841.656 481.541 11.979.849
Verkiezingen 36.291 10.281 11.092 35.480
Gladheidsbestrijding 33.375 8.894 11.969 30.300
Mobiliteitsfonds parkeercapaciteit 30.623 10.000 40.623
Structuur en bestemmingsplannen 1.370 1.370
Openbare verlichting 53.941 83.941 133.941 3.941
Huisvesting onderwijs (IHP) 25.380 20.845 46.225
Vervanging speeltoestellen 138.107 407 102.275 36.239
Reserve BUIG-budget (inkomensdeel WWB) 753.811 628.380 104.000 1.278.191
Reserve decentralisaties 509.000 509.000
Reserve wegen 590.778 590.778
Participatiemiddelen 25.000 25.000
Exploitatie Riolering 462.520 462.520
Meerjaren Investerings Agenda (MIA) 2.946.454 104.000 216.615 2.833.839
Egalisatie afvalstoffenheffing 160.000 160.000
Overgehevelde middelen 187.200 220.000 187.200 220.000
Reserve Presikhaaf bedrijven 500.000 347.000 153.000
Reserve Digitaal Werken 125.000 4.412 120.588
Inrichtingsplan Sociaal Domein 330.000 90.261 239.739
Totaal 17.733.482 455.000 2.435.508 2.468.595 18.155.395

Eigen vermogen - verplichtingen Algemene Reserve

Door de raad zijn enkele besluiten genomen, waarbij de dekking plaats vindt vanuit de algemene reserve. Hieronder een overzicht van deze bestemde bedragen:

Verplichtingen ten laste van de algemene reserve Bedrag
Dekking korting / kosten afvalstoffenheffing 2019 € 192.000
Dekking budget Natuur en Milieu Educatie € 10.000
Dekking amendement "Tijd om jongeren te betrekken bij de lokale politiek" € 5.000
Totaal bestemde bedragen ten laste van de algemene reserve € 207.000

 

Rekening houdend met de reeds bestemde bedragen (verplichtingen) ten laste van de algemene reserve bedraagt deze aan het eind van het dienstjaar €8.931.328 (stand per 31-12-2018 van €9.138.328 -/- bestemde bedragen van €207.000). Hierbij is nog geen rekening gehouden met de resultaatbestemming 2018 en met de verwachte resultaten voor de komende jaren.

 

Voorzieningen

 

Voorzieningen worden gevormd wegens:

  1. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs valt in te schatten;
  2. op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs valt in te schatten;
  3. kosten die in een volgend dienstjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
  4. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

 

Voorzieningen moeten de benodigde omvang hebben van de achterliggende verplichtingen en risico’s. Ze mogen niet kleiner of groter zijn dan de verplichtingen of de risico’s, waarvoor ze zijn ingesteld. Om de toereikendheid van de voorzieningen te kunnen beoordelen is het noodzakelijk dat wordt beschikt over door de gemeenteraad vast te stellen beheerplannen, waaruit de benodigde omvang blijkt.

Deze plannen moeten regelmatig worden geactualiseerd. Indien bij een dergelijke actualisatie blijkt dat de voorziening niet meer op niveau is, dan moet door middel van extra dotaties de voorziening weer op peil worden gebracht. Blijkt dat de voorziening meer dan toereikend is, dan kan het te veel (vrijval/surplus) eenmalig ten gunste van de exploitatie worden afgeboekt. Beheerplannen moeten periodiek worden geactualiseerd. Ultimo 2018 zijn voor alle (belangrijke) door de raad ingestelde voorzieningen actuele beheerplannen beschikbaar.

Per voorziening is een toelichting opgenomen in de bijlagen van dit boekwerk. Hierin wordt de aard en reden van iedere voorziening toegelicht.

 

35XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX
Voorzieningen Saldo 01-01-2018 Vrijval Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2018
Voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Vrz. Wachtgeldverplichtingen wethouders 300.315 176.565 476.880
Vrz. Complex Bedrijventerrein 19.109 19.109
Vrz. Wachtgeldverplichtingen eigen personeel 167.859 167.859
Vrz. Complex De Ark 25.500 16.460 9.040
Voorziening onderhoud Turfhaven 0 20.000 20.000
Sub-totaal 512.783 184.319 196.565 28.149 496.880
Ter egalisering van kosten
Vrz. Wegen 301.518 640.943 339.425
Vrz. Onderhoud gemeentegebouwen 504.770 322.708 754.264 73.214
Vrz. Elementen openbare ruimte 46.412 46.554 16.600 16.458
Sub-totaal 551.182 348.072 980.251 770.722 412.639
Voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
Vrz. Vervangingsinvesteringen riolering 903.413 903.413
Vrz. Niet gerealiseerde kapitaallasten riolering 1.740.810 28.707 205.042 1.564.475
Sub-totaal 2.644.223 0 28.707 1.108.455 1.564.475
Totaal voorzieningen 3.708.188 532.391 1.205.523 1.907.326 2.473.994

Vaste schulden

De vaste schulden zijn schulden met een oorspronkelijke looptijd van één jaar of langer. Het verloop van de schulden kan als volgt worden weergegeven. In 2018 zijn geen nieuwe leningen aangetrokken. Het lening saldo blijft dus ongewijzigd op 0.  De totale rentelast voor het jaar 2018 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt daarmee € 0.

 

Vaste schulden

Saldo

01-01-2018

Vermeerde-ringen Verminde- ringen

Saldo

31-12-2018

Obligatieleningen € 0 € 0 € 0 € 0
Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen € 0 € 0 € 0 € 0
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en financiële instellingen € 0 € 0 € 0 € 0
Door derden belegde gelden € 0 € 0 € 0 € 0
Waarborgsommen € 45 € 0 € 0 € 0
Totaal € 45 € 0 € 0 € 0

 

Netto vlottende schulden

De netto vlottende schulden zijn schulden met een oorspronkelijke looptijd korter dan één jaar.

De specificatie van de netto vlottende schulden is als volgt:

  Saldo 31-12-2017 Saldo 31-12-2018
Kasgeldleningen € 0 € 0
Banksaldi € 249.545 € 0
Overige schulden € 3.674.469 € 2.832.630
Totaal € 3.924.014 € 2.832.630

 

Overlopende passiva

 

De specificatie van de overlopende passiva is als volgt:

  Saldo 31-12-2017 Saldo 31-12-2018
Vooruit ontvangen bedragen € 59.836 € 89.656
Nog te betalen bedragen € 2.089.705 € 1.157.165
Nog te betalen subsidies - -
Vooruit ontvangen van derden verkregen middelen € 535.489

€ 357.369

Af te dragen rijksdeel vorderingen Soza € 85.500 € 57.738
Fonds Culturele Doeleinden € 125.746 € 125.746
Totaal € 2.896.276 € 1.787.674

De nog te betalen subsidies zijn vanaf 2017 gerubriceerd onder de Netto vlottende schulden en zijn niet meer apart opgenomen onder de overlopende passiva. De nog te betalen subsidies bedragen per 31-12-2018  € 70.346.

 

Van derden verkregen middelen

 

In het saldo op 31-12-2018 van € 281.042 zit een bedrag opgenomen van vooruit betaalde middelen van € 76.327.  Deze heeft betrekking op de middelen Uitvoering Landschapsbeleid Doesburg, Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek en ESF Actieve inclusie regio MG.  Dit is de reden waarom het saldo van € 281.042 niet direct aansluit met de post overlopende passiva op de balans van 2018.

35XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX 13XXXXXXXXXXX
Van derden verkregen middelen Saldo 01-01-2018 Vrijval Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2018
GOA 54.372 208.179 209.757 52.793
KAN versnellingsgelden 416.049 162.940 253.109
Brede impuls conbinatiefuncties 65.069 108.085 121.687 51.467
Uitvoering landschapsbeleid Doesburg -4.974 7.500 -12.474
Cultuur- en erfgoedpact Achterhoek 2017-2020 -27.000 243.000 270.000 -54.000
ESF Actieve inclusie regio MG -43.502 33.649 -9.853
Totaal gelden derden 460.014 0 592.913 771.884 281.042

Waarborgen en garanties

Hieronder volgt een overzicht van de verstrekte gemeentegaranties en waarborgen:

Naam geldnemer

Oorspronkelijk
bedrag

Percentage waarvoor borg is verleend

Restantbedrag
31-12-2017

Restantbedrag
31-12-2018

Vitens

€ 1.109.039 100 € 68.312 € 62.404
Stichting Attent Zorggroep € 1.719.754 100 € 671.576 € 593.973
Stichting van Weldadigheid € 2.700.000 100 € 2.565.000 € 2.430.000
Totaal € 5.528.793   € 3.304.888 € 3.086.377